Raglja

Letnik 3, [tevilka 19 23. junij 1997

WORD 97

Tisti med vami, ki se nis(m)o mogli upreti sku{njavi in s(m)o na ra~unalnike nalo`ili najnovej{i Microsoftov izdelek Office 97, so br`kone `e spoznali, da so s tem zabredli v kar nekaj te`av. Poglavitna je verjetno ta, na katero smo v Raglji `e opozorili. Word iz Office 97 shranjuje datoteke v novi obliki, ki jih starej{e razli~ice ne znajo prebrati. No, re{itev seveda obstaja. Uporabimo ukaz Save As in datoteko shranimo v razli~ici Word 6.0/95.

Vendar ste verjetno `e opazili, da program goljufa. Zadeve sploh ne shrani v tej obliki, ampak v formatu RTF (Rich Text Format) in datoteka tudi dobi kon~nico RTF. Zato ste jo verjetno kasneje brezuspe{no iskali po disku. No, ker Word 6 zna prebrati tudi take datoteke, ste s tem nekako re{ili problem, ampak ... Microsoft je kmalu to "goljufijo" priznal in napovedal, da bo julija izdal popravke za celoten Office 97. Vendar je bil pritisk uporabnikov prevelik in so bili zgoraj opisan problem prislijeni re{iti prej. Tako sedaj na naslovu

     http://www.microsoft.com/Officefreestuff/word/dlpages/wrd6ex32.htm
najdete program, ki popravi zgoraj opisano goljufijo. ^e pa se vam ne da ~akati v neskon~nost, lahko program prenesete z VEGE
     ftp://ftp.fmf.uni-lj.si/novo/wrd6ex32.htm
Seveda pa ima vsako predelovanje svoje pomanjklivosti. Tako na zgoraj navedenem Microsoftovem naslovu lahko preberete kar ob{iren spisek lastnosti, ki jih pri predelavi v celoti ali delno izgubite. In na tem spisku so le tiste te`ave, ki jih Microsoft uradno prizna!

V RC smo ta popravek preizkusili. Deluje dovolj dobro, da vsem, ki uporabljate Word 97 svetujemo namestitev. Ne pri~akujte pa preve~. [e vedno bodo te`ave pri prenosu datotek med razli~icami Worda. @al {e vedno ni popravka, ki bi Wordu 97 omogo~al bolj uspe{no odpiranje starega formata datotek. ^eprav Microsoft uradno {e ni priznal te`av, pa Word 97 v~asih povsem narobe odpre datoteke, narejene s starimi razli~icami Worda. Te`ave ima zlasti s slikami in tabelami. Upajmo, da bo obljubljeni julijski popravek te te`ave odpravil.

(MaL)

DODATEK ZA WORD 6

V Raglji smo vas `e opozorili na to, da Word 97 zapisuje datoteke v druga~nem formatu kot prej. Zato datotek, napisanih v najnovej{i razli~ici Worda ne morete odpreti v va{em starem Wordu (Word 6 ali Word 95).

Re{itvi sta dve. Ena je ta, da za zdru`ljivost poskrbi tisti, ki uporablja Word 97. Ta mora datoteko shraniti v obliki Word 6.0/Word95. S to re{itvijo so bile dolo~ene te`ave, ki so sedaj ve~ ali manj odpravljene (glej prispevek {t. 1). Vendar smo tukaj odvisni od tega, ~e bo tisti, ki nam datoteko prina{a, pomislil, da mi nimamo najnove{ega Worda. Druga mo`nost je, da za vse poskrbimo sami. Gremo na stran

     http://www.microsoft.com/word/freestuff/converters/wrd97cnv.htm
in od tam prenesemo dodatke k Wordu 6, ki omogo~i, da v njem odpremo datoteke, napisane v najnove{i razli~ici Worda. Seveda bo hitreje, ~e program prenesete kar z
     ftp://ftp.fmf.uni-lj.si/novo/
Veljajo pa podobna opozorila, kot so opisana v prispevku Word 97. Vsako predelovanje ima svoje pomanjklivosti. Tako pri predelavi izgubite tiste oblikovne lastnosti besedila, ki so novost v najnovej{I razli~ici Worda (nekatere lastnosti tabel, vklju~eni nabori znakov, .). Na zgoraj navedenem Microsoftovem naslovu lahko preberete tiste lastnosti, za katere Microsoft ve, da jih pri predelavi v celoti ali delno izgubite.

^e uporabljate Word 6 ali Word 95 in ne nameravate takoj preiti na Word 97, si namestite ta dodatek. Ta vam bo omogo~il uporabo datotek, nastalih z najnovej{im Wordom. Seveda za namestitev lahko poskrbimo tudi v RC FMF.

(MaL)

ACM JOURNAL OF EXPERIMENTAL ALGORITHMICS

Ko smo na `eljo Matemati~ne knji`nice raziskovali na~in dostopa do Computing Reviews, smo na strani zdru`enja ACM naleteli na povezavo do revije v elektronski obliki, ACM Journal of Experimental Algorithmics, za katero menimo, da bi utegnila zanimati tudi katerega od bralcev Raglje. V njej objavljajo tudi tako eminentni avtorji, kot je prof. Knuth. Najdete jo na strani
     http://www.jea.acm.org/

(MaL)

MATHSCINET

V Raglji smo vas `e opozorili, da imajo vsi ra~unalniki s TCP/IP naslovi oblike 193.2.67.xx mo`nost, da dostopajo do MathReviews na Internetu. Ta mo`nost je privla~na zlasti za najnovej{e ~lanke, saj so informacije povsem sve`e. CD-ROMi, ki jih pregledujemo doma s programom WinSpirs, obi~ajno izidejo le enkrat ali dvakrat letno.

Za informacije o tem, kako uporabljati to iskanje, pobrskajte po starih Ragljah.

MathSciNet je dostopen na naslednjih naslovih:

Providence USA http://www.ams.org/mathscinet/
Bielefeld Germany http://ams.mathematik.uni-bielefeld.de/mathscinet/
Bonn Germany http://klymene.mpim-bonn.mpg.de/mathscinet/
Strasbourg France http://irmasrv1.u-strasbg.fr/mathscinet/

Po na{ih izku{njah je najhitrej{e iskanje po 18 uri na Univerzi v Bielefeldu. Preko dneva pa se razmere tako spreminjajo, da bi vam le ste`ka kaj priporo~ili.

(MaL)

HA, HA, HA, HA, ...

Poleti se ve~ina med vami pripravlja na predavanja za naslednje {olsko leto. Med priprave vsekakor spada tudi tako pomembna zadeva, kot je pripovedovanje {al. Da vam ne bo zmanjkalo "gradiva", smo iz revije Win.INI pobrali nekaj naslovov strani na Internetu, kjer se zbirajo najrazli~nej{e {ale.