Raglja

Letnik 3, [tevilka 14 in 15 20. maj 1997

ISKANJE GRADIVA V KNJI@NICAH

V na{ih knji`nicah je zaradi pomankanja prostora pogosto gne~a. Nobene potrebe ni, da bi jo {e pove~evali s tem, da na knji`ni~nih terminalih i{~ete gradivo, saj to lahko v miru storite s prakti~no vsakega ra~unalnika, ki ima WWW brskalnik (Netscape Navigator, Internet Explorer, Mosaic ali podobno). V 10 {tevilki Raglje smo vas sicer na to `e opozorili, vendar so nas prosili, da to storimo ponovno.

Na spletnem naslovu http://izum.izum.si/cobiss/ pridete do programa za iskanje.

"Klik" na slovensko zastavo (iskanje v angle{~ini {e ne deluje) vas prestavi na za~etek dela. "Kliknemo" na iskanje:

V obrazec vpi{emo `eljene podatke. Ko "kliknemo" na gumb Zacetek iskanja program pregleda bazo. Pri tem upo{teva izbrano knji`nico (privzeta nastavitev je celotno gradivo COBIB) in vrsto gradiva (privzeto: vse gradivo). ^e “kliknemo” na katerega od njih, dobimo natan~nej{e podatke o njem:

Za zaslon dobimo seznam zadetkov.

^e "kliknemo" na katerega od njih, dobimo natan~nej{e podatke o njem:

Pod zapisom Zaloga po knjiznicah so navedene knji`nice, v katerih se iskana publikacija nahaja. "Klik" na `eljeno knji`nico vas privede do postavitvene {tevilke, imenovane signatura in do podatka, ali je gradivo prosto ali izposojeno.

^e `elite gradivo dobiti hitro in sebi ter knji`ni~arjem prihraniti ~as, obi{~ite knji`nice z listkom, na katerega ste za knjige prepisali za`eljene signature; za ~lanke pa, v kateri reviji, v katerem letniku in na katerih straneh se ~lanek nahaja.

Omenili smo, da je privzeta nastavitev za izkanje vse gradivo. V~asih bi radi iskali le po ~lankih ali pa revijah. V tem primeru “kliknemo” na gumb Tip gradiva. Prika`e se zaslon, na katerm si izberete tip gradiva.

Prav tako lahko iskanje omejite tudi na gradivo znotraj posamezne knji`nice. "Klik# na ~rva, ki se {ibi pod knjigami in pod katerim pi{e baze podatkov, vam da na izbiro seznam knji`nic. "Kliknete" na ustrezno vrsto in ponovite iskanje.

Trenutne nastavitve (baza podatkov in zvrst gradiva) vidimo v vrstici takoj pod sli~icami za izbor baze, iskanje, …

Morda pa je bolj{e, da si `e na samem za~etku (pred vpisom zahtevanih podatkov) nastavite dolo~eno knji`nico, npr. 50028 Matemati~no knji`nico in hkrati tudi takoj izberete vrsto gradiva, npr. monografije. Za~nete s klikom na Lokalnih bazah ali Knji`nicah Univerze v Ljubljani, nato pa {e izberite tip gradiva.

Za iskanje po gradivu v matemati~ni knji`nici je zelo pripraven (poleg prvega osnovnega iskanja) tudi drugi na~in iskanja, ki se imenuje ukazno iskanje in ga dobite s klikom na ustreznem mestu.

V okence tega iskanja lahko vpi{ete iskalno besedo, tedaj bo ra~unalnik iskal po vseh poljih: po naslovu, klju~nih beseda, izvle~ku (~e je vpisan), lahko iskanje omejite z logi~nimi operatorji npr. graph and theory. ^e pa `elite iskati le po dolo~enem polju, tedaj vpi{ite spredaj ustrezno predpono. V podatkovni zbirki Matemati~ne knji`nice uporabljamo pri iskanju najpogosteje naslednje predpone:

Za iskanje po obeh klasifikacijskih sistemih Mathematics Subject Classification oz. Computing Reviews Classification System uporabite predpono OC (other classification), npr. Osnovno razdelitev matemati~ne literature po MSC in ra~unalni{ke literature po CR dobite tudi prek Interneta pri doma~i strani FMF na naslovu
http://mat.fmf.uni-lj.si/knjiz/klas-msc.htm
oz
http://mat.fmf.uni-lj.si/knjiz/klas-cr.htm
podrobnej{o pa seveda v knji`icah, ki ju dobite v sami knji`nici.

Ne mu~ite se s ~{`^[@, vpi{ite kar cszCSZ.
Kraj{anje iskalnih besed zaklju~ite z zvezdico *

Nekaj primerov ukaznega iskanja oz. vpisa v okence, nad katerim pi{e Select:

 1. Topologija and ^ech and homology
  (besede so za ta primer izbrane iz TN,TI,DU)
 2. quartic and quintic
  (obe besedi sta za ta primer izbrani iz DU) ^e ne vpi{emo predpon, ra~unalnik sam i{~e iz polj AB, TI, TN, DX, DU, ...)
 3. OC=MSC 05-01 and DU=pseudoline
 4. TN=Verjetnost not DU=risk
 5. TN=Analiza and OC=MSC 43-02 and symbol*
 6. DX=Matemati~na biologija and OC=MSC 92*
 7. Algebra or DU=finite difference
 8. OC=MSC 11K* and inequality
 9. TI=Generalized* and LA=eng and SG=n9515/s110
 10. AU=Albert* and system*/TI and OC=MSC 58F05
  (druga zahteva je ena od besed iz naslova)
 11. ill (w) posed (w) problems
  w je with, med iskalnimi besedami ni vmesnih besed
 12. linear (2w) equations
  nw pomeni maksimalno {t. besed med prvo in drugo besedo
 13. TN=Analiza and DX=Cliffordova analiza and Fourier
 14. OC=MSC 46H or OC=MSC 46L
 15. Topologija and SG=n2652*
 16. CL=DMV* and CL=27
  Iz zbirke DMV ... 27.volumen.
 17. PU=Elsevier and PY=1996 and CL=North*
 18. OC=CR G.1.0 or OC=MSC 68Q22 and DU=least squares
 19. TN=Numeri~na analiza not OC=CR F.1.2
 20. CC=j3 and TN=Analiza
  kode za vsebino:
 21. AU=Kozak* (2w) AC=991 and CC=m5 Pri Kozaku je vpisana koda za mentorstvo, obvezno mora biti (2w) in ne and; CC=m5 je koda za diplome.
Tu so navedeni najbolj tipi~ni primeri. ^e se vam iskanje ne bo posre~ilo, se oglasite v Matemati~ni knji`nici, kajti so {e posebnosti v besednem in fraznem iskanju, ki pa tu niso navedene.