Raglja

Letnik 3, [tevilka 13 12. maj 1997

ZA[^ITA DATOTEK NA UNIXu

Eden izmed problemov pri poganjanju programa Mathematica na unix ra~unalnikih je bil povezan s prednastavljenimi za{~itami na doma~ih podro~jih nekaterih uporabnikov, ko je Mathematica sicer uspela narediti podro~je .Mathematica, uporabljati pa ga zaradi napa~nih za{~it ni mogla. V okolju unix si namre~ lahko vsak uporabnik sam nastavi, kak{ne naj bodo za{~ite pri novo narejenih datotekah ali podro~jih. To se naredi tako, da se nastavi UMASK. Pri Kornovi lupini se to naprimer naredi v datoteki .kshrc, s tem da se popravi ali doda vrstica:
   umask XXX
s tem, da namesto XXX napi{emo ustrezno {tevilo. Prva cifra tega {tevila pomeni lastnika, druga grupo in tretja cel svet. Dejanske za{~ite dobimo potem tako, da od {tevila 777 od{tejemo XXX. Pri umask torej cifra 0 daje vse pravice, cifra 2 dovoljuje le branje in izvajanje, cifra 7 pa ne daje nobenih pravic.

Priporo~ljive nastavitve so:

Pri takih nastavitvah se pravica za izvajanje podeljuje "pametno". To pomeni, da jo podro~ja dobijo, datoteke pa ne. Zato za{~it ni dobro nastaviti na 1 ali 3, ker ne bomo mogli priti na novo narejeno podro~je, saj ne bo imelo pravice za izvajanje.

(RaK)

NOVE CENE PROCESORJEV

Konec aprila (24. 4. za natan~ne) je Intel objavil novi cenik za svoje procesorje. Osnovnim modelom sploh ni spremenil cen, saj prakti~no izginjajo s tr`i{~a. Zanimovo je tudi (~eprav v tabeli za tujino tega podatka ni), da se procesor Pentium 200MMX prakti~no ni pocenil, njegov po~asnej{i brat pa za pribli`no ~etrtino. To je v glavnem odgovor na pojav konkuren~nih procesorjev podjetij Cyrix in AMD. ^e smo v Raglji 4 opazovali, da pri nas cene niso mnogo vi{je (~e upo{tevate {e carino), pa je sedaj razmerje slab{e. K temu je pa~ prispeval zelo okrepljen dolar. Zna se zgoditi, da se bodo v naslednjih tednih pri nas procesorji prej dra`ili kot cenili, saj podra`itev dolarja menda pri nas {e ni povsem upo{tevana.

memory-on-line doma Razmerje
doma/tujina
Procesor USD stare c. pocenitev USD SIT stare pocenitev v USD
90 99              
100 92 91 -1%     124    
120 95 99 4% 129 20209 136 5% 135%
133 129 189 32% 166 26072 176 6% 129%
150 149 197 24% 193 30313 225 14% 130%
166 209 319 34% 278 43660 378 26% 133%
200 259 453 43% 429 67360 611 30% 166%
166 MMX 259     391 61311 491 20% 151%
200 MMX 458     655 102910 672 2% 143%
150 Pro 179              
180 Pro 430 419 -3%          
200 Pro 479 695 31% 644 101040 723 11% 134%

(MaL)

RA^UNALNIKI SPET NE ZNAJO RA^UNATI

Se {e spomnite slavne napake v prvih procesorjih Pentium. Ti so pri dolo~enih operacijah enostavno ra~unali narobe. Najdena napaka je precej razburkala ra~unalni{ke vode in stala Intel kar nekaj milijonov dolarjev, saj so bili prisiljeni zamenjati pokvarjene procesorje. No za~uda huj{ih posledic za Intel ni bilo, ~e od{tejemo cel kup {al na njihov ra~un (tiste dolarje je Intel hitro nadomestil). Pojavilo se je cel kup {al na njihov ra~un. Za "osve`itev spomina" si oglejmo eno:

TOP TEN INTEL SLOGANS FOR THE PENTIUM

Zgodovina se pojavlja. V za~etku maja se je zvedelo, da so najmo~nej{i Intelovi procesorji iz serij Pentium Pro in Pentium II (izvedenka iz Pentium Pro z MMX ukazi) spet malce po svoje ra~unajo. Na napako so menda naleteli aprila in se imenuje Dan-0411. Problem nastopa pri dolo~enih pretvorbah med celimi {tevili in {tevili v premi~ni piki, ko procesor "pozabi" nastaviti neki bit. Napaka po prvih ocenah ni tako "huda" kot tista izpred treh let, vendar … No kljub temu prizadane 231 + 247 razli~nih {tevil v premi~ni piki, kar je pribli`no 141,000,000,000,000 {tevil S podrobnostmi vas ne bi utrujali, ampak si jih lahko tisti, ki vas to zanima, ogledate na naslovu http:\\www.x86.org.

(MaL)

Kje smo?

Prav gotovo vam je znano dejstvo, da za~asne re{itve ponavadi trajajo zelo dolgo ali pa kar postanejo stalne. Zaradi stiske s ~asom je minilo kar nekaj mesecev, preden smo uspeli nekoliko popraviti informacijsko stran "Kje smo?" na www straneh FMF. Sedaj je vsaj nekoliko bolj urejena. Ima namre~ nekoliko ob{irnejši zemljevid Ljubljane in mo`nost pove~ave predela, kjer stoji na{a fakulteta. Seveda je {e dale~ od tega, da bi bila dokon~ana. Na~rtov glede te strani je {e cel kup, ~asa za njihovo uresni~itev pa `al precej manj!

      

(MaK)

TeX na CD-Romu (zgo{~enki)

@e nekaj ~asa smo obljubljali, da bomo pripravili CD, na katerem bo distribucija emTeXa. @al zadeva nikoli ni pri{la na vrsto. No med tem se je pojavil MiKTeX. To je 32 bitna verzija TeXa za Windows NT in 95.

Profosor Batagelj je na www strani http://vlado.fmf.uni-lj.si/texceh/texinf/ssmiktex.htm temeljito opisal postopek za namestitev MiKTeXa in ustrezne datoteke ponudil na svojem FTP stre`niku. Ker pa marsikdo s svojega ra~unalnika nima (dovolj hitre) povezave z Internetom, smo ta navodila in ustrezne datoteke prepisali na CD.

Za tiste, ki {e niste pre{li v 32bitno okolje, oziroma ste se navezali na emTeX, smo prilo`ili distribucijo emTeXa z navodili za namestitev. Tudi to smo privzeli od prof. Batagelja.

Ker je na CD ostalo {e veliko prostora, smo pritaknili {e nekaj programov v prosti distribuciji, po katerih je navadno kar veliko povpra{evanje.

Ker so lahko navodila pomanjkliva ali nerazumljiva, vam bomo hvale`ni morebitne predloge oziroma pripombe. Upo{tevali jih bomo v naslednjih izdajah.

CD si lahko izposodite v Ra~unalni{kem centru. Kdor pa bo `elel in priskrbel medij, mu lahko naredimo tudi kopijo.

(Ma[)

MATHEMATICA

Tako! Z name{~anjem Mathematice smo kot ka`e v glavnem kon~ali. Mathematico 3.0 sedaj lahko uporabljate na ra~unalnikih HP, Silicon Graphics, SUN, PC z LinuXom, PC z Windows 95 in na PC z Windows NT. Za Mathematico na VEGI `al {e ni nobenih novic in je vsaj v kratkem ne pri~akujemo. Mathematico imamo sedaj name{~eno na ve~ kot 50 ra~unalnikih, tako da bomo celo morali nabaviti dodatne licence.

(MaL)

TE@KO JE @IVLJENJE RA^UNALNI^ARJEV

Po cesti je {el mlad fant. Na{el je `abo. Ta je rekla: "^e me poljubi{, se bom spremenila v ~udovito princeso". Fant se je nasmehnil in dal `abo v `ep. ^ez ~as se spet oglasi `aba: "^e me poljubi{, se bom spremenila v ~udovito princeso in ostala cel teden s teboj." Fant vzame `abo iz `epa, se nasmehne in jo da nazaj. Spet `aba: "^e me poljubi{, se bom spremenila v ~udovito princeso, ostala s teboj in naredila bom, karkoli ho~e{." Fant se znova le nasmehne. @aba se razjezi: "Poslu{aj. Rekla sem, da ~e me poljubi{, se bom spremenila v ~udovito princeso, ostala s teboj in naredila karkoli ho~e{. Zakaj me ne poljubi{?." "Ve{ - sem programer in res nimam ~asa za princese in podobne neumnosti. Ampak imeti govore~o `abo - to je pa nekaj!"