Raglja

Letnik 3, [tevilka 10 9. april 1997

GRAFI^NA POSTAJA O2

Izobra`evalna delavnica je v petek, 4. aprila dobila novo okrepitev na podro~ju ra~unalni{ke opreme. Podjetje Aster je dobavilo ra~unalnik z imenom O2. Gre za enega najnovej{ih tipov grafi~nih postaj izdelovalca Silicon Graphics. Kot vidite na sliki ni ~udno, da se ga je `e prijelo ime “Toaster”.

Ra~unalnik je zanimiv predvsem s stali{~a grafike, videa in podobnih multimedijskih zadev. Prav gotovo ste na televiziji `e videli cel kup reklam (denimo Etine skakajo~e kumarice pred kak{nim letom), ki so bile narejene s pomo~jo ra~unalnikov Silicon Graphics.

V prihodnji Raglji si boste lahko ogledali fotoreporta`o tega pomembnega dogodka, kot tudi kratko predstavitev tega ra~unalnika. Nas pa spet ~aka veliko dela, saj je zraven ra~unalnika pri{lo cel kup programov, ki jih bo potrebno namestiti, preizkusiti, ... Seveda tudi to pot ni {lo druga~e, kot da se je {tevilo razli~nih operacijskih sistemov, ki jih uporabljamo na FMF in IMFM pove~alo {e za enega. O2 deluje pod operacijskim sistemom Irix, ki je ena od razli~ic Unixa. Prav tako mu moramo dolo~iti primerno ime, ga priklju~iti v omre`je, ... Skratka predvsem na{ega strokovnjaka za Unix, kolego Klemen~i~a, ~akajo zanimivi in naporni dnevi.

(MaL)

COBISS/OPAC

Nekaj novosti glede sistema COBISS, na katere so nas opozorili iz IZUMa:

(MaL)

O2 JE DOBIL IME

Zadnja pridobitev Izobra`evalne delavnice, delovna postaja O2, je dobila svoje ime. Ra~unalnikom Alfa, Beta in Gama se je v prostorih na Jadranski 21 tako pridru`ila {e Sigma, medtem ko je Delta na Lepem potu. Sigma deluje tudi kot WWW stre`nik. ^e napi{ete naslov
         http://sigma.educa.fmf.uni-lj.si
se bo oglasila s stranjo kot ka`e slika:

"Klik" na gumb INFO vam bo povedal osnovne podatke o ra~unalniku, kamera pa `al {e ne dela, saj {e ni name{~ena. Potem si boste lahko v `ivo ogledali, kaj se dogaja v izobra`evalni delavnici!

(MaL)

WWW.EDUCA.FMF.UNI-LJ.SI

WWW stre`nik Izobra`evalne delavnice je na ra~unalniku Alfa. Ta deluje {e pod operacijskim sistemom Windows NT 3.51. V kratkem bomo tudi na tem ra~unalniku pre{li na operacijski sistem Windows NT 4.0 in s tem tudi na drug WWW stre`nik. Zaradi tega prehoda bo dostop do naslova HTTP://WWW.EDUCA.FMF.UNI-LJ.SI v prihodnjih dneh lahko ob~asno moten.

(MaL)

Mathematica na SUN-ih

Uspe{no smo re{ili problem s programom Mathematica na Valjhunu. Zdaj se poleg terminalskega na~ina dela lahko uporablja tudi grafi~ni uporabni{ki vmesnik (FrontEnd).

(RaK)

MATHEMATICA

Nova Mathematica, razli~ica 3, deluje na PC ra~unalnikih le pod operacijskima sistemoma Windows 95 in Windows NT (~e odmislimo Linux). Kaj pa, ~e imamo na ra~unalniku {e vedno DOS ali obi~ajna Okna (Windows oz. Windows for Workgroups)? V tem primeru vam lahko na ra~unalnik damo starej{o razli~ico Mathematice in sicer 2.2. Postopek je enak. Prijavite se po elektronski po{ti na naslov Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si in v nekaj dneh boste Mathematico imeli na va{em ra~unalniku.

(MaL)

TE@AVE Z DOSTOPOM DO CD-ROMov na NUKu

Komaj smo v Raglji objavili, da lahko v matemati~ni in fizikalni knji`nici pregledujete baze podatkov na CD-ROMih v NUKu, so se pri~ele te`ave. Dolo~ene baze v matemati~ni knji`nici enostavno ne delujejo. Problem prou~ujemo in upamo, da bo kmalu vse v redu. Takrat bomo tudi objavili navodila za uporabo.

(MaL)

SELITEV WWW.DMFA.SI

Zaradi dolo~enih organizacijskih sprememb moramo preseliti WWW stre`nik Dru{tva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, ki ga najdete na naslovu http://www.dmfa.si. Selitev bomo opravili te dni. Lahko se zgodi, da zato zgoraj omenjeni naslov nekaj ~asa ne bo dostopen, oziroma, da bodo pri delovanju stre`nika dolo~ene motnje. Vsem prizadetim se vnaprej opravi~ujemo.

(MaL)