Raglja

Letnik 3, [tevilka 8 21. marec 1997

Lepi pot

U~ilnica:

Dotrajana oprema v ra~unalni{ki u~ilnici na Lepem potu zahteva stalne vzdr`evalne posege, velikokrat pa se zgodi tudi kaj huj{ega. Tako je v za~etku marca pri{lo do nepri~akovanega izpada osrednjega ra~unalnika -stre`nika in s tem do razpada celotne mre`e. Porabili smo dva dneva trdega dela, da smo spet uspeli usposobiti u~ilnico za normalno delo.

Knji`nica za mehaniko:

Spotoma smo se oglasili v Knji`nici za mehaniko. Na njihov ra~unalnik smo na novo namestili operacijski sistem in programe, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

Prof. Geza Vogrin~i~:

Njegova soba nam je kar nekaj ~asa nudila prijeten dom, medtem ko smo re{evali problem name{~anja programa AutoCAD na njegov ra~unalnik. Nazadnje smo trmoglavi ra~unalnik v sodelovanju z Jo`etom Marin~kom le uspeli prepri~ati, mi pa smo bogatej{i za novo izku{njo.

(RaK)

PREDAVANJE

IMFM, DMFA in FMF Vas vabijo na predavanje o matematiku Juriju Vegi, ki bo v ponedeljek, 24. marca 1997 ob 10. uri v predavalnici M4 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21/II.

Ra~unalniki na FMF

V~asih vas zanima, koliko ra~unalnikov imamo na skrbi v RC. Na vpra{anje je malce te`ko odgovoriti, ker med drugim skrbimo tudi za ra~unalnike na IMFM. Tu pa nad tistimi, ki jih posamezniki kupujejo sami, nimamo pregleda, ~eprav moramo pogosto poskrbeti zanje. Tako so v spodnjem seznamu na{teti ra~unalniki, ki jih uporabljajo {tudenti v ra~unalni{kih u~ilnicah in terminalski sobi na Jadranski 21, ra~unalniki Oddelka za matematiko in mehaniko FMF, ra~unalniki v na{em RC in ra~unalniki v dekanatu (tajni{tvo in ra~unovodstvo) ter ra~unalniki IMFM, ki so na Jadranski 19 oz. 21. V tabeli niso zajeti vsi tisti ra~unalniki last FMF, ki so jih posamezniki nabavili in jih uporabljajo doma, ter v zadnjem letu niso bili "v obdelavi" v RC. Prav tako v tabeli ni ra~unalnikov tipa PC XT in AT, ki so v uporabi le ob~asno kot terminali na ve~je sisteme. Zato vse podatke vzemite z malce rezerve, predstavljajo pa le nekak{en odraz stanja z opremo na FMF. Odgovor na hitro je torej med 150 in 200 ra~unalnikov.

Ve~ina teh ra~unalnikov (z izjemo sedmih) deluje pod eno od razli~ic Microsoftovih operacijskih sistemov (DOS, Windows, Windows for Workgroups, Windows 95, Windows NT Workstation 3.51, Windows NT Server 3.51, Windows NT Workstation 4.0, Windows NT Server 4.0). Prav ste prebrali - na skrbi imamo kar 8 razli~nih operacijskih sistemov. ^e temu pri{tejemo {e 4 razli~ice UNIXa ter VMS, je juha s 15 operacijskimi sistemi na FMF ve~ ali manj zaklju~ena.

Microsoft je ravno te dni objavil specifikacijo, kak{en procesor in koli~ino pomnilnika naj ima ra~unalnik, ki je primeren za operacijski sistem Windows v letu 1997. Glede na to imamo na FMF od okoli 150 ra~unalnikov primerno opremljenih (kar se procesorja in pomnilnika ti~e) le kakih 35 ra~unalnikov. Po Microsoftovih merilih okoli 30 tistih, ki te~ejo v okolju Windows in 7 takih, ki Microsofta ne zanimajo (te~ejo pod drugimi operacijskimi sistemi).

Procesor takt RAM {tevilo
386 25 MHz 4 MB 1 ra~unalnik
386 33 MHz 4 MB 7 ra~unalnikov
386 33 MHz 8 MB 18 ra~unalnikov
386 33 MHz 16 MB 3 ra~unalniki
386 40 MHz 8 MB 1 ra~unalnik
386 40 MHz 16 MB 1 ra~unalnik
31 ra~unalnikov
486 25 MHz 16 MB 1 ra~unalnik
486 33 MHz 8 MB 10 ra~unalnikov
486 33 MHz 16 MB 3 ra~unalniki
486 40 MHz 8 MB 1 ra~unalnik
486 40 MHz 16 MB 2 ra~unalnika
486 66 MHz 8 MB 3 ra~unalniki
486 66 MHz 16 MB 34 ra~unalnikov
486 66 MHz 20 MB 1 ra~unalnik
486 66 MHz 32 MB 3 ra~unalniki
486 100 MHz 8 MB 5 ra~unalnikov
486 100 MHz 20 MB 1 ra~unalnik
486 100 MHz 32 MB 1 ra~unalnik
56 ra~unalnikov
Pentium 66 MHz 32 MB 4 ra~unalniki
Pentium 75 MHz 16 MB 16 ra~unalnikov
Pentium 75 MHz 32 MB 2 ra~unalnika
Pentium 90 MHz 32 MB 3 ra~unalniki
Pentium 90 MHz 64 MB 3 ra~unalniki
Pentium 100 MHz 16 MB 6 ra~unalnikov
Pentium 100 MHz 32 MB 2 ra~unalnika
Pentium 100 MHz 64 MB 1 ra~unalnik
Pentium 133 MHz 16 MB 2 ra~unalnika
Pentium 133 MHz 32 MB 10 ra~unalnikov
Pentium 133 MHz 64 MB 3 ra~unalniki
Pentium 166 MHz 32 MB 1 ra~unalnik
53 ra~unalnikov
Pentium Pro 150 Mhz 32 MB 2 ra~unalnika
Pentium Pro 200 Mhz 128 MB 3 ra~unalniki
5 ra~unalnikov
Sun Sparc 1+     2 ra~unalnika
Sun Sparc 20     1 ra~unalnik
3 ra~unalniki
Alpha     1 ra~unalnik
1 ra~unalnik
SKUPAJ     158 ra~unalnikov

In kaj je najve~ja `elja RC? Da bi lahko ra~unalnike "popravljali" na na~in, kot ka`e spodnja slika (Just kidding ...)

(MaL)

MATHEMATICA V LABORATORIJIH

Mathematico 3.0 smo namestili tudi na ra~unalnike v laboratorijih OMM in IMFM na Jadranski 19 in 21, torej na Kocko, Kvader, Prizmo, Sto`ca in Piramido. Najdete jo v osnovem menuju (Start) pod imenom Mathematica 3.0. Iz nam {e neznanih razlogov v~asih od uporabnika zahteva vnos gesla. Napako posku{amo odpraviti, do tedaj pa vam ostane le to, da poi{~ete nekoga iz RC, da vam bo vpisal zahtevane podatke. Po na{ih izku{njah je to potrebno le enkrat (`al za vsak ra~unalnik). ^e bo {lo vse po sre~i, bomo napako odpravili {e preden boste tole sploh prebrali. Ker pa nikoli ne ve{, ...

(MaL)

MARVIN

Ra~unalnik MARVIN je uspe{no prestal za~etna testiranja in je pripravljen za delo uporabnikov. Nahaja se v terminalski sobi na Jadranski 21/II. Delo na njem pa je mo`no tudi v ra~unalni{kih u~ilnicah preko obi~ajnega tekstovnega terminala ali grafi~nega X-terminala.

Na njem je name{~en operacijski sistem Linux RedHat 4.1 in naslednja programska oprema:

Sistem elektronske po{te {e preizku{amo in bo kmalu na voljo. Prav tako preizku{amo WWW stre`nik za {tudente in podrobnej{e informacije sledijo kasneje.

Uporabni{ko ime na novem sistemu lahko dobi vsak {tudent z veljavno dovolilnico, ~e se oglasi v Ra~unalni{kem centru na Jadranski 19 (II. nadstropje).

(RaK)

MATHEMATICA - ZGODE IN NEZGODE SE NADALJUJEJO

No, ko smo ve~ ali manj uspe{no re{ili probleme z name{~anjem Mathematice v okolju Windows, smo poskusili {e z UNIX sistemi. Novo presene~enje! Registracijski servis je vztrajno zavra~al poskuse, da bi dobili gesla za te sisteme. Vmes smo si pisali el. sporo~ila in iz WRI so nam zagotavljali, da gre za "prehodne te`ave". No te so se stopnjevalje do te mere, da smo od mag. Konjajeva z RCU dobili sporo~ilo, da so ga iz Wolfram Research obvestili, da smo kupili licence le za okolje Windows. To seveda ni res, zato so iz RCU in ustreznih univerzitetnih slu`b `e ukrepali. Posledica vsega pa je ta, da bo treba {e malo po~akati, predn bo Mathematico 3.0 mo`no uporabljati na drugih sistemih (HP, Sun, Linux, VEGA, ...). Po nekaj dnevih so se pri WRI le "premislili" do te mere, da smo dobili geslo za Marvina, ra~unalnik pod operacijskim sitemom Linux. Za SUNe so poskusi {e vedno brezuspe{ni.

(MaL)

TE@AVE S PREVOZNIM RA^UNALNIKOM

V ~etrtek je pri{lo do okvare prevoznega ra~unalnika, ki ga uporabljamo za podporo predavanjem. Po vklopu ni dal od sebe nobenega znaka `ivljenja. V nasprotju s tiskalnikom so v podjetju Actual It iz Kopra poskrbeli, da je bil ra~unalnik do ponedeljka popravljen. [lo je za precej{njo napako, saj se je pokvarila tako mati~na plo{~a, kot tudi oba diska. Kako je lahko do tega pri{lo, ni znano ne serviserjem ne nam. No, ra~unalnik je dobil novo plo{~o in nova diska in spet dela. Seveda pa nas ~aka kar nekaj dela, da bomo spet nanj namestili vse programe, ki se uporabljajo pri predavanjih. Zato se vsem predavateljem vnaprej opravi~ujemo, ~e kakega pomo`nega programa, ki ste ga bili prej vajeni na tem ra~unalniku, ne bo. Seveda pa bomo sproti poskrbeli za namestitev vseh glavnih programov, ki so za predavanja nujno potrebni.

(MaL)

TE@AVE S TISKALNIKOM LEXMARK

V {tudentski u~ilnici je se je pokvaril laserski tiskalnik Lexmark. Kot smo ugotovil, gre za okvaro zobnikov, ki poskrbijo za prenos papirja. Seveda je {el tiskalnik takoj na servis. @al po ve~ kot tednu dni in {tevilnim telefonskim klicem na Marand, ki nam je ta tiskalnik dobavil (preko M[[), tiskalnik {e vedno ni popravljen.

(MaL)