Raglja

Letnik 3, [tevilka 7 18. marec 1997

MATHEMATICA - ZGODE IN NEZGODE II

Prvi vtisi z name{~anja so tukaj. Kot smo pri~akovali, se problemi nabirajo. Kaj bo {ele, ko bomo Mathematico dajali na {tudentske ra~unalnike, ki ravno dosegajo mejo zmogljivosti, predpisano za Mathematico. Seveda to velja le za u~ilnico na Jadranski 19 ter za ra~unalnike v terminalski sobi na Jadranski 21. U~ilnica na Jadranski 21 bo morala pa~ {e naprej `iveti s staro Mathematico, na tisto na Lepem potu pa raje niti pomislimo ne.

(MaL)

RECOGNITA 3.2

V eni od prej{njih {tevilk smo se pohvalili, kako nam lepo dela Recognita pod operacijskim sistemom Windows NT 4.0 - Workstation. Pozneje se je izkazalo, da je program pripravljen delati samo za ~lane skupine administratorjev. Slu~ajno smo tudi odkrili, da ve~ kot 2GB prostora na disku zmede program za name{~anje. Ustavi se in trdi, da ni dovolj prostora. O te`avah smo obvestili zastopnika za ta program - podjetje Enajsta {ola. Ti so potrdili, da gre za dejanske napake v programu (torej so jih uspeli ponoviti na svojih ra~unalnikih) in sicer tak{ne, za katere {e sami niso vedeli. Zato seveda niso poznali re{itve. Tako smo se odlo~ili, da za~asno program namestimo v okolju Windows 95. Tudi tu ni {lo vse povsem gladko. Kot so nam `e povedali na Enajsti {oli, se programa ne da pognati iz “Start menuja”. ^eprav zadeva ni neobhodno potrebna, saj se ga da pognati druga~e, nam `ilica le ni dala miru in smo se malce zakopali v nastavitve programa. Tako smo opazili, da program za name{~anje ne nastavi delovnega podro~ja (working directory). Ko smo to naredili ro~no, smo lahko program pognali tudi na ta na~in. Gospodje iz Enajste {ole te re{itve {e niso poznali, saj druga~e kopijam programa ne bi prilagali obvestila, da to (namre~ zaganjanje programa iz Start menuja) pa~ ne gre! Po njihovih trditvah, naj o tem ne bi vedela ni~ niti mati~na hi{a. Ker pa je v teh dneh v Hannovru prireditev CeBIT, kjer naj bi se med drugim sre~ali tudi vsi evropski zastopniki za ta program, pri~akujemo, da bodo problemi kmalu re{eni.

(Ma[)

MRE@NI CD-rom

Za uporabnike, ki na ra~unalnikih v sobi nimajo CD-ROMa (nekateri mogo~e temu re~ejo tudi ~italec zgo{~enk), smo uredili dostop do podatkov na zgo{~enki (CD-ju) preko omre`ja. Na Jadranski 21 je preko omre`ja dostopen CD-ROM na Sto`cu, torej na ra~unalniku poleg laserskega tiskalnika v laboratoriju. Njegovo omre`no ime je \\stozec\cd-rom. Na Jadranski 19 zna svoj CD-ROM preko omre`ja ponuditi Kvader in sicer pod imenom \\kvader\cd-rom (Kvader je prvi ra~unalnik, ko vstopite v laboratorij).

^e torej `elite prebrati podatke z zgo{~enke, le to polo`ite v Sto`~ev oziroma Kvadrov CD-ROM, na svojem ra~unalniku pa se prikju~ite na zgoraj omenjeno omre`no ime. Vsekakor mora biti za to po~etje va{ ra~unalnik priklju~en v lokalno omre`je IMFM oziroma OMM, poleg tega morate imeti veljavno uporabni{ko ime (in geslo) na tem omre`ju. ^e mislite, da katerega od pogojev ne izpolnjujete, se posvetujte s kom iz Ra~unalni{kega centra.

(Ma[)

EUDORA 3.0

V Raglji 4 smo objavili, da v RC preizku{amo novo Eudoro. Po temeljitem pregledu in ve~tedenski uporabi smo ugotovili, da deluje zanesljivo, tako da si jo mirno lahko namestite na svoje ra~unalnike. Kot smo `e objavili, jo lahko najdete na
     ftp.fmf.uni-lj.si/pub/eul301.exe,
uporabniki omre`ja IMFM in OMM pa tudi na
     \\KOCKA\PUB\INSTALL\16\INTERNET\EUDORA\301
Tam najdete tudi priro~nik za Eudoro (EUL3MANL.PDF). Je v obliki Adobe ACROBAT datoteke (PDF), tako da potrebujete poseben program, ~e jo `elite prebrati ali pa izpisati. Program je brezpla~en in ga med drugim najdete na FTP stre`niku prof. Batagelja:
     ftp://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/www/viewers/adobe/read16b1.exe
oziroma
     ftp://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/www/viewers/adobe/read32b1.exe
V kratkem bomo program predstavili tudi v Raglji in takrat ga bomo dali tudi na obi~ajno mesto.

Name{~anje je zelo enostavno. Po`enete program eul301.exe. Ta vas preko zaporedja vpra{anj vodi ~ez cel postopek name{~anja. Med drugim sam prepozna, kak{en operacijski sistem imate in predlaga 16 oz. 32 bitno razli~ico programa. ^e ga namestite v imenik, kjer imate `e staro Eudoro, se bodo vse stare nastavitve ohranile, vklju~no s starimi sporo~ili in predali. No, za najbolj previdne pa vseeno priporo~amo, da si imenik, kjer imate staro Eudoro za vsak primer prekopirate {e nekam drugam.

Eudora ima v razli~ici 3 nov izgled. Tako je spremenjena orodjarna in je sedaj videti takale

Oglejmo si, kaj pomenijo posamezni gumbi:

Ozna~ena sporo~ila gredo v smeti
Odpri predal IN
Odpri predal Out
Poglej, ~e je kaj po{te na po{tnem stre`niku
Novo sporo~ilo
Odgovori na sporo~ilo
Po{lji odgovor na sporo~ilo vsem, ki so ga prejeli
Po{lji sporo~ilo naprej
Preusmeri sporo~ilo
Odpri prej{nje sporo~ilo
Odpri naslednje sporo~ilo
Pripni datoteko k sporo~ilu
Odpri okno z naslovi
Natisni sporo~ilo
Izpi{i pomo~ o zadevi, na katero kliknem

O ostalih novostih pa v naslednji {tevilki.

(MaL)

MATHSOURCE

Na Internetu lahko naletite na cel kup informacij, povezanih s programom Mathematica. Tako na naslovu
     http://www.wolfram.com/mathsource
najdete elektronski arhiv razli~nih zadev, povezanih z Mathematico. Tu so programi, paketi, dokumentacija, primeri, ...

Wolfram Research ob~asno izda CD-ROM z vsebino tega arhiva. V sklopu licenc za Mathematico 3.0 smo tudi na FMF dobili primerek tega CD-ja. Ker gre za javno dostopne zadeve, vam lahko izdelamo tudi kopijo. Prinesti morate le prazen CD in ~ez par dni dobite svoj primerek te zgo{~enke.

(MaL)

O LICENCAH

Ko smo v RC izvajali anketo o Microsoftovi programski opremi na FMF, smo videli, da ve~ kolegov ne ve to~no, zakaj pri licencah za programsko opremo nasploh gre. Ker vemo, da se nikomur ne da brati dolgih razlag, bomo poskusili to na kratko razlo`iti. Pri tem bomo zanemarili t.i. shareware programe, ki se kupujejo malce druga~e.

Ko kupite dolo~en programski paket, s tem pravzaprav kupite pravico, da ta program namestite na en ra~unalnik. ^e torej kupite npr. Word, ga ne smete namestiti na dva ra~unalnika ali celo ve~. ^e to storite, ste s tem kr{ili avtorske pravice proizvajalca in vas po pri nas veljavni zakonodaji za to lahko kaznujejo.

^e torej v RC kupimo program, vam ga ne smemo posoditi, da bi ga namestili tudi na va{ ra~unalnik, prav tako svojega izvoda ne smete posoditi kolegi, da ga bo {e on dal na njegov ra~unalnik ali pa si ga pri njem izposoditi.

Ob vsakem takem nakupu programa dobite diskete (in/ali CD-ROM) s programsko opremo ter spremno dokumentacijo (obi~ajno tudi lepo zavito, ...). Pri nakupih v organizacijah pa ni smiselno, da bi npr. imeli 100 ali ve~ kompletov disket in priro~nikov. Zato ve~ina prozivajalcev programske opreme dopu{~a nakup licenc. Licenca ni ni~ drugega kot dovoljenje, da program namestite na {e kak ra~unalnik. Pri tem ne dobite od proizvajalca ni~esar (nobenih disket ali priro~nikov), z izjemo potrdila, ki izpri~uje, da ste program namestili legalno. Zato so te licence tudi bistveno cenej{e od “polnih” paketov. Res je, da nimate priro~nikov, vendar resnici na ljubo - ve~ina programov ima vgrajeno dovolj dobro pomo~, tako da priro~nika obi~ajno niti potrebujete ne. Ob tistih redkih prilo`nostih, ko pa ga vendarle, si ga lahko sposodite (ker je organizacija kupila vsaj en poln paket, da je sploh dobila program (diskete ali CD)) ali pa v knjigarni kupite kak{no knjigo, ki govori o tem programu.

Velja opozoriti, da morate kupiti originalne programe. Taki, kupljeni od znancev in neznancev ali preko oglasov so obi~ajno “~rni”. Po novicah o izku{njah nekaterih, vam uporabo takih programov odlo~no odsvetujemo. ^e so namre~ ob kontrolah odkrili uporabo tak{nih ~rnih programov, so bili uporabniki skoraj brez izjeme kaznovani. Programerska podjetja namre~ mnogo bolj motijo tisti, ki prodajajo nelegalne programe, kot pa "izposoja" programov od znancev.

(MaL)

POHVALE IZ DALJNEGA VZHODA

Pred kratkim smo prejeli elektronsko pošto iz Singapurja od g. K.P. Chong-a. Zelo mu je bila všeč predstavitvena stran naše fakultete. (... Wow! You really did put a lot of efforts in developing your site. I like your web design and page layout in particular, very concise and attractive. ...) Tako vsaj vemo, da ves naš trud, ki smo ga vložili v ustvarjanje www strani FMF, ni bil zaman.

(MaK)