Raglja

Letnik 3, [tevilka 6 17. marec 1997

MATHEMATICA - ZGODE IN NEZGODE SE NADALJUJEJO

Po dolgotrajnem ~akanju je Mathematica kon~no pri{la. Dobili smo ustrezni CD. Aha, sedaj se pa le sprehodimo od ra~unalnika do ra~unalnika in namestimo program. Ne bo {lo! Mathematica je sedaj za{~itena in je potreben poseben klju~, ki ti ga po dolo~enem postopku izda Wolfram Research preko omre`ja. Ko smo v RC tako zbrali prvih nekaj ra~unalnikov, za katere smo generirali klju~, smo zadevo poslali na WR. Na sliki si lahko ogledate odgovor stre`nika.

Hm, kaj pa sedaj. Takoj telefoniramo na RCU, kjer vodijo vse aktivnosti okoli univerzitetne licence za Mathematico. Mag. Konjajeva `al ni, ostali pa nimajo informacij. Po{ljemo mu elektronsko po{to. Kmalu prejmemo odgovor, da se to dogaja tudi drugje in da je `e posredoval pri Wolfram Research.

Naslednji dan nas v nabiralniku ~aka nekaj sporo~il glede Mathematice. Prvo je od mag. Konjajeva, ki nam je posredoval odgovor WR. Ta je avtomatsko generiran odgovor - do ponedeljka nas ne bo v pisarni, po{ljite nam sporo~ilo, odgovorili vam bomo, ko se vrnemo. Drugo je od WR - imamo te`ave z WWW stre`nikom. No, tretje pa je tisto pravo: prva skupina gesel za na{e ra~unalnike. Tako lahko izvedemo prva name{~anja. Nove te`ave na obzorju! (se `al nadaljuje...)

(MaL)

RA^UNALNIK UEK JE DOBIL NOVO IME

Zadnje ~ase ste imeli nekateri te`ave z dostopom do glavnega ra~unalnike Univerze v Ljubljani, namre~ do vozli{~a UEK. Razlog je bil v tem, da so za Be`igradom, kjer te zadeve so, malo spremenili shemo opreme. Tako je glavni ra~unalni{ki sistem postal RCUL, kamor so preselili prakti~no vse uporabnike. Uporabni{ka imena in gesla se pri tem niso spremenila. Vozel UEK obstaja {e naprej, ampak tam lahko delajo le {e nekateri. Zato ta ra~unalnik ne sprejeme ve~ va{e prijave. ^e se torej pove`ete z UEK, zagledate naslednjo sliko:

^e torej niste uporabni TRIPa ali 1032, tu nimate ve~ kaj iskati. Zato se velja povezati z RCUL, kjer vas pri~aka takle zaslon

Ta ra~unalnik pa pozna va{e uporabni{ko ime in geslo, ki ste ga prej uporabljali na UEK. Delo na novem sistemu je podobno delu prej. Bistvenih sprememb ni, le v prehodnem obdobju se sem in tja {e kaj zatakne. Tako npr. kot urejevalnik ne morete uporabljati SED, prav tako dolo~eni program~ki ({e) ne delajo.

Kaj moramo torej storiti:

Kako je s po{to, pa si oglejte v ~lanku “Po{ta na UEK”.

(MaL)

PO[TA NA UEK

Zadnje ~ase je bilo nekaj te`av s po{to na UEK. Nekaj ~asa je trajalo, da smo od Ra~unalni{kega centra Univerze zbrali to~ne informacije, ki vam jih sedaj posredujemo. Aha, kako pa spremenimo te zadeve?

V Eudori: Tools/Options/Hosts

V Netscapu: Options/Mail and News preferences .../Servers)

(MaL)

MATHEMATICA

V drugih prispevkih v Raglji ste lahko prebrali o te`avah z name{~anjem Mathematice. Upamo, da smo sedaj ~ez najhuj{e in ve~jih zapletov ne bo. Nekaj pogostih vpra{anj:
 1. Ali bom dobil kak{ne priro~nike?
  Ne, priro~nike moramo nabaviti posebej. Na naslovu http://www.wolfram.com/bookstore si lahko ogledate seznam preko 100 knjig, ki so na voljo. Uradni priro~niki so:
  1. Stephen Wolfram: The Mathematica Book Third Edition: uradni priro~nik za Mathematico. Ogledate si ga lahko tako v fizikalni kot tudi matemati~ni knji`nici. Na Internetu stane 60 USD v trdi in 45 USD v obi~ajni vezavi + po{tnina.
  2. Wolfram Research: Mathematica 3.0 Standard AddOn Packages, opis preko 1000 funkcij in procedur, ki so na voljo kot dodatni paketi (Packages) ob Mathematici. Cena: 46 oz. 30 USD.
  3. Wolfram Research: Getting Started with Mathematica under Unix and X ali Getting Started with Mathematica under Microsoft Windows: prvi koraki v okolje za Mathematico na pribli`no 50 straneh. V RC imamo izvod teh dveh knji`ic in ju lahko damo na ogled. Kako do svojega izvoda, pa ne vemo.
  Morda ne bi bilo napak, ~e bi na fakulteti organizirano nakupili `eljeno koli~ino teh knjig.
 2. Moj kolega s katerim veliko sodelujem, dela v drugi ustanovi. Ali bi lahko tudi njemu namestili program, saj velikokrat delam pri njem?
  Odgovor je `al ne. Pogodba nas zavezuje, da smemo program uporabljati izklju~no v sklopu Univerze v Ljubljani.
 3. Ali lahko tudi {tudentje na{e fakultete dobijo ta program za namestitev na doma~i ra~unalnik?
  Tudi tu je odgovor ne. [tudenti bodo Mathematico lahko uporabljali v ra~unalni{kih u~ilnicah na fakulteti.
 4. Kako naredim to in ono v Mathematici 3.0?
  @al v RC enostavno nimamo ~asa, da bi dobro spoznali program. Trenutno vam lahko pomagamo le pri postopku name{~anja, kasneje pa se bomo posvetili {e drugim vidikom v novi Mathematici (izvoz slik, izpis na tiskalnik, ...)
 5. Zakaj se {e niste oglasili pri meni in mi namestili program?
  Do sedaj smo pri{li do vseh, ki so poslali zahtevane podatke (glej prej{njo Ragljo) ali pa jim pustili obvestilo, da jih i{~emo (~e jih v kabinetu nismo na{li). Zaradi vseh zgod in nezgod se je samo name{~anje `al malce zavleklo - a kot ste prebrali ne po na{i krivdi.

(MaL)

NAPAKA V MATHEMATICI 3.0

Opazili smo `e prvo napako v Mathematici 3.0. Ne gre za ni~ resnega, le za neprijetnost. Ko kon~amo delo s programom, Mathematica na spodnji vrstici z opravili pusti prazen gumb (na sliki, je to tisti zraven gumba s programa Eudora):

Znebimo se ga tako, da nanj kliknemo. Ni~ pretresljivega torej, le mote~e. [e posebej, ~e upo{tevamo, da ~ez nekaj ~asa Mathematica za seboj pospravi tudi ta gumb. Upajmo, da ne bomo kmalu na{li kake bolj resne napake.

(MaL)