Raglja

Letnik 3, [tevilka 5 11. marec 1997

JAVA DEVELOPMENT KIT 1.1

Na ra~unalnika TS-J21-2 in TS-J21-3, ki delujeta pod operacijskim sistemom Windows NT v terminalski sobi na Jadranski 21, je bil na `eljo {tudentov name{~en programski paket Java Development Kit 1.1 firme SUN Microsystem. JDK 1.1 je najnovej{a verzija jezika Java, zato lahko program preizkusijo vsi, ki `elijo progamirati s tem vse bolj popularnim jezikom.

(MaK)

RA^UNALNI[KO OMRE@JE ODDELKA ZA FIZIKO

Na Oddelku za fiziko smo dobili napravo, ki lahko podatke zapisuje na zgo{~enko (CD-ROM). Mo`no je zapisovanje vseh vrst podatkov (programi, slike, zvo~ni zapisi ...). Na eno zgo{~enko je mogo~e zapisati do 640 MB podatkov. Dokumente, ki zavzemajo veliko prostora na Va{em disku, vseeno pa jih `elite stalno ohraniti, lahko sedaj elegantno shranite na zgo{~enki. [e posebej se tak na~in shranjevanja podatkov obnese pri:
 • velikih koli~inah slik ali fotografij (tudi tistih, posnetih z digitalnim fotoaparatom),
 • ob{irnih bazah podatkov (npr. bazah numeri~nih podatkov, dobljenih pri meritvah),
 • predstavitvenih programih in datotekah (predstavitev svoje raziskovalne dejavnosti lahko shranite na zgo{~enko, ki jo lahko predvajate kjerkoli),
 • shranjevanju skeniranih podatkov (npr. u~benikov), ki jih lahko obdelamo s programom Recognita. Na isto zgo{~enko lahko posnamete ra~unalni{ke podatke in zvo~ni zapis (AUDIO CD). Mo`no je posneti tudi podatke, ki jih uporabljajo drugi operacijski sistemi (npr. Unix, Linux, VMS, Windows NT, ...)

  Druga novost je program Recognita, verzija 3.2, ki deluje na operacijskem sistemu Windows '95. Program omogo~a razpoznavanje tipkanega ali tiskanega teksta. Knjigo, ~lanek ali kak drug dokument skeniramo, Recognita pa ga prevede v obliko, razumljivo kateremukoli ra~unalni{kemu urejevalniku besedil. S programom prihranimo veliko ~asa, saj nam besedil ni treba ro~no vna{ati. Tudi lastna besedila, ki jih imamo samo v pisni obliki, v ra~unalni{ki pa smo jih izgubili, lahko spet "prevedemo" v ra~unalni{ko obliko. Program razpoznava pisave v 107 jezikih, vklju~no v sloven{~ini.

  Obe novosti delujeta na istem ra~unalniku. Za nemoteno in hitro delovanje zadostuje Pentium 120 MHz s 16 MB delovnega spomina.

  Mo`nosti uporabe obeh novosti je seveda {e veliko. Vse informacije dobite pri g. Janku Ga~e{i, 537, gaco@fiz.uni-lj.si.

  Lahko pa se tudi osebno oglasite v sobi 002 (Telefonska centrala) med 11. in 12. uro.

  (JaG)

  MULTIPASS

  V tretji {tevilki smo vam predstavili Connonov Multipass 10. Usoda je hotela, da je pribli`no takrat telefonska linija postala zani~. Napako smo odkrili in jo odpravili kar sami, saj smo se naveli~ali ~akati na Telekom. Sedaj je Multipass bolj voljan izpolnjevati va{e `elje. Tudi ob dvigu slu{alke ne bo ve~ neznosnega hre{~anja. Vsem prizadetim se za neprijetnosti opravi~ujemo.

  Za ra~unalni{ko podporo Mutipassu smo uporabili ra~unalnik s procesorjem 486, 16MB pomnilnika in 400MB disk. Te~e pod operacijskim sistemom Windows 95, ker za Windows NT {e nismo uspeli dobiti gonilnikov.

  (Ma[)

  MODEMI

  Tudi drugi modem s PIRAMIDE smo preselili na KOCKO. Tako so sedaj zopet dostopni trije modemi. In sicer dva modema Sportster, ki znata delati s hitrostjo 28800 bitov na sekundo (tel. {tevilki: 1250-245 in 1251-143) in en ZyXEL, ki zmore 19200 bitov na sekundo (tel. {tevilka 1261-072).

  Pripravljamo {e eno klicno linijo. Ko bo pripravljena za uporabo, vas bomo obvestili.

  (Ma[)

  MATHEMATICA 3.0 JE TUKAJ!

  Po vseh zapletih in zavla~evanju angle{ke veje podjetja Wolfram Research je Mathematica 3.0 le pri{la na Univerzo. Ustrezne namestitvene zgo{~enke in diskete smo prejeli tudi v RC FMF, kjer bomo v teh dneh izvedli namestitev tega programa na ra~unalnike v lasti FMF. Sam postopek name{~anja je zaradi za{~ite, ki je vgrajena v to razli~ico Mathematice malo dolgotrajen. Najprej posebni program iz podatkov, ki jih prebere o ra~unalniku, dolo~i posebno {tevilko. To moramo potem sporo~iti na sede` podjetja Wolfram Research, od koder potem {ele dobimo namestitveni klju~. Nato lahko nadaljujemo z name{~anjem.

  Vse, ki ste prijavili potrebe po Mathematici s posredovanjem ustreznih podatkov in izjave, bo (oz. vas je `e) obiskal eden od sodelavcev RC, ki bo na va{em ra~unalniku izvedel omenjeni program. Takoj, ko bomo od WR dobili ustrezen klju~, bomo Mathematico namestili. ^e potrebe niste prijavili, to lahko storite tudi sedaj, tako da prijavite va{o potrebo po tem programu Janji Miku{ ( Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si). Prijava, naj vsebuje:

  Po dolo~ilih pogodbe lahko Mathematico namestimo le na ra~unalnikih, ki so last FMF. ^e imate ra~unalnik slu~ajno doma (ali kje drugje), ga boste morali prinesti na fakulteto, da bomo lahko opravili name{~anje. @al tega ne morete storiti sami.

  Mathematica 3.0 za svoje delo potrebuje kar mo~an ra~unalnik. Ta mora imeti vsaj 16MB pomnilnika in delovati pod operacijskim sistemom Windows 95 ali Windows NT 3.51 oziroma Windows NT 4.0. ^e va{ ra~unalnik deluje {e pod starimi Windowsi, vam lahko namestimo Mathematico 2.2.3.

  Mathematico 3.0 bomo namestili tudi na ra~unalnikih, ki delujejo pod OS SUN Solaris, HP-UX, Linux in na VEGO (VMS). O tem, kdaj se bo to to~no zgodilo in kako uporabljati Mathematico na teh ra~unalnikih, vas bomo pravo~asno obvestili.

  Torej, ponovimo postopek name{~anja {e enkrat:

  ^e boste kasneje `eleli Mathematico imeti na drugem ra~unalniku, bo postopek pa~ potrebno ponoviti.

  (MaL)

  MATHEMATICA 3 - NOVOSTI

  Preletimo na hitro, kaj prina{a nova Mathematica:

  Numeri~no ra~unanje:


  Algebrai~no ra~unanje:


  Matemati~ne funkcije:


  Grafika:

  Programiranje in drugo: