Raglja

Letnik 3, [tevilka 4 21. februar 1997

NOVA EUDORA NA PREIZKUSU V RC

Sredi februarja so pri podjetju QUALCOMM dali na svetlo novo razli~ico Eudore, Eudoro 3. Spet obstajata dve razli~ici - Eudora Light, ki je brezpla~na in Eudora Pro, ki jo je potrebno pla~ati. Kot ka`ejo prvi vtisi, so sedaj v brezpla~no razli~ico uvrstili {e nekaj lastnosti, ki jih je prej imela le razli~ica Pro. Tako je sedaj mo`no filtrirati sporo~ila, na voljo so razli~ni podpisi (signature), na voljo je urejanje sporo~il, ... V Ra~unalni{kem centru bomo Eudoro Light 3 dobro preizkusili, nato pa v Raglji objavili, ~e je prehod s starej{ih razli~ic smiselen oz. kaj prina{a uporabniku. Takrat bomo Eudoro Light 3.0.1 tudi pripravili za avtomatsko name{~anje. Najbolj neu~akani jo lahko dobite na ftp.fmf.uni-lj.si/pub/eul301.exe, za ostale pa novi izgled osnovnega zaslona:

(MaL)

MATEJ KRANJC

Nekateri med vami ste se prito`ili, da novega kolega, Mateja Kranjca, ne poznate. Zato si ga v tej Raglji lahko ogledate kar na sliki.

INTEL - NOVE CENE PROCESORJEV

V za~etku februarja je Intel objavil nove cene svojih procesorjev. Najbolj se je pocenil Pentium v 166Mhz razli~ici. @al najzmogljivej{i procesorji Pentium Pro niso do`iveli nikakr{nih cenovnih popravkov. Tako 166-MHz Pentium namesto 402 USD sedaj stane 295 USD, 133-MHz Pentium namesto 244 USD stane 174 USD, novi procesor 166-MHz Pentium/MMX pa namesto 470 USD stane 356 USD.

Pri~akujejo, da bodo v ZDA v treh tednih `e na voljo (torej `e sedaj) cenej{i ra~unalniki. Kdaj pa se bo to zmanj{anje cen poznalo pri nas, pa lahko le ugibamo. No, malo smo {e pobrskali po Internetu in tako naleteli na naslednje cene (v ZDA, da ne bo pomote). Razlika v ceni nastane v tem, da Intlove cene veljajo za velika naro~ila (1000 kosov), po spodnjih cenah pa lahko procesorje kupite tudi posami~no.

INDEKS
PENTIUM 100 MHz $91.00 1
PENTIUM 120 MHz $99.00 1.09
PENTIUM 133 MHz $189.00 2.08
PENTIUM 150 MHz $197.00 2.16
PENTIUM 166 MHz $319.00 3.51
PENTIUM 200 MHz $453.00 4.98
PENTIUM PRO-180 $419.00 4.60
PENTIUM PRO-200 $695.00 7.64

Kaj pa pri nas:

IND
Pentium 100 MHz 19,197 SIT 124 USD 1
Pentium 120 MHz 21,067 SIT 136 USD 1.10
Pentium 133 MHz 27,300 SIT 176 USD 1.42
Pentium 150 MHz 34,904 SIT 225 USD 1.82
Pentium 166 MHz 58,589 SIT 378 USD 3.05
Pentium 166 MHz MMX 76,064 SIT 491 USD 3.96
Pentium 200 MHz 94,739 SIT 611 USD 4.93
Pentium 200 MHz MMX 104,111 SIT 672 USD 5.42
Pentium PRO 200MHz 112,190 SIT 723 USD 5.84

Cene so torej kar primerljive. No, seveda ne smete pozabiti {e 5% davka.

(MaL)

RA^UNALNIK GAMA

Ra~unalnik Gama, ki domuje v Izobra`evalni delavnici, je do nedavnega deloval pod operacijskim sistemom Windows 95. Zadnje ~ase je bil precej nestabilen, zato smo ga prekonfigurirali. Sedaj te~e pod dvema operacijskima sistemoma: Windows NT 4.0 in pod Windows 95. Windows 95 smo namestili zgolj zaradi opti~nega ~italca za filme Nikon LS-1000. Nikjer nam namre~ ni uspelo najti gonilnikov za Windows NT. ^e torej potrebujete opti~ni ~italec za filme, v Windows NT izvedite ukaz Restart system. Ra~unalnik se bo ~ez nekaj ~asa zbudil v na~inu, ko boste lahko izbrali operacijski sistem Windows 95. Po kon~anem branju diapozitivov vas prosimo, ~e postopek izvedete ponovno in kot operacijski sistem izberete Windows NT.

V okolje Windows 95 nismo name{~ali drugih programov, saj sedaj vsi ostali programi, vklju~no z Recognito, delajo v okolju Windows NT.

(Ma[)

BRO[URA ZA [TUDENTE V HTML OBLIKI

Letos smo ob za~etku novega {olskega leta `e drugo leto zapored izdali bro{uro "[tudent in ra~unalniki na FMF". Namenjena je seznanjanju {tudentov z osnovnimi podatki o ra~unalni{ki opremi, ki jim je na voljo. Poleg tega vsebuje {e pravila za delo, opis ra~unalnikov in programov, z navodili za uporabo.

@e dolgo smo si `eleli, da bi bila bro{ura dostopna tudi v HTML obliki, vendar je vedno primanjkovalo ~asa zaradi bolj nujnih stvari. Kon~no smo si odtrgali nekaj ~asa (v resnici kar precej!) in dokon~ali `e zdavnaj za~eto delo. Spodbudilo nas je prijazno pismo, ki smo ga prejeli in je vsebovalo `eljo, da bi bila bro{ura "[tudent in ra~unalniki na FMF" na voljo tudi na Internetu. @eljo izpolnjujemo in rezultat si lahko ogledate na naslovu:

     http://www-mat.fmf.uni-lj.si/rc/brosura/

(RaK)

PROSTOR ZA [TUDENTSKE DATOTEKE

V zadnjem ~asu se je na nas obrnilo ve~ asistentov in profesorjev, ~e{ da se njihovi {tudenti prito`ujejo, ker v RC omejujemo prostor, ki ga lahko zasedajo njihove datoteke. [tudenti imajo na ra~unalni{kem omre`ju PC ra~unalnikov (u~ilnici Jadranska 19 in Jadranska 21) svoje datoteke shranjene na skupnem disku. Disk ima velikost 2GB. Po namestitvi operacijskega sistema in nekaterih nujnih programov, za uporabnike ostane 1.5GB. Za vse {tudente (zaokro`imo njihovo {tevilo na 500) je torej na voljo 1.5GB prostora. Posamezni {tudenti pa se `al ne ozirajo kaj dosti na druge in tako porabijo ogromno prostora. Tako je konec leta nekaj ve~ kot 100 najbolj “zagretim” uspelo porabiti prakti~no ves prostor in to v glavnem z datotekami, ki jih za svoj {tudij ne potrebujejo (slike motorjev, kuharski recepti, igrice, razni programi, ...). Zato smo pred ~asom uvedli omejitev, da ima vsak {tudent v svojem imeniku za najve~ 5MB datotek, le v izjemnih primerih (ob odobritvi RC) in za~asno pa nekoliko ve~. Te omejitve se seveda spet ne dr`ijo vsi, zato moramo ob~asno ukrepati. Tako v primeru prekora~itve prostora za~asno onesposobimo {ifro. Tako se mora {tudent oglasiti v RC, kjer si skupaj ogledamo njegov imenik in pobri{emo odve~ne datoteke. Kljub temu pa ti ukrepi ne zado{~ajo, saj se zavedamo, da je v dolo~enih primerih (predvsem pri {tudentih fizike in pri {tudentih vi{jih letnikov), 5MB res premalo prostora. @e pred ~asom smo na vodstvo fakultete naslovili pro{njo, da bi za potrebe {tudentskega dela kupili dodatni 3 ali 4GB disk. Upamo, da bo nakup kmalu odobren in bo stiska s prostorom kmalu manj{a. Seveda pa bomo {e v naprej vztrajali pri dolo~enih omejitvah glede prostora, saj je `al posameznikom vseeno, ~e na ra~un njegovih igric kolega ne bo mogel narediti seminarske naloge.

(MaL)

MAIL NA VEGI

^e uporabljate Eudoro, Netscape, Pegasus ali podobne programe za pobiranje po{te z VEGE, je ob~asno (denimo enkrat mese~no) nujno, da se zares prijavite na VEGO (preko programa za terminalsko emulacijo) in greste v program MAIL. Tam ni potrebno narediti ni~esar, natipkajte le Exit (ali pritisnite CTRL-Z). Na ta na~in boste poskrbeli, da se po{ta, ki jo zgoraj omenjeni programi le navidezno zbri{ejo, res pobri{e in sprosti prostor. Tako ne bo te`av s pomankanjem prostora, oziroma prekora~eno kvoto.

V~asih pa uporabite v programu MAIL {e ukaz COMPRESS. Ta vam bo dodatno stisnil datoteke s po{to. Potem zapustite program MAIL. Ukaz compress bo naredil {e datoteko MAIL.OLD, ki jo lahko mirno pobri{ete z ukazom DEL MAIL.OLD;* No, najbolj previdni bodo predtem {li {e enkrat v MAIL in si ogledali, ~e je vse v redu. ^e ni - pustite datoteko MAIL.OLD pri miru in se oglasite v RC. Brez strahu - to {e nikoli ni bilo potrebno!

(MaL)

INTELOV PROCESOR KLAMATH

V eni od prej{njih Ragelj smo vas obvestili o Intelovih napovedih novih procesorjev. Ti so nosili kodna imena ameri{kih rek. Sedaj je za enega od njih, Klamath, Intel objavil uradno ime. To je precej bolj dologo~asno - Pentium II. Ponovimo {e enkrat za kaj pravzaprav gre. Pentium II bo procesor, podoben Pentium Pro. Dodana mu bo MMX tehnologija, ki pohitri multimedijske programe. V nasprotju s Pentium Pro v ~ipu ne bo ve~ predpomnilnika, prav tako bo bistveno druga~no ohi{je. Tako bodo ti procesorji sedaj na posebnih plo{~ah, kar bo omogo~ilo ve~je hitrosti delovanja (233MHz in ve~).

(MaL)

RAČUNALNIK BETA

V zadnjem času postopoma vsi računalniki dobivajo enotno programsko shemo. To uporabnikom olajša delo, saj so skupne nastavitve večinoma povsod enake, tako da v meniju Start|Programs vedno najdemo opcije Internet, Orodja in Programi. Njihova vsebina ja v glavnem na vseh računalnikih ista, tako da največkrat uporabljene programe lahko najdemo tukaj. Tako podobo je sedaj dobil tudi računalnik Beta v izobraževalni delavnici na Jadranski 21.

(MaK)