Raglja

Letnik 3, [tevilka 3 18. februar 1997

FAX V LABORATORIJU NA Jadranski 21

V ra~unalni{kem laboratoriju na Jadranski 21 (soba 227) je postavljen Canonov MultiPASS 10, ki deluje kot telefon, fax, tiskalnik in ~italec. V naslednjem prispevku si lahko preberete osnovna navodila za njegovo uporabo.

(MaL)

Canon MultiPASS 10

Canon-ov MultiPASS 10 je povezan z računalnikom in je lahko faks, telefon, optični čitalnik, kopirni stroj ali tiskalnik. V prvi vrsti je namenjen pošiljanju in sprejemanju faksov ob enem pa je tudi telefon. Številka faksa in telefona je 1766-684.
SPREJEMANJE:
Računalnik avtomatsko sprejme prihajajoči faks. Če si prispele fakse želimo ogledati, se je potrebno prijaviti na računalnik FAXTEL, ki je poleg faksa. Nato poženemo program Desktop Manager (Start|Programs|MultiPASS Utilities|MultiPASS Desktop Manager). "Kliknemo" na ikono In Box. Za izpis si izberemo ustrezen faks in "kliknemo" na ikono Print. Izberemo še število kopij in "kliknemo" OK. Vsebino prispelih faksov si lahko ogledamo, če "dvokliknemo" na izbrano datoteko v oknu In Box. Po končanem delu se je iz računalnika potrebno odjaviti.
POŠILJANJE:
Fakse lahko pošljemo na več načinov:
Podrobnejša navodila so v laboratoriju, kjer je faks lociran.

(MaK)

KOCKA JE PAMETNEJ[A

Obljubljeni dodatni pomnilnik za ra~unalnik z imenom KOCKA je kon~no pri{el. Sedaj ima ra~unalnik polnih 128 MB pomnilnika in je z njim sedaj res veselje delati. Kon~no ni potrebno ~akati, da se na ra~unalniku kaj zgodi. Aha, ~e ne veste kje Kocka je - to je ra~unalnik poleg barvnega tiskalnika v laboratoriju IMFM in FMF na Jadranski 21. Na sliki ga lahko vidite v polnem sijaju:

  

(MaL)

Problemi z VEGO

Pa naj {e kdo re~e, da trinajsti v mesecu ni problemati~ni datum, petek gor ali dol. Na VEGI smo `eleli odpraviti manj{o nepravilnost, zato smo jo v ~etrtek zjutraj zaustavili za pet minut. Vendar se je teh pet minut raztegnilo v par ur. VEGA je sicer za~ela delovati, ni pa pustila, da bi se nalo`il cel kup omre`nih programov. Ker pa je nadzor omre`ja in servisi v njem (po{ta, WWW, DNS, ...) glavna naloga VEGE, je bilo vse tako, kot da VEGA ne bi delovala. Posledica - telefonska slu{alka v RC se je skoraj pregrela od {tevilnih klicov v stilu: kaj je s po{to, kaj je z VEGO. Na sre~o nas je potem odre{il Rok Vidmar, ~arovnik za VMS, ki je VEGO prepri~al, da je opoldan za~ela normalno delovati. {e vedno pa je te`ave povzro~al WWW stre`nik. Te te`ave pa na sre~o niso bile take, da bi jih uporabniki sploh opazili. Tekom ~etrtkove no~i smo tudi to te`avo odpravili, tako da so si bodo~i {tudenti FMF na{o fakulteto lahko ogledali tudi na “Svetovnem Spletu”. Za izpad sistema se vsem prizadetim opravi~ujemo.

(MaL)

RECOGNITA

Program Recognita omogo~a prepoznavanje besedila na skeniranih dokumentih. Za potrebe Izobra`evalne delavnice je bila kupljena nova razli~ica tega programa, ki bo nadomestila staro. Najve~ja sprememba in pridobitev je v tem, da je novej{a razli~ica 32 bitna in v nasprotju s staro dela tudi pod operacijskim sistemom Windows NT. Program Recognita je name{~en na ra~unalniku Gama v Izobra`evalni delavnici na Jadranski 21.

  

(RaK)

DISK V LJUBLJANICI

@e pred novim letom je ra~unalnik z imenom Ljubljanica odpovedal pokor{~ino. Ta ra~unalnik je takrat slu`il kot WWW stre`nik za doma~e strani asistentov. Ker uporabniki niso poskrbeli za varnostne kopije, smo na vsak na~in posku{ali usposobiti vsaj disk tega ra~unalnika. @al nam to ni uspelo in tako sedaj Ljubljanica ne te~e ve~. Na sliki si lahko ogledate nagajivi disk in kolego Kaufmana, ko smo mu sporo~ili, da so vse datoteke na disku `al izgugljene.

  

Nauk zgodbe: delajte varnostne kopije pomembnih datotek !!!

(MaL)

INFORMATIVNI DAN

V petek, 14. 2., je na FMF potekal informativni dan. V ta namen smo zaposleni v RC pognali WWW brskalnike na ra~unalnikih v u~ilnicah na Jadranski 19 in 21, kjer so si na{i bodo~i {tudenti lahko ogledali predstavitev fakultete. Posebej za to prilo`nost smo iz razpolo`ljivih informacij sestavili posebno stran, ki si jo lahko ogledate na naslovu
     http://student.fmf.uni-lj.si/informativni_dan/oddelka.htm

(MaL)