Raglja

Letnik 3, [tevilka 2 12. februar 1997

INTEL - NAPOVEDI NOVIH PROCESORJEV

Konec januarja je Intel napovedal, da bo tekom tega leta za~el prodajati nov procesor v Pentium liniji in sicer 233-MHz Pentium MMX. Procesor naj bi pri{el na tr`i{~e poleti in v razli~ici za prenosne ra~unalnike konec leta. Ta napoved je poznavalce precej presenetila, saj je bil prvotno Pentium na~rtovan za delovanje do 200MHz.

[e ve~je presene~enje pa je Intel pripravil na konferenci International Solid State Circuits Conference v San Franciscu, ko je 7. februarja demonstriral delovanje procesorja Pentium Pro (P6) pri 400 MHz. To je kar dvojna hitrost trenutno najhitrej{e razli~ice tega procesorja. Seveda je {lo za prototip, ki naj bi se za~el prodajati {ele naslednje leto. O~itno je tudi res, da bodo v prihodnje procesorji prihajali na t.i. h~erinskih plo{~ah, kar naj bi pocenilo izdelavo in omogo~ilo la`jo zamenjavo procesorjev z novej{imi. Ker pa vsaka nova generacija prina{a {tevilne spremembe tudi na ostalih sestavnih delih, kot so vodila, pomnilnik, ... zamenjava samega procesorja obi~ajno ni smiselna. Tako naj bi ta novi procesor deloval v ra~unalniku z 100MHz vodilom, novim grafi~nim in diskovnim vodilom - skratka v povsem novem ra~unalniku.

(MaL)

PIRAMIDA IN KVADER

Zaradi postopnega prehoda na verzijo 4.0 operacijskega sistema Windows NT nadaljujemo s prein{talacijo ra~unalnikov v obeh laboratorijih IMFM. Po PRIZMI in KOCKI sta pri{la na vrsto PIRAMIDA v laboratoriju na Jadranski 21 in KVADER na Jadranski 19.

PIRAMIDA nam je povzro~ila kar nekaj skrbi. Slu`ila nam je kot datote~ni stre`nik in kot doma~e podro~je za nekatere uporabnike, nanjo pa sta bila priklju~ena tudi dva modema. Uporabnike smo preselili na VALJ, ki je zdaj doma~e podro~je za vse uporabnike. Uspe{no smo prenesli tudi uporabni{ke datoteke, pri ~emer nam je uspelo ohraniti za{~ite datotek. Problem modemov smo re{ili tako, da smo en modem takoj prenesli na KOCKO, drugi pa je za~asno nedostopen. Ob prein{talaciji ra~unalnika smo izkoristili prilo`nost in PIRAMIDO spremenili iz stre`nika v delovno postajo, s ~imer smo dosegli hitrej{e delovanje ra~unalnika.

Verzija 4.0 operacijskega sistema Windows NT prina{a med drugim tudi novi uporabni{ki vmesnik. Ponudili smo sicer mo`nost, da posameznemu uporabniku na njegovo zahtevo nastavimo uporabni{ki vmesnik, ki spominja na starega, vandar si do zdaj tega ni nih~e za`elel. To je tudi smiselno, saj se je prejkoslej treba navaditi na novo podobo. Vsi, ki bi imeli s tem kak{ne probleme, se lahko po pomo~ obrnete na ~lane Ra~unalni{kega centra.

Prosimo vas tudi, da o vseh problemih, ki bi se pojavili v zvezi s programsko opremo, nemudoma obvestite Ra~unalni{ki center.

(RaK)

MODEMI IN FAKSI NA ODDELKU ZA FIZIKO

Od 10.1.1997 na ra~unalni{ki mre`i Oddelka za fiziko, lahko po{iljate “fakse” kar s svojih osebnih ra~unalnikov preko mre`nega faksirnega stre`nika. Po{iljanje dokumentov v obliki faksa je zelo enostavno. Dokument, napisan v poljubnem urejevalniku besedil v okolju WINDOWS 95, po{ljemo tako kot bi ga `eleli tiskati. Pri izbiri tiskalnika pa moramo samo izbrati “fax”. Naslavljanje je enostavno, saj je potrebno naslovnika in {tevilko njegovega faksa vpisati le enkrat. Obenem lahko po{iljamo fakse na ve~ razli~nih naslovov. Poslani dokument prevzame mre`ni faksirni stre`nik, zato delo na osebnem ra~unalniku poteka neovirano. Stre`nik posreduje povratno informacijo o oddaji dokumenta preko va{e elektronske po{te. Povdariti je treba, da mre`ni faksirni stre`nik prispelih faksov ne prejema in se zanje uporablja naprava v vratarnici z obstoje~o {tevilko (061-217-281).

@e od decembra pa delujejo tudi modemske povezave s stre`nikom na na{i ra~unalni{ki mre`i. Omogo~ajo povezavo oddaljenega ra~unalnika z mre`o preko telefonske linije. S to povezavo dobimo dostop do lokalne mre`e Oddelka za fiziko in do Interneta. Oddaljeni ra~unalnik pri tem postane del lokalne ra~unalni{ke mre`e. Elektronska po{ta je dosegljiva z enakimi orodji kot v slu`bi. Od doma lahko dose`ete tudi svoj slu`beni ra~unalnik. Zaenkrat je dostop mo`en preko 4 vhodnih linij, ki imajo enotno telefonsko {tevilko 1766-604. Pravice do dostopa dodeljuje administrator na{e lokalne ra~unalni{ke mre`e.

Za podrobnejše informacije se zglasite v sobi 002 ali po telefonu 537 pri g. GA^E[I.

(JaG)

RA^UNALNI[KI PROSTORI ZA [TUDENTE NA FMF

Ra~unalni{ka oprema, namenjena {tudentom, je razporejena v treh ra~unalni{kih u~ilnicah in dveh terminalskih sobah. Z veljavno dovolilnico je mo`en dostop do u~ilnic in terminalskih sob na Jadranski 19 in 21, ra~unalni{ke u~ilnice na Lepem potu pa {tudenti trenutno ne morejo samostojno uporabljati.

Ideja delitve na u~ilnice in terminalske sobe je v tem, da v u~ilnicah ob~asno poteka pouk in takrat {tudenti nimajo dostopa do opreme, zato naj bi takrat imeli mo`nost dela v terminalskih sobah. V u~ilnicah je oprema tudi usklajena (enaki programi, nastavitve, …). V terminalskih sobah se programska oprema spreminja in je na razli~nih ra~unalnikih razli~na. S tem obstaja mo`nost, da {tudenti lahko uporabljajo tudi programe, ki so zanimivi (diplomska naloga, seminarska naloga) le za o`ji krog {tudentov in katere nima smisla name{~ati na vse ra~unalnike v u~ilnicah.

RA^UNALNI[KA U^ILNICA JADRANSKA 21 /soba 207/

U~ilnica je namenjena izvajanju vaj, seminarjev, te~ajev in samostojnemu delu {tudentov. U~ilnico sestavlja 15 ra~unalnikov (Intel 486) in laserski tiskalnik HP IV. Ra~unalniki so povezani v omre`je, na katerega je priklju~en tudi tiskalnik. Omre`je je povezano na fakultetno omre`je in preko njega na Internet.

TERMINALSKA SOBA JADRANSKA 21 /soba 208/

Soba je namenjena izklju~no samostojnemu delu {tudentov. Zato je oprema v njej dokaj raznolika in se menja. Trenutno jo sestavljajo dva PC ra~unalnika s procesorjem Pentium 133Mhz in 16M RAM in PC s procesorjem 486 in prav tako 16M RAM. V u~ilnici je {e PC ra~unalnik, opremljen z operacijskim sistemom UNIXWare 2.0. Vsi ra~unalniki so povezani v omre`je.

RA^UNALNI[KA U^ILNICA JADRANSKA 19/II

Gre za v {olskem letu 1995/96 novo u~ilnico. U~ilnica je namenjena izvajanju vaj, seminarjev, te~ajev in samostojnemu delu {tudentov. Sestavlja jo 15 delovnih mest (Pentium 75), stre`nik, postscript laserski tiskalnik in barvni ~rnilni tiskalnik. Lokalno omre`je je povezano na {tudentsko omre`je in na Internet.

TERMINALSKA SOBA JADRANSKA 19/II

Soba je namenjena izklju~no samostojnemu delu {tudentov. V terminalski sobi je en PC ra~unalnik pod operacijskim sistemom LINUX, en PC, ki dela kot X-terminal in dva X-terminala, namenjena delu na HP delovnih postajah.

RA^UNALNI[KA U^ILNICA LEPI POT 11

Namenjena je predvsem izvajanju ra~unalni{kega praktikuma in ostalih vodenih vaj, predavanj in te~ajev. U~ilnico sestavlja 16 delovnih mest (386/387), stre`nik (Pentium 66) in laserski tiskalnik. Ra~unalniki so povezani v lokalno omre`je.

Za potrebe {tudentov je v prostorih RC postavljen {e stre`nik (Pentium 133Mhz z 32M RAM), ki nadzoruje delo obeh u~ilnic in obeh terminalskih sob na Jadranski.

(MaL)

TELEFONSKI IMENIK

Koliko je `e interna telefonska {tevilka ra~unovodstva? V katerem kabinetu je ta in oni? Le kam sem spet zalo`il listek z internim telefonskim imenikom?

Problemov ni ve~! Interni telefonski imenik je na WWW straneh na{e fakultete - povezava je takoj ob sliki fakultete:

Tam je tudi povezava na splo{ni telefonski imenik, ki smo ga predstavili v prej{nji Raglji. Ko bomo na{li nekaj ~asa, bomo imenik dopolnili tudi z mo`nostjo iskanja, tako da boste {e hitreje na{li `eljeno telefonsko {tevilko.

(MaL)

USPOSOBLJENA U^ILNICA NA LEPEM POTU

Nekateri `e veste za {tevilne probleme, ki nam jih je po preselitvi z A{ker~eve povzro~ila u~ilnica na Lepem potu. Ra~unalniki so se prakti~no dnevno kvarili, te`ave so bile z omre`jem. Ker ka`e, da u~ilnice na Lepem potu {e ne bomo mogli hitro obnoviti, smo se v RC potrudili, da bi vsaj za~asno omogo~ili kolikor toliko normalno delo v tej u~ilnici. Ve~ina ra~unalnikov v tej u~ilnici je starih namre~ 6 in ve~ let. Glede na hitro spreminjanje ra~unalni{ke tehnologije in {tevilnih uporabnikih, ki so se na teh ra~unalnikih izmenjali, je pravo ~udo, da se na njih sploh {e da kaj postoriti. Vodstvo fakultete {e i{~e na~ine, kako bi te ra~unalnike zamenjali z novimi. Problem je tudi v tem, ker obstoje~e ra~unalnike ni smiselno obnavljati, saj le ste`ka {e dobimo primerne diske in pomnilnike (kot dve stvari, ki se najpogosteje kvarita). Zato smo nekaj ra~unalnikov uporabili kot rezervne dele, zelo prav pa nam je pri{el tudi biv{i ra~unalnik prof. Zakraj{ka, ki smo ga uporabili kot stre`nik. Upamo, da je u~ilnica sedaj usposobljena za normalno delo in stiskamo pesti, da bodo ra~unalniki zdr`ali vsaj {e ta semester. Tudi ta semester bodo ra~unalniki pridno delali, saj bomo na njih izvajali tako ra~unalni{ki praktikum kot tudi vaje iz ra~unalni{tva za {tudente drugih fakultet. Tako bo u~ilnica polno zasedena ve~ kot 50 ur tedensko.

(MaL)

Ra~unalnik UNIX ne obstaja ve~

[tudentski ra~unalnik UNIX je za~el v zadnjem ~asu povzro~ati velike probleme, zaradi katerih je bilo delo uporabnikov na njem prakti~no onemogo~eno. Poskusili smo s ponovno namestitvijo operacijskega sistema. Ker pa so bili tudi s tem problemi, smo se odlo~ili za zamenjavo operacijskega sistema UnixWare z operacijskim sistemom Linux. S tem bomo, kot upamo, re{ili ponavljajo~e se probleme z ra~unalnikom, raz{irili pa bomo tudi izbor uporabni{kih programov. Stare uporabni{ke datoteke so na `alost izgubljene, ker je bil sistem tako nestabilen, da nismo uspeli narediti rezervne kopije datotek.

Po novem se bo ra~unalnik imenoval MARVIN. Trenutno je {e v fazi preizku{anja in name{~anja programske opreme. Med drugim pa bo na njem name{~en tudi WWW stre`nik za {tudente. Predvidoma do konca tedna bo vse pripravljeno za sprejem prvih uporabnikov. Takrat bodo na voljo tudi podrobnej{e informacije in navodila. Uporabni{ko ime na novem sistemu lahko dobi vsak {tudent z veljavno dovolilnico, ~e se oglasi v Ra~unalni{kem centru na Jadranski 19 (II. nadstropje). Enako velja tudi za stare uporabnike na sistemu Unix.

(RaK)

ZAMENJAVA KLJU^A

Zaradi izgubljenega klju~a smo bili prisliljeni zamenjati klju~avnico v ra~unalni{ki u~ilnici na Jadranski 21 (soba 207). ^e slu~ajno potrebujete klju~ te u~ilnice stalno, se oglasite pri Janji Miku{ (soba 204, Jadranska 21/II).

(MaL)