Raglja

Letnik 3, [tevilka 1 6. februar 1997

UVODNIK

Raglja je zakorakala v tretje leto. Bistvenih novosti ni, z izjemo te, da smo (so) se odlo~ili, da boste Ragljo dobivali avtomati~no vsi zaposleni na FMF in IMFM. Na ta na~in naj bi bili vsi bolje informirani o ra~unalni{kih dogodkih na FMF in IMFM.

(MaL)

MATHEMATICA

Kratka, `al ne preve~ obetavna novica. Mathematice {e ni, ~eprav je konec januarja tukaj. Upajmo, da jo bodo kmalu poslali iz Anglije. In ~e verjamete ali ne, RC FMF nima prav nobenega vpliva na to, da bi dobavo pospe{ili! (MaL)

TELEFONSKI IMENIK

Odkar je iz{el novi telefonski imenik zaposlene v RC pogosto spra{ujete, ~e bomo kupili telefonski imenik na CD-ROMu. Mislimo, da to ni potrebno (oz. da je zadeva predraga), {e posebej, ker Telekom omogo~a iskanje tudi preko Interneta. Na naslovu
   http://tis.telekom.si/
najdete stran s pomo~jo katere i{~ete po telefonskem imeniku.

Uporaba je zelo enostavna. "Kliknemo" na polje Iskanje po kriterijih in v masko vpi{emo ustrezne podatke

"Kliknemo" na gumb ISKANJE in to je vse. ^e povezave ne bodo preobremenjene, boste kmalu zagledali `eljeni rezultat!

(MaL)

NOV RA^UNALNIK v laboratoriju na Jadranski 21

Oddelek za matematiko in mehaniko FMF je zagotovil sredstva za nov ra~unalnik za raziskovalno delo, Ra~unalni{ki center pa poskrbel za namestitev ra~unalnika z ustrezno programsko opremo v laboratorij na Jadranski 21. Gre za vrhunski ra~unalnik MICRON Pentium Pro 200 z dvema 4 GB diskoma in 128 MB RAM.

Trenutno je na njem name{~ena slede~a programska oprema:

S tem ra~unalnikom smo pridobili novo delovno mesto. Poleg tega bo ra~unalnik zaradi svojih odli~nih karakteristik slu`il {e kot tiskalni{ki stre`nik, modemski stre`nik in kot rezervni nadzornik domene. S tem se bo pove~ala hitrost tiskanja in izbolj{al dostop prek modemov. Tako bomo sprostili slab{e ra~unalnike in jih iz stre`nikov spremenili v delovne postaje, kar bo izbolj{alo delovanje teh ra~unalnikov.

Zaradi navedenih sprememb vas prosimo, da morebitne probleme, ki bi se pri tem pojavili, predvsem v zvezi s tiskanjem in modemskim dostopom sprejmete z razumevanjem in jih sporo~ite mag. Matiji Lokarju.

V tem trenutku ra~unalnik {e nima vsega pomnilnika, zato {e ni tako hiter!

(RaK)

NOVI PRENOSNI RA^UNALNIKI - konec majhnih zaslonov

V za~etku leta 1997 je precej proizvajalcev napovedalo nove modele prenosnih ra~unalnikov z zelo velikimi zasloni. Tako je nova magi~na {tevilka za velikost zaslona prenosnega ra~unalnika 13.3 palca (stara je bila 12.1"). Na prvi pogled {e vedno malo, vendar zaradi lastnosti LCD zaslonov, ki so povsem ravni, to pomeni ve~jo ali vsaj enako veliko sliko kot na obi~ajnem zaslonu (s katodno cevjo) velikosti 15". Seveda bo nekaj ~asa trajalo, da bomo take ra~unalnika lahko tudi dobili, saj ocenjujejo, da bo povpra{evanje po takih zaslonih {e nekaj ~asa presegalo ponudbo. Za ob~utek pa {e dva nova modela z napovedanimi (ameri{kimi) cenami.

NEC Versa 6200 32MB RAM,
166Mhz MMX Pentium,
21.GB disk,
10xCD-ROM
6399$
Toshiba Tecra 740CDT 16MB RAM,
150MHz MMX Pentium,
2GB disk,
10X CD-ROM
6499$

(MaL)

INTEL - NAPOVEDI NOVIH PROCESORJEV

kdaj kdo poglavitne izbolj{ave hitrost
Za~etek 1997 Pentium serija P55C podpora MMX (hitrej{e matri~ne operacije, delo z grafiko, ...) za~. 200MHz max. 233MHz nova napetost (zaradi gretja) - zamenjava mati~ne plo{~e
sredi 1997 P6 Klamath (Pentium Pro) podpora MMX, izbolj{ana podpora 16 bitnim programom
L2 predpomnilnik lo~en - cenej{i, vendar po~asnej{i (predvidoma zato ve~ predpom. na h~er. plo{~i (2-4M)
0.28 mikronska tehnologija, 200 MHz, max. 266 MHz predvidoma na h~erinski plo{~i v posebni re`i na mat. plo{~i - nekatere h~erinske plo{~e bodo podpirale ve~ procesorjev, razli~ni obseg L2 predpomnilnika
konec 1997 P6 Deschutes MMX izbolj{ava Pentium Pro, v glavnem gre za izbolj{avo tehn. procesa 0.25 mikronska teh. 300 - 333 MHz enako kot Klamath
1998 Pentium Pro OverDrive hitrej{i P6 z MMX na starih plo{~ah 300 MHz vpra{anje, ~e bo Intel stvar res naredil
1998-99 P7/Merced skupni projekt s HP, 64 bitni procesor ? ?

PO[TA

Po uspe{no izvedenem te~aju o uporabi elektronske po{te, so tudi na{e kolegice v administraciji opremljene z elektronskimi po{tnimi naslovi. No, nekatere elektronsko po{to uspe{no uporabljajo `e od prej. Naslovi za elektronsko po{to so:
   Anita.Bartol@fmf.uni-lj.si
   Sanja.Boldin@fmf.uni-lj.si
   Jelka.Cadez@fmf.uni-lj.si
   Helena.Dietz@fmf.uni-lj.si
   Natasa.Jerin@fmf.uni-lj.si
   Ivanka.Primc@fmf.uni-lj.si
   Metoda.Skerjanc@fmf.uni-lj.si
   Marija.Stojanovic@fmf.uni-lj.si
   Jozica.Znidarsic@fmf.uni-lj.si
Prav tako obstajajo {e naslovi:
   dekan@fmf.uni-lj.si
   tajnistvo@fmf.uni-lj.si
   fmf@fmf.uni-lj.si
   racunovodstvo@fmf.uni-lj.si
   kadrovska.sluzba@fmf.uni-lj.si
   studenti.matematika@fmf.uni-lj.si
   studenti.fizika@fmf.uni-lj.si
   matematika@fmf.uni-lj.si
   fizika@fmf.uni-lj.si
kjer po{to pregleduje za to zadol`eni.

(MaL)

X-terminali na PC

Kar nekaj na{ih kolegov dela tudi na UNIX sistemih. Zato si `elijo, da bi imeli mo`nost dostopa do teh sistemov s ~im ve~ delovnih mest - ta pa so v glavnem opremljena s PC ra~unalniki. Enako velja tudi za {tudente na{e fakultete. Program Telnet omogo~a le znakovno delo. Pravi na~in je uporaba programske opreme, ki omogo~a uporabo X-terminala na PC. Zato smo v RC izvedli interno testiranje tovrstnih programov. Po ve~ dogovorih smo preizkusili naslednje programe: Na preizkusu so se vsi trije programi pokazali za zadovoljive, ~eprav velja omeniti, da sta Reflection in Exceed precej zmogljivej{a. Oba vsebujeta {e cel kup drugih programov (npr. telnet, ftp, ...). Program Reflection ima {e to prednost, da ga `e uporabljajo nekateri na oddelku za fiziko.

Glede na ponudbe in na{a testiranja ocenjujemo, da je ob upo{tevanju le cene najprimernej{a izbira XOnNet, ki je pol cenej{i od ostalih dveh programov. Program ni toliko mo~en kot ostala dva. Manj{e te`ave smo imeli z posnemanjem posameznih tipk na tipkovnici. Vendar te`ave niso bile tak{ne (gre za posebne tipke), da bi zaradi tega izklju~ili program iz obravnave. Prav tako nam program ni delal z ve~ kot 256 barvami.

^e `elimo zagotoviti bolj{i program, je v prednosti vsekakor Exceed. Je povsem primerljiv s programom Reflection oz. bolj{i, tako da gre v glavnem le za "ob~utek". Je pa (vsaj v tej ponudbi) kar precej cenej{i kot Reflection. Tudi na testiranjih v strokovni literaturi sta programa povsem primerljiva, s tem, da obi~ajno dajo rahlo prednost Exceedu.

Povezali smo se tudi z RCU, da bi na nivoju Univerze spro`ili akcijo za nakup tovrstnega programa, saj bi se v tem primeru cene {e zni`ale. Po zadnjih novicah na Univerzi postopek dogovarjanja `e te~e. Zato obstaja velika verjetnost, da bomo po~akali na skupen nakup teh programov preko Univerze, saj bi bili tako programi lahko cenej{i.

Po izboru programa bo RC izvedel med zaposlenimi na FMF in IMFM {e anketo glede zanimanja za individualne nakupe tega programa (za ra~unalnike v kabinetih).

(MaL)