Raglja

Letnik 2, [tevilka 23 23. december 1996

Sre~no 1997


MATHEMATICA

Glede na precej{nje zanimanje za ta program smo prakti~no v dnevnih stikih z RCU, ki izvaja akcijo nabave Mathematice. @al pri Wolfram Research niso najbolj hitri, kar se dobave ti~e. Trenutno je v Slovenijo prispela le poskusna razli~ica Mathematice 3, za katero pa mislim, da nima smisla, da jo dajemo na ra~unalnike, saj po mesecu dni neha delovati. Prilagam kopijo zadnjega sporo~ila odgovorne osebe iz RCU:

Res je. dela le na W95 ali NT-jih. Drzi pa res le en mesec. Ta prave Mathematice, in se to verzije 2.2 pa se nisem dobil. Cim jo dobim, jo seveda takoj dobis. Zaenkrat so bili Anglezi tako "prijazni", da so nam poslali M 3.0 trial (2 CDROMa) in nic drugega.

ZADNJA (@ALOSTNA) NOVICA: Iz RCU so sporo~ili, da naj bi po izjavi angle{kih dobaviteljev (ki edini dobavljajo Mathematico za Europo) Mathematico dobili {ele konec januarja. ^e `elite, lahko RC FMF zagotovi zgoraj omenjeno poskusno razli~ico (po na{ih izku{njah so z njo precej{nji problemi) oz. vam namestimo na{o, {e pred sporazumom kupljeno, Mathematico 2.2.

(MaL)

MICROSOFT

Zadnje informacije na temo Microsoftovi programi: Pogodba med Univerzo in Microsoftom je podpisana. Z njo smo si zagotovili precej ugodne cene. Te veljajo pri nakupu preko poljubnega s strani Microsofta poobla{~enega dobavitelja. RCU pa je izvedel tudi akcijo, s katerim bo izbral enega med njimi in zagotovil zni`anje cen za {e vsaj 10%. V tem primeru boste morali nakup izvesti obvezno preko RC FMF (ki bo naro~ilo posredoval RCU). To naj bi bilo mo`no `e v za~etku naslednjega leta. Trenutni cenik (po katerem vam mora dobavitelj prodati programje):

Edu. Cena Normalna cena
Windows 95 9.904 16.170
Windows NT 4.0 workstation 7.276 41.031
Word 5.255 43.052
Excel 5.255 43.052
OfficePro 4.3 9.499 78.020
OfficePro 7.0 8.489 53.563
Office 4.2 4.851 44.467
Office 7.0 8.489 65.084
BackOffice Server 2.0 69.531 286.006
NT Server 4.0 27.086 111.573

PRIRO^NIK ZA UPORABO PO[TE

Izvedli smo kraj{i ({tiri urni) te~aj uporabe po{te na VEGI (MAIL) in PC (Eudora). Za potrebe te~aja sem napisal priro~nik o programih MAIL in EUDORA. ^e `elite, ga lahko dobite pri Janji Miku{. Ogledate si ga lahko tudi na WWW, na naslovu:
   http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/gradiva/posta/posta.htm

(MaL)

NOV IZGLED WWW STRANI FAKULTETE

V decembru smo nekoliko spremenili izgled doma~e strani fakultete. Tako kot prej, jo najdete na naslovu

www.fmf.uni-lj.si.

Ob prehodu je pri{lo do dolo~enih te`av (en dan doma~e strani posameznikov niso bile dostopne), kar je povzro~ilo kar nekaj hude krvi in za neljubi dogodek se vam ponovno opravi~ujemo. Prehod seveda {e ni povsem kon~an, vendar mislimo, da je sedaj zadeva privla~nej{a in preglednej{a. Prosimo vas za kriti~ne pripombe. [e posebej prosimo sodelavce Oddelka za matematiko in mehaniko, da si ogledajo svojo predstavitev in nam sporo~ijo popravke in dopolnitve podatkov. V kratkem bodo te strani opremljene tudi s slikami.

(MaL)

NOVI SODELAVEC

V ra~unalni{kem centru smo dobili novega sodelavca. To je Matej Kranjc, absolvent vi{je{olske smeri uporabna matematika. On je tudi glavni "krivec" za novo podobo WWW strani fakultete in Oddelka za matematiko. (MaL)

(MaL)

FTP stre`niki na Fakulteti za matematiko in fiziko

Kadar potrebujemo kak{en program z omre`ja, je najbolje najprej pogledati na na{e lokalne FTP stre`nike, da po nepotrebnem omre`ja ne obremenjujemo. FTP stre`nik na na{I fakulteti sli{i na ime: ftp.fmf.uni-lj.si. Trenutno je izbor programov na tem stre`niku malo zastarel, vendar lahko `e v kratkem pri~akujemo nove programe. Veliko uporabnih programov lahko dobimo tudi na WWW strani: vlado.fmf.uni-lj.si.

(RaK)

SKUPINE NOVI^K

Na `eljo {tudentov in predavateljev smo ustanovili tudi skupine novi~k, kjer se pogovarjamo o

ANALIZI IV fmf.an4
RA^UNALNI[TVO II fmf.rac2
NUMERI^NI ANALIZI fmf.na
PEDAGO[KI MATEMATIKI fmf.pedago

@e od prej pa obstajajo skupine za pogovor o

ANALIZI I fmf.an1
ALGEBRI I fmf.alg1
DISKRETNIH STRUKTURAH fmf.ds1
ANALIZI II fma.ana2
RA^UNALNI[TVU III fmf.rac3

In kako spremljamo dogajanje v teh skupinah? Na voljo je ve~ bralnikov novic. Za prvo silo bo zado{~al kar Netscape Navigator, ki ga uporabljamo za pregled WWW strani. Najprej ga moramo ustrezno nastaviti: Izberemo Options/Mail and News Preferences.../Servers in tam v polje News(NNTP) Server vtipkamo news.fmf.uni-lj.si.

To seveda storimo le enkrat. Sedaj v Navigatorju izberemo ukaz Windows in tam Netscape News. Odpre se novo okno, kjer spremljamo novice.

Skupine, ki jih `elimo spremljati, dodamo tako, da izberemo ukaz File/Add newsgroup in v okno vpi{emo ime skupine novi~k (denimo fmf.pedago). "Kliknemo" {e na kvadrat desno od imena (da se pojavi rumena kljukica). Nove prispevke v skupino po{iljate podobno kot po{to z ukazom File/New News Message oz. tako da "kliknete" na prvo ikono v vrsti (). V polje Newsgroup vpi{ete skupino (ali ve~ - lo~ite jih z vejico), kamor naj gre va{e sporo~ilo, v polje Subject naslov in spodaj va{o novico. Obstoje~o novico komentirate tako, da med branjem novice uporabite Message/Post Reply.

(MaL)

[tudenti in ra~unalniki

Nov datote~ni stre`nik za {tudente:

Prvotno smo {tudente pokrivali z datote~nim stre`nikom Marunt (Pentium 75) na Jadranski 21. Ob odprtju nove ra~unalni{ke u~ilnice na Jadranski 19 smo ji namenili svoj datote~ni stre`nik Firunt (Pentium 75), ki pa je zaradi okvare Marunta moral prav kmalu prevzeti naloge obeh stre`nikov. Pred ~asom se je pojavila mo`nost, da ga nadomestimo z bolj{im ra~unalnikom. Tako zdaj nalogo datote~nega stre`nika za {tudente opravlja ra~unalnik, ki sli{i na ime Mafi. Gre za Pentium 133, 32 MB RAM in z 1,6 GB uporabni{kega diska.

Nova ra~unalnika v Terminalski sobi na Jadranski 21:

Terminalska soba na Jadranski 21 je dobila nova ra~unalnika Pentium 133, 16 MB RAM. Namenjena sta predvsem izdelavi seminarskih nalog in diplom. V te namene bo lahko na ra~unalnikih name{~ena tudi posebna programska oprema. Trenutno pa je nanju name{~ena slede~a programska oprema: Windows NT 4.0, Corel Draw 5.0, Delphi 2.0 Desktop, Mathematica for Windows, Matlab, Quattro Pro, Word 7.0 in {e nekateri pomo`ni programi.

(RaK)

STARE, DOBRE (no ja), [ALE

Why God never got a PhD?

 1. He had only one major publication.
 2. It was written in Aramaic, not in English.
 3. It has no references.
 4. It wasn't published in a refereed jurnal.
 5. There are serious doubts he wrote it himself.
 6. It may be true that he created the world, but what he has done since then?
 7. His cooperative efforts have been quite limited.
 8. The sientific community has had a hard time replicating his results.
 9. He unlawfully performed not only animal, but also human testing.
 10. When one experimant went awry, he tried to cover it by drowing his subjects.
 11. When subjects didn't behave as predicted, he deleted them from the sample.
 12. He rarely come to class, just told his students to read the textbook.
 13. Some say he had his son to teach the class, but some disagree.
 14. He expelled his first two students for learning.
 15. Although there were only ten requirements, most of his students failed his tests.
 16. His office hours were infrequent and usually held on a mountain top.
 17. He didn't give any proofs, just asked everbody to belive.