Raglja

Letnik 2, [tevilka 22 10. december 1996

PO[TA _ PONOVNO
(tudi o preusmerjanju po{te)

Ker se tovrstna vpra{anja kar naprej ponavljajo - {e enkrat! Obenem pa bomo raz~istili {e neprijetni nesporazum glede po{te na UEK, ko smo vam dali napa~no informacijo!

Vsak uporabnik sistema VEGA ima svoj elektronski naslov, ki je praviloma oblike

Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si ^lani IMFM lahko uporabljajo tudi naslov oblike Ime.Priimek@imfm.uni-lj.si Delujejo tudi nekatere druge oblike naslova, vendar bodo s~asoma opu{~ene. Pripravljamo program, ki bo omogo~al razli~ne oblike naslovov, kot npr. (I.Priimek@.., Priimek@.., ). O tem vas bomo pravo~asno obvestili. Priporo~amo vam, da res uporabljate uradni naslov.

V 18. {tevilki smo vas napa~no obvestili, da tudi po{ta naslovljena na UEK (Ime.Priimek@uni-lj.si) pride na VEGO, ~e nikjer na Univerzi ni osebe, ki ima enako ime in priimek (oz. ~e nimate vi {e na kak{nem drugem ra~unalniku Univerze uporabni{kega imena - denimo na UEK). To velja le za dolo~ene osebe, ki jim je g. Vidmar v ~asu, ko je {e delal na RCU na ra~unalniku UEK nastavil ustrezne kretnice.

Torej - naslov je veljaven le, ~e imate svoje uporabni{ko ime na ra~unalniku UEK. Zadevo lahko preverite pri vodji RC FMF Matiji Lokarju.

Nekateri med vami uporabljajo tudi druge naslove. Tako veliko kolegov na fiziki uporablja naslov oblike

Ime.Priimek@fiz.uni-lj.si ^eprav gre za povsem legalen naslov, pa v RC v skladu z navodili priporo~amo, da vsi zaposleni na FMF uporabljajo naslov Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si in uporabni{ko ime na VEGI.

Obstaja enostaven na~in, kako po{to, ki vam prihaja na dolo~en naslov, avtomati~no preusmerite drugam. Tako denimo na VEGI uporabite

MAIL> SET FORWARD "MX%""ime.priimek@fiz.uni-lj.si""" in vsa po{ta poslana na Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si bo preusmerjena v predal, ki ustreza naslovu Ime.Priimek@fiz.uni-lj.si Enako velja za ra~unalnik UEK. ^e bi `eleli, da tista po{ta, ki vam jo po{ljejo na naslov pride avtomati~no na VEGO (tako boste lahko po{to preverjali le na VEGI in vam ne bo potrebno iti {e na UEK), se prijavite na UEK in tam natipkajte UEK$ MAIL MAIL> SET FORWARD "MX%""ime.priimek@fmf.uni-lj.si""" Seveda ta mehanizem deluje tudi drugje. Tako ni potrebno, da vsem razlagate, da je va{ novi elektronski po{tni naslov v naslednjih mesecih abc@bla.ble.blu, ampak le na svojem obi~ajnem po{tnem stre`niku (VEGA), nastavite, da bo po{ta {la za vami na naslov abc@bla.ble.blu. Va{i dopisniki bodo tako {e vedno lahko uporabljali va{ stari naslov (Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si), po{ta pa vam bo sledila na va{e novo mesto. Ko pa se vrnete, na VEGI uka`ete MAIL> SET NOFORWARD in po{ta bo obstala na VEGI.

Tako! Upam, da so zadeve sedaj v glavnem jasne. Seveda pa se {e vedno lahko z vsemi vpra{anji obra~ate na RC FMF (le malo verjetno je, da je krivda VEGE, ~e `e dva dni niste dobili nobene po{te).

(MaL)

[E MALO O PO[TI

Pa ne `e spet o MAILu! bo verjetno vzdih rednega bralca Raglje. No tokrat le droben nasvet.

Ve~ina uporablja VEGO le kot po{tni predal, s katerega pobira sporo~ila in jih prenese na svoj PC (denimo z Eudoro). Priporo~amo vam, da se kljub temu ob~asno prijavite na VEGO in za`enete program MAIL. Takoj nato ga zapustite z ukazom EXIT. Verjetno boste nekaj ~asa ~akali ob sporo~ilu

%MAIL-I-RECLPLSWAIT, reclaiming deleted file space. Please wait... ali podobnem. Namre~ - ko Eudora pobere sporo~ilo z VEGE, pobri{e sporo~ilo (~e nimate druga~e nastavljeno) - vendar ne povsem - zato je ob~asno dobro narediti omenjeni postopek, da sprostite prostor, ki ga po nepotrebnem zasedajo pobrisane datoteke.

(MaL)

NEWS NA VEGI

Na VEGI smo odprli nekaj novih NEWS skupin, namenjenih pogovorom o posameznih predmetih. Trenutno so odprte:

FMF.ANA1 ANALIZA I
FMF.ANA2 ANALIZA II
FMF.ALG1 ALGEBRA I
FMF.DS1 Diskretne strukture I
FMF.RAC3 RA^UNALNI[TVO III

^e `elite, da odpremo kak{no novo grupo, sporo~ite na Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si.

(MaL)

FTP koti~ek na ftp.fmf.uni-lj.si\pub

^ez poletje smo malo prevetrili tudi na{ FTP koti~ek. Zdelo se nam je, da dosedanji na~in razvr{~anja programov ni najbolj ustrezen. Programi so se namre~ nahajali na dveh podro~jih: install in arhivi. Vsako od teh podro~ij pa je bilo `e takoj na za~etku razcepljeno v dve veji: 16-bitno in 32-bitno. Po kraj{em razmi{ljanju smo se odlo~ili, da nas bo odslej do izbranega programa privedla le ena pot. Na koncu poti pa nas bo potem ~akal seznam verzij programa za razli~ne operacijske sisteme. Programi so na voljo le v arhivirani obliki.

Zaradi la`jega in hitrej{ega dostopanja smo ftp preselili na ra~unalnik Vega in mu dodelili bolj naravno logi~no ime:

ftp.fmf.uni-lj.si Nekaj kratkih namigov o poimenovanju podro~ij s programi. Programe smo tudi na novo in bolj logi~no razvrstili v posamezne skupine. To~en razpored si lahko ogledate spodaj.

Seznam programov na ftp.fmf.uni-lj.si\pub:

\Programi\ Internet FTP CuteFTP 16_1-4b7 32_1-4b7 WSFTP 16_19-2-96 32_19-2-96 IRC MIRC Posta Eudora 152 154 Terminali UWTERM WWW Orodja AutoWinNet BestWeb EarthTime URLgrab32 Pregledovalniki Netscape 16_1-22 16_2-0 32_1-22 32_2-0 Urejevalniki Dodatki MapThis32 NetColorz32 WebForms HotDog WebMania WebWizzard 16 32 Orodja Arhiviranje WinZip 16_5-6 16_6-0 16_WinZipSE 32_6-0 Fonti FontReview Razno ClickerNT ClipMate NeoShow SmartDraw32 WinCMD Urejevalniki PFE 16_6-02 32_6-02 Pregledovalniki Acrobat Film AAplay Mpeg NetToob Vmpeg 16_1-6 16_1-7 WinVideo PostScript GS3.51 GSVIEW Slike ACDSEE 16_1-30 32_1-0b CompuPic LView PaintShop 16 32 THMPLS Zvok CoolEdit Wham Razno Stretch Sistem Fonti Latin2e NT_ServicePak4 TCPIPwfwg TCP_IP W32s 1-25 1-30 TeX EMTEX Ams EMTEX EMX Virusi F-Prot 16_2-20 16_2-23 Scan 16_2-1-1 WinNT ver2-5-0a WinScan

(RaK)

Ra~unalni{ka u~ilnica - A{ker~eva

Ra~unalni{ka u~ilnica, namenjena predvsem izvajanju ra~unalni{kega praktikuma in drugih vodenih vaj, je preseljena iz prostorov na A{ker~evi 9, v prostore na Lepem potu 11.

O B V E S T I L O

Te~aj uporabe po{tnih programov Mail na Vegi in Eudora v okolju Windows se pri~ne v petek, 13. 12. 1996 ob 8.30 uri, v ra~unalni{ki u~ilnici na Jadranski 19/II (soba 205). V kolikor se te~aja `elite udele`iti in se {e niste prijavili, storite to ~imprej. Prijave zbira ga. Janja Miku{ (int. 685).

(JaM)