Raglja

Letnik 2, [tevilka 21 22. november 1996

TE^AJ UPORABE PO[TNIH PROGRAMOV
MAIL NA VEGI IN EUDORA V OKOLJU WINDOWS

V RC smo se odlo~ili, da pripravimo te~aj za vse zaposlene na FMF in IMFM, ki bi radi zvedeli nekaj o uporabi elektronske po{te. Dol`ino te~aja bomo prilagodili potrebam, osnovni del pa bo trajal 2x2 uri enkrat med 9 in 16 uro. Predprijave (do konca meseca) sprejema Janja Miku{. Navedite tudi ob katerih dnevih in urah se te~aja NEBI!! udele`ili!

(MaL)


PROGRAMSKA OPREMA

MATHEMATICA

Akcija za pridobitev licenc za program Mathematica je bila uspe{no izvedena. ^eprav nekaj mesecev kasneje, kot je bilo na~rtovano, je Univerza v Ljubljani podpisala pogodbo z Wolfram Research o uporabi paketa Mathematica na ra~unalnikih Univerze v Ljubljani. V kratkem pri~akujemo od RC paket, v katerem bodo razli~ice Mathematice za razli~ne ra~unalnike, ki jih uporabljamo na FMF. V RC FMF bomo potem poskrbeli za name{~anje teh programov na ra~unalnike.

In takoj nekaj odgovorov na vpra{anja:

Da bomo v RC lahko to~neje na~rtovali name{~anje, vas prosim, da prijavite va{o potrebo po tem programu Janji Miku{ (Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si). Prijava, naj vsebuje:

(MaL)

MICROSOFT

Pred kratkim je Univerza v Ljubljani podpisala krovno pogodbo s podjetjem Microsoft Slovenija, ki ~lanicam omogo~a nabavo Microsoftovih programov po ugodnej{ih cenah (MOLP izobra`evalne cene). Podrobnosti o pogodbi, na~inu nabave, ... nam {e niso znane, vsekakor pa se nabavo Microsoftove opreme spla~a za kak teden odlo`iti.

(MaL)


MATH REVIEWS NA INTERNETU ali MathSciNet

Ker ste menda to informacijo spregledali, jo ponavljamo v raz{irjeni in obnovljeni obliki.

@e nekaj ~asa so Math Reviews dosegljivi tako preko ra~unalnika VEGA (s programom LYNX), kot tudi iz okolja Windows (s programi Netscape Navigator ali Microsfoft Internet Explorer). Tako lahko pridete do informacij, ki {e niso na zgo{~enkah (CD-jih).

Zaradi omejitev, ki jih postavlja AMS, velja zadnje le za tiste ra~unalnike, ki imajo IP {tevilko oblike 193.2.67.xx (karkoli `e to je).

Poskusite, ~e ima va{ ra~unalnik druga~no {tevilko, boste pa~ morali uporabljati dostop preko VEGE!

Delo na VEGI

Ko se prijavite na ra~unalniku VEGA, po`enete program LYNX (tekstovni pregledovalnik WWW). Na ra~unalnik v Ameriki se priklju~ite tako, da odtipkate: lynx http://WWW.AMS.ORG/mathscinet/ Na zaslonu se bo izpisal pozdravni zaslon:

Osvetlimo (s premikom s pu{~icami) Start Search without Graphics in pritisnemo Enter. Zagledamo vnosno masko:

V ustrezna polja vpi{ite `eljene parametre. Med polji se premikate s pritiskom na tipko gor oziroma dol. Ko ste napisali vse podatke, se premaknete v polje "Start Search" in pritisnete Enter.

Delo v okolju Windows

Za`enete Netscape Navigator (ali kak drug WWW pregledovalnik) in vnesete naslov: http://www.ams.org/mathscinet/ Ko zagledate sliko (spodaj),

"kliknete" na Start MathSciNet Search in na zaslon dobite vnosno masko:

Vpi{ete iskani pogoj in pritisnete gumb Start search. ^ez nekaj trenutkov (par sekund, minut, ...) zagledate rezultate:

V kolikor si `elite ogledati zapis v polni obliki, "kliknete" na {tevilko na za~etku.

(MaL)