Raglja

Letnik 2, [tevilka 18 17. september 1996

DELO NA RA^UNALNIKU VEGA - 2. del

PO[TA

Vsak uporabnik sistema VEGA ima svoj elektronski naslov, ki je praviloma oblike Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si ^lani IMFM lahko uporabljajo tudi naslov oblike Ime.Priimek@imfm.uni-lj.si Delujejo tudi nekatere druge oblike naslova, vendar bodo s~asoma opu{~ene. Pripravljamo tudi program, ki bo omogo~al razli~ne oblike naslovov, kot npr. (I.Priimek@..., Priimek@..., ). O tem vas bomo pravo~asno obvestili. Priporo~amo vam, da res uporabljate uradni naslov. Tudi po{ta naslovljena na Ime.Priimek@uni-lj.si bo pri{la na VEGO, ~e nikjer na Univerzi ni osebe, ki ima enako ime in priimek (oz. ~e nimate vi {e na kak{nem drugem ra~unalniku Univerze uporabni{kega imena - denimo na UEK).

Vsaki~, ko se prijavite na sistem, vas ta obvesti, koliko novih sporo~il vas ~aka v po{tnem predalu. Delo z elektronsko po{to omogo~a ve~ programov. Osnovni je program MAIL. Veliko uporabnikov si po{to prenese s po{tnega predala na VEGI na svoj ra~unalnik. To omogo~ajo razli~ni programi. Najve~krat uporabljamo program Eudora, za katerega bomo v RC tudi pripravili kratka navodila in te~aje. Za prvo silo pa bo povsem zado{~al program MAIL na VEGI.

MAIL

Vtipkate ukaz MAIL in se znajdete v programu. ^e ste prejeli novo po{to, vas program postavi v predal NEWMAIL, druga~e pa ste v predalu MAIL, kjer se hrani vsa va{a po{ta. Med predaloma se sprehajate z ukazoma

SELECT MAIL oz. SELECT NEWMAIL

Ukaz DIR vam poka`e seznam sporo~il v predalu:

Vsako sporo~ilo (message), ki ga prejmemo, ima svojo zaporedno {tevilko. Spisek sporo~il dobimo, ~e v ukazni vrstici programa MAIL (MAIL>) vtipkamo ukaz DIR. Sporo~ilo lahko zbri{emo z ukazom DELETE n, kjer je n zaporedna {tevilka sporo~ila. ^e `elite prebrati kak{no sporo~ilo, natipkate njegovo {tevilko. Prebrana sporo~ila se iz predala NEWMAIL avtomati~no preselijo v predal MAIL, razen, ~e med branjem vtipkate ukaz DELETE. S tem zbri{ete sporo~ilo, vendar ne povsem zares. Sporo~ilo se preseli v predal WASTEBASKET, ki se ob~asno avtomati~no prazni. ^e po pomoti zbri{ete kak{no sporo~ilo, izberite (SELECT) predal s smetmi, ga za~nite brati (vtipkate njegovo {tevilko) in z ukazom MOVE MAIL preselite nazaj med svojo po{to. Praznenje lahko zahtevate tudi sami z ukazom PURGE. V tem primeru po{te ne morete dobiti ve~ nazaj, pridobite pa prostor. Zato ob~asno uporabite ta ukaz. Po{to po{iljate z ukazom SEND. Program od vas zahteva, da vpi{ete naslovnika (TO:) in kratek opis vsebine sporo~ila (SUBJ:). Nato napi{ete sporo~ilo, ki ga odpo{ljete s pritiskom na CTRL-Z.

MAIL>SEND To: ime.priimek@fmf.uni-lj.si Subj.: naslov_sporocila Enter your message below and then press CTRL-Z Tole je testno sporocilo. ^Z Ker nekateri dobivajo zelo veliko sporo~il, se spodobi, da v polje SUBJ res napi{ete, na kaj se nana{a sporo~ilo.

Program MAIL zapustite z ukazom EXIT.

DELETE zbri{i poro~ilo
DIR seznam sporo~il v predalu
EXIT izhod iz programa
HELP pomo~
MOVE prenesi sporo~ilo v drug predal
PURGE sprosti prostor
READ preberi sporo~ilo
REPLY odgovori na sporo~ilo
SELECT izberi predal
SEND po{lji sporo~ilo

PINE

Prijaznej{i za uporabo je program PINE. Ker ne spada med uradno podprte programe, je njegova morebitna uporaba prepu{~ena vam.


WWW

Na sistemu VEGA te~e stre`nik za WWW. Ta omogo~a, da tudi vi sami ponudite dolo~eno informacijo, ki si jo ostali lahko ogledujejo. Na VEGI je tudi program za pregledovanje WWW strani v tekstovni obliki (LYNX). Videz ni tako lep kot pri grafi~nih pregledovalnikih (Netscape, Mosaic, ...), vendar lahko program s pridom uporabljamo predvsem za iskanje dolo~enih informacij.

LYNX

Pri uporabi programa si velja zapomniti naslednje ukaze:

- pomik za eno stran navzgor
/ iskanje pojmov po teko~em dokumentu
? pomo~
+ pomik za eno stran navzdol
g vpis naslova
m skok na za~etno stran
pu{~ica DOL pomik na naslednje poudarjeno polje
pu{~ica GOR pomik na prej{nje poudarjeno polje
pu{~ica LEVO vrnitev na prej{nji dokument
q konec programa WWW
RETURN skok na mesto, kamor ka`e izbrano polje

^e npr. `elimo priti na doma~o stran In{ituta za matematiko, fiziko in mehaniko, pritisnemo na g in vtipkamo

http://www.ijp.si/

KAKO NAREDIMO SVOJO DOMA^O STRAN?

Uporabnik z uporabni{kim imenom VSEVED bi se rad predstavil na Internetu! Kako naj to stori? Kam naj napi{e svoj HTML dokument; s kak{nim imenom; kaj je kazalec na njegovo stran? Recept: Vsebina doma~e strani doma~e strani je seveda odvisna od vsakega posameznika.


VARNOSTNO KOPIRANJE DATOTEK NA SISTEMU VEGA

Na Vegi redno kopiramo datoteke na trakove. Tako uporabnik lahko dobi tudi datoteko, ki jo je po pomoti pobrisal ali spremenil. Varnostno kopiranje izvajamo tedensko in mese~no. ^e bodo uporabniki `eleli, bomo datoteke kopirali tudi dnevno.

Tedensko kopiranje podatkov: Uporabni{ke datoteke kopiramo enkrat tedensko ob ~etrtkih in podatke hranimo osem tednov.

Mese~no kopiranje podatkov: Vse datoteke kopiramo enkrat mese~no in jih hranimo pol leta.

^e torej `elite priti do kak{ne svoje stare datoteke, se oglasite v Ra~unalni{kem centru.

(MaL)