Raglja

Letnik 2, [tevilka 17 17. september 1996

POZDRAVLJENI!

17. in 18. {tevilka Raglje prina{ata navodila za delo na ra~unalniku VEGA. Napisano je tisto najnujnej{e, kar mora povpre~ni uporabnik vedeti, da lahko uporablja VEGO. Sku{al sem biti kar se da kratek, hkrati pa povedati vse. Nemogo~a naloga, vendar mislim, da vam bosta ti dve {tevilki Raglje vseeno pri{li prav.

V dana{njem svetu grafi~nih uporabni{kih vmesnikov je delo na VEGI v tekstovnem na~inu neprivla~no. Vendar ima vsaj za na{e okolje pomembno prednost. S poljubnega drugega ra~unalnika po vsem svetu lahko s pomo~jo Interneta delate na VEGI in se znajdete v znanem okolju. [e posebej takrat, ko bo povezava zelo slaba, boste veseli, da se vam morajo po `icah preto~iti le tekstovni in ne grafi~ni podatki, saj so prvi bistveno manj{i.

(MaL)


DELO NA RA^UNALNIKU VEGA - 1. del

Pod imenom VEGA se skriva Digitalov ra~unalnik AlphaServer 1000 4/200, ki deluje pod operacijskim sistemom VAX/VMS V6.1-1H2. Ra~unalnik se nahaja v prostorih Ra~unalni{kega centra na Jadranski 19. Na njem delamo preko terminala. To pomeni, da se na PC ra~unalniku s pomo~jo ustreznega programa (TELNET) pove`emo s tem ra~unalnikom, ali pa uporabimo posebni terminal (kakr{en je v knji`nici).

Ra~unalnik v zadnjem ~asu v glavnem uporabljamo kot po{tni stre`nik - na njem se zbira vsa po{ta - in kot prostor, kjer so shranjene WWW predstavitve posameznikov. Na sistemu je na voljo lep kup programske opreme (razli~ni prevajalniki, TeX, ...), upamo, da bomo na sistemu v tem letu namestili tudi programski paket Mathematica.

Za delo na Vegi potrebujejo vsi uporabniki uporabni{ko ime in geslo. Tega lahko dobi vsak zaposleni na FMF oziroma ~lan IMFM, s tem pa tudi svoj elektronski po{tni naslov. Po sklepu vodstev FMF in IMFM naj bi bil po{tni naslov na VEGI uradni po{tni naslov zaposlenih oz. ~lanov IMFM. ^e ne veste, ali imate na VEGI `e uporabni{ko ime, vpra{ajte v RC. Vsak uporabnik ima za svoje datoteke na VEGI na voljo dolo~eno koli~ino prostora. ^e potrebujete ve~ prostora, se obrnite vodjo RC (Matijo Lokarja).


PRIKLOP NA SISTEM

TERMINAL (KNJI@NICA)

S terminalov v knji`nici se lahko pove`emo na razli~ne sisteme. Po vklopu in morebitnih nekaj pritiskih na tipko Enter, se terminal javi s pu{~ico. Vtipkamo C VEGA ----->C VEGA in javi se sistem VEGA: VEGA AlphaServer 1000 4/200 VAX/VMS V6.1-1H2 Univerza v Ljubljani - FMF Javna sifra INFO: informacije o Univerzi v Ljubljani Username:

PC RA^UNALNIKI

Na PC ra~unalniku moramo pognati poseben program, ki na{ PC spremeni v terminal. Na voljo so razli~ni programi. Trenutno najve~ uporabljamo programe SimpTerm, UWTERM, pa tudi druge. ^e ga na va{em ra~unalniku ni, ali pa s starim niste zadovoljni, se oglasite v RC.


UPORABNI[KO IME, GESLO, ...

Vsak uporabnik ra~unalnika VEGA ima svoje uporabni{ko ime in geslo. Uporabni{ko ime je praviloma enako priimku uporabnika. Vsak uporabnik ima svoj elektronski po{tni naslov. Ta je praviloma oblike Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si ^e svojega naslova ali uporabni{kega imena ne poznate, povpra{ajte v RC.

PRVA PRIJAVA

Ko prvi~ delate na sistemu VEGA, morate nastaviti svoje geslo. To naj bo tako, da ga ne boste pozabili, hkrati pa tako, da ga ne bo zvedel kdo drug. Vse delo na sistemu se namre~ bele`i in v primeru zlorab vsak odgovarja za tisto, kar se je dogajalo pod njegovim uporabni{kim imenom. Zato ne pripovedujte drugim svojega gesla!

Ob prvi prijavitvi na poziv

Username: vtipkate svoje uporabni{ko ime in kot geslo vpi{ete TRIGLAV. Sistem nato zahteva, da vtipkate geslo, ki bo kasneje le vam omogo~alo delo pod tem uporabni{kim imenom. [e enkrat povejmo, da za zlorabo svojega uporabni{kega imena odgovarjate sami. Zato za prvo prijavitev in nastavitev gesla poskrbite ~impreje!

SPREMEMBA GESLA

Geslo lahko v vsakem trenutku zamenjate. Ustrezen ukaz je SET PASSWORD. Sistem od vas nato zahteva, da vtipkate staro geslo, novo geslo in nato {e potrditev novega gesla. Pri tem se seveda gesla ne izpisujejo na zaslon.

In kaj, ~e pozabite geslo? To naj se na~eloma ne bi zgodilo. ^e pa se `e, se oglasite v RC, kjer vam bomo geslo ponovno nastavili na TRIGLAV.


POMO^

Na VEGI obstaja ukaz HELP, ki vam nudi kratko pomo~ za ve~ino opravil na sistemu. Tako HELP MAIL izpi{e navodila, kako uporabljati program MAIL, HELP HELP pa navodila o tem, kako uporabiti pomo~.

Dodatno pomo~ lahko dobite v ra~unalni{kem centru.


KONEC DELA

Ko kon~amo z delom, se moramo obvezno odjaviti. To storimo bodisi z ukazom LOGOUT, bodisi z KJ. S tem VEGI povemo, da ne delamo ve~ na sistemu. ^e se pozabimo odjaviti, se lahko zgodi, da bo naslednji, ki bo sedel za terminal, delo nadaljeval kar pod va{im uporabni{kim imenom (in morda po~el ~udne stvari!).


OSNOVNI UKAZI

Osnovni ukazi operacijskega sistema VMS:

CREATE/DIR naredi imenik
DELETE bri{i datoteko
DIR seznam datotek
DIR/PAGE seznam datotek po straneh
EDIT urejevalnik
HELP pomo~
LOGOUT kon~aj z delom
MAIL po{ta
SET DEFAULT zamenjaj imenik
SET PASSWORD zamenjaj geslo


UREJEVALNIK DATOTEK

Na VEGI obstaja ve~ urejevalnikov. Osnovni je tisti, ki ga pokli~emo z ukazom EDIT. Uporaba je enostavna. Povejmo le to, da pomo~ prikli~emo, ~e pritisnemo na tipko F4 (velja za SimptTerm) oz. PF4 (na terminalu v knji`nici) in vtipkamo HELP. Urejevalnik zapustimo s pritiskom na CTRL-Z. Da gre res za resen urejevalnik, nas prepri~ata spodnji sliki, kjer je na{tetih nekaj ukazov, ki jih lahko uporabljate.