Raglja

Letnik 2, [tevilka 16 5. september 1996

FTP KOTI^EK

AVI PRO


Dobrih predvajalnikov filmov ni nikoli preve~. Zato smo v na{ FTP koti~ek uvrstili {e enega. Njegova glavna privla~nost je poleg mo`nosti predvajanja filmov korak za korakom (tako lahko dolo~ene prizore zelo podrobno analizirate), sposobnost, da na posebne gumbe obesimo 10 AVI datotek. Tako je predvajanje filmov bolj gladko, saj nam ni potrebno iskati in nalagati datotek, ampak le kliknemo na ustrezni gumb. Pri neregistrirani razli~ici moti 15 sekundna zakasnitev na za~etku, drugih ovir pa nam program ne postavlja. Program najdete na \install\16\viewers\avipro in na \arhivi\16\viewers\avipro.

(MaL)


MAP THIS!


V 4. {tevilki Raglje smo vam predstavili program Map This!. Iz{la je nova razli~ica (1.3) - sicer {e v beta verziji, vendar naj bi bila v "zaresni" izdaji edina sprememba posodobljena pomo~. Najdete jo tudi na ARHIVI\32\INTERNET\MAPTHIS\ v datoteki MTBETAR5.EXE. Program namestite tako, da datoteko prenesete v za~asni imenik in jo za`enete z ukazom MTBETAR5. Program vas potem vpra{a, kam naj namesti datoteke. ^e `elite program ve~krat uporabljati, je smiselno dodati {e njegovo ikono v ustrezno skupino (v Program Managerju: File/New/Program Item/...). Razpakirano verzijo programa (s pripadajo~imi podimeniki) najdete na INSTAL\32\INTERNET\MAPTHIS\13\. Glavna novost je mo`nost, da si v samem programu ogledate, kako bo zadeva izgledala v pregledovalniku, in podpora nekaterih novih ukazov, ki jih na podro~je zemljevidov prina{a HTML 3.

(MaL)


WEB EDIT


Web Edit je program za pisanje HTML datotek. @e v preizkusni razli~ici je dovolj lastnosti, da je zelo uporaben. Tako ima, denimo, generator tabel, mo`nost, da v delu zaslona sproti vidimo videz strani, ... [e veliko ve~ mo`nosti pa je le nakazanih. Ko jih izberemo, dobimo sporo~ilo, da bodo te izbire delovale, ko bomo program registrirali. ^e boste ta program izbrali za svoj HTML urejevalnik, boste verjetno slej ko prej avtorjem nakazali okoli 40$. Preizkusno razli~ico 1.4 najdete na \ROPOTARNICA\INTERNET\WEBEDIT pod imenom WEBEDIT.ZIP.

Slika Slika


WEB EDIT


Ker je poletje dolgo, je med "odsotnostjo" Raglje pri{la tudi nova razli~ica programa Web Edit. Sedaj obstaja v dveh oblikah - standardni in profesionalni. Razlika med njima je v tem, da je profesionalna oblika namenjena izklju~no 32 bitnim okoljem (Windows 95 in NT), standardna pa 16 in 32 bitnemu svetu. Profesionalna razli~ica je tudi {e v fazi preizku{anja - beta. Glavna dodatna lastnost profesionalne razli~ice je, da zna preveriti pravilnost HTML zapisa, barvno ozna~evanje HTML zna~k in mo`nost raz{iritve programa.

Vse dobre lastnosti iz razli~ice 1.4 so ostale, veliko pa je novosti. Tako so sedaj `e v neregistriranem programu dostopni vsi ukazi, pa tudi ve~ jih je. Program podpira tudi nove ukaze, ki jih prina{a HTML 3, vgrajen je angle{ki ~rkovalnik, ... Med orodji najdemo tudi "~arovnika", ki nam, glede na nekaj na{ih odgovorov, sam zgradi WWW predstavitev. To moramo potem {e malo "sfrizirirati", pa je.

Slika

Vse razli~ice najdete na \ROPOTARNICA\INTERNET\WEBEDIT pod imenom WE2STD16.ZIP, na \ROPOTARNICA\INTERNET\WEBEDIT pod imenom WE2STD32.ZIP in na \ROPOTARNICA\INTERNET\WEBEDIT pod imenom WEPRO2B3.ZIP.

(MaL)


Delovna povr{ina na Start gumbu

Pod operacijskima sistemoma Windows 95 in Windows NT 4 lahko na delovno povr{ino (Desktop) postavimo ikone, s katerimi si olaj{amo zagon najpogosteje uporabljanih programov. Seveda, dokler te ikone vidimo! Hitro pa se zgodi, da nam okna raznih programov prekrijejo eno ali ve~ (najpogosteje kar vse) ikon. Pomagamo si lahko tako, da

  1. z desnim gumbom pritisnemo na sistemsko pre~ko,
  2. izberemo ukaz Minimize all,
  3. uporabimo svojo ikono,
  4. z desnim gumbom pritisnemo na sistemsko pre~ko, in
  5. izberemo ukaz Undo minimize all

Lahko pa vsebino delovne povr{ine enostavno pripravimo tako, da jo lahko dose`emo preko gumba Start, ki je vedno na dosegu, le Ctrl+Esc moramo pritisniti. Najprej poskrbimo, da vidimo vsaj ko{~ek delovne povr{ine. S podgano poka`emo tja in pritisnemo desni gumb. Izberemo ukaz New, Shortcut. V okno Command line vpi{emo c:\winnt4\explorer /root, (skupaj z vejico!) in pritisnemo gumb Next. Potem novi ikonici damo ime, denimo Desktop. Na koncu novo ikono povle~emo na gumb Start. Sedaj pritisnemo gumb Start. Med izbirami je tudi Desktop, in ~e jo izberemo, se odpre okno z vsemi ikonicami na{e delovne povr{ine.

(JoM)


NTFS pod sistemom DOS

Operacijski sistem Windows NT ima svoj lastni sistem organizacije datotek na disku - NTFS. Ta na~in organizacije omogo~a med drugim za{~ito datotek pred tujimi pogledi, ve~jo mo`nost popravljanja diskov ob katastrofah, ima vgrajeno stiskanje datotek in omogo~a velikost diskov do nekaj terazlogov (64' bitno naslavljanje). @al (ali k sre~i) operacijska sistema MS-DOS in Windows 95 ne znata brati tako organiziranih diskov. Ker lahko ra~unalnik organiziramo tako, da ob vklopu izberemo en ali drug operacijski sistem, nam to seveda povzro~a veliko te`av. Ali se odpovemo sistemu NTFS in vsem prednostim, ki jih prina{a, ali pa iz DOSa oziroma Windows 95 diska, organiziranega s sistemom NTFS, ne vidimo. Delno re{itev prina{a program NTFSDOS. Ta omogo~a, da beremo (ne pa tudi pi{emo) diske z organizacijsko shemo NTFS tudi iz sistema DOS (ali Windows 95). Uporaba je preprosta: Samo napi{emo NTFSDOS. Program potem po na{ih diskih poi{~e vse NTFS organizirane dele in jih prika`e kot dodatne diske. Program zmore brati tudi stisnjene datoteke. Edina omejitev je, da mora biti NTFS disk manj{i od 2GB. Kadar `elimo program uporabljati skupaj z operacijskim sistemom Windows 95, je najbolje, da program zapi{emo kar v AUTOEXEC.BAT datoteko. ^e ga po`enemo iz ukazne vrstice (Command prompt), bo program deloval samo v navideznem okolju ukazne vrstice. ^e pa ga po`enemo, predno se zbudi sistem Windows 95, program NTFSDOS sam poskrbi, da so dodatni diski vidni v celotnem sistemu. Seveda tak{en program~ek omogo~a vsakemu, ki ima dostop do na{ega ra~unalnika, da vtakne v disketni pogon MS-DOS sistemsko disketo, ponovno po`ene ra~unalnik, pokli~e program NTFSDOS in pogleda vse, kar smo sku{ali skriti tujim o~em. ^e imamo na ra~unalniku pomembne podatke (npr. izpite, ocene...), moramo zato poskrbeti, da operacijskega sistema ni mo~ pognati z diskete. To lahko storimo v BIOS (in slednjega zaklenemo z geslom), najbolj varno pa je, da uporabljamo samo en disketni pogon, ozna~en z B:. Omenimo {e, da bodo Windows 95 kmalu opremljeni z novo shemo organizacije datotek, imenovano FAT32. Seveda ste `e uganili, da tako organiziranih diskov ne bo videl ne MS-DOS, ne Windows NT (in ne Windows 95, kakr{ne imate sedaj). @ivljenje je Microsoft...

(JoM)


KRATKA NOVICA

16. julij 1996, Toma` Pisanski