Raglja

Letnik 2, [tevilka 15 5. julij 1996

UVODNIK

Ta teden smo pa pohiteli, kaj! Nabralo se je pa~ toliko gradiva, da smo zaporedoma izdali nekaj Ragelj. Odlo~ili smo se, da so 4 strani optimalni format in se ga nameravamo dr`ati tudi v prihodnje.

^ez poletje se Raglja poslavlja. Zato je ta {tevilka obarvana z nekoliko "lahkotnej{im" branjem. Vsi sodelavci Raglje upamo, da boste poletje uspe{no pre`iveli (dolge gate, pa jopce gor!) in da nas boste jeseni zasuli s prispevki. Veste, kar malce dolgo~asno je urejati prispevke, ki jih v glavnem napi{e{ sam. [e posebej upam, da se bodo opogumili tudi kolegi z oddelka za fiziko in nam {e oni poslali kako novico o dogajanju na tem oddelku.

Sicer pa imamo v RC tudi za poletje polno na~rtov. Potrebno bo preseliti u~ilnico z A{ker~eve, saj bodo tiste prostore podrli. V u~ilnico na Jadranski 19 bomo namestili nov operacijski sistem, z M[[ so nam za {tudente obljubili tri nove ra~unalnike, na novo je potrebno pripraviti bro{uro za {tudente, na va{o pobudo bi radi izdali Best of Raglja - zbrani prispevki, ki so bili objavljeni v Raglji in jim {e ni potekla uporabnost, potrebno bo pripraviti vse, da bomo za~eli z varnostnimi kopijami uporabni{kih datotek na lokalnem omre`ju, v sodelovanju z NUKom omogo~iti dostop do njihovih baz podatkov, pripraviti WWW predstavitev Ra~unalni{kega centra, po~istiti diskovje na {tudentskih ra~unalnikih, ...

Prijeten dopust vsem bralcem Raglje, pa tudi ostalim seveda (reve`i, saj ne vejo, kaj zamujajo!)

(MaL)


KAJ POGANJA RA^UNALNIKE

@e veste, kaj je pogonsko sredstvo ra~unalnikov? Elektrika? No, morda res prispeva nekaj malega, a glavno sredstvo je dim. Prav ste prebrali - dim. In kako to? Malo opazujte ra~unalnike. ^e boste opazili kak{nega, iz katerega bo dim uhajal, ste lahko prepri~ani, da ne bo ve~ deloval!

(MaL)


FTP KOTI^EK

WINDOWS 95 ASSISTANT

WINDOWS 95 ASSISTANT je program, ki nam pomaga pri odgovorih na razli~ne probleme, ki jih imamo pred in med uporabo operacijskega sistema Windows 95. Najdete ga na \ROPOTARNICA\HELP\ASSIST pod imenom ASSIS.ZIP.

(MaL)

CLICKER

Pri operacijskem sistemu Windows NT mnoge moti, ker obi~ajni gonilniki za mi{ke ne znajo ve~ spremeniti delovanja srednjega gumba. Ve~ina je bila namre~ pri obi~ajnih oknih navajena na to, da je srednji gumb pomenil dvojni klik. No program CLICKER nam omogo~a ravno to in {e ve~. Nastavimo lahko, kako se obna{a srednji gumb, desni gumb, kaj se zgodi ob pritisku dveh gumbov hkrati (chord), kaj naredi pritisk na gumb ob kombinaciji s tipko ALT, SHIFT, ... Nastavitve lahko veljajo v splo{nem, lahko pa programu naro~ite, da se v dolo~enem programu obna{a druga~e. Tako npr. lahko nastavite, da srednji gumb pomeni dvojni "klik", razen npr. v Wordu, kjer pomeni premik za stran naprej. Program najdete pod imenom CLICKER.ZIP na ARHIVI\32\UTIL\CLICKER in razpakiranega (od tem le prepi{ete obe datoteki) na INSTAL\32\UTIL\CLICKER. Najbolj{e je, ~e ga uvrstite v grupo STARTUP, tako, da se za`ene ob prijavitvi na sistem, ga enkrat nastavite in pozabite nanj.

(MaL)


HACKERJEV PORTRET, @ARGON IN DRUGO

Na naslovu http://www.fwi.uva.nl/~mes/jargon najdemo zanimiv prispevek o `argonu v ra~unalni{tvu, ki se prepleta s kopico zanimivih zgodb, kot so portret tipi~nega hackerja, razprave o na~inu pisanja elektronskih sporo~il in podobno. Tako lahko zvemo, kaj je pravzaprav SEX. Med drugim je to ukaz na razli~nih ra~unalnikih, ki pa ga je ve~ina marketin{kih oddelkov uspe{no zatrla. Tako (~e se vam ne ljubi brati originala), je v Angliji veljalo, da se (teoreti~no seveda) lahko gre{ sex z zmajem, ne pa z jabolkom. Ra~unalnik Dragon32 je namre~ poznal ukaz SEX, ra~unalnik AppleII, s katerim je Dragoon32 tekmoval, pa ne.

SEX /seks/ [Sun Users' Group & elsewhere] n. 1. Software EXchange. A technique invented by the blue-green algae hundreds of millions of years ago to speed up their evolution, which had been terribly slow up until then. Today, SEX parties are popular among hackers and others (of course, these are no longer limited to exchanges of genetic software). In general, SEX parties are a Good Thing, but unprotected SEX can propagate a virus. See also pubic directory. 2. The rather Freudian mnemonic often used for Sign EXtend, a machine instruction found in the PDP-11 and many other architectures. The RCA 1802 chip used in the early Elf and SuperElf personal computers had a 'SEt X register' SEX instruction, but this seems to have had little folkloric impact. DEC's engineers nearly got a PDP-11 assembler that used the 'SEX' mnemonic out the door at one time, but (for once) marketing wasn't asleep and forced a change. That wasn't the last time this happened, either. The author of "The Intel 8086 Primer", who was one of the original designers of the 8086, noted that there was originally a 'SEX' instruction on that processor, too. He says that Intel management got cold feet and decreed that it be changed, and thus the instruction was renamed 'CBW' and 'CWD' (depending on what was being extended). Amusingly, the Intel 8048 (the microcontroller used in IBM PC keyboards) is also missing straight 'SEX' but has logical-or and logical-and instructions 'ORL' and 'ANL'. The Motorola 6809, used in the U.K.'s 'Dragon 32' personal computer, actually had an official 'SEX' instruction; the 6502 in the Apple II with which it competed did not. British hackers thought this made perfect mythic sense; after all, it was commonly observed, you could (on some theoretical level) have sex with a dragon, but you can't have sex with an apple.

(MaL)

KNJIGARNA NA INTERNETU

Pred kratkim sem v ~asopisu Inside the Internet zasledil zanimiv ~lanek, ki govori o prihodnosti zalo`ni{tva. Podjetje Dial-A-Book je naredilo stran na Internetu, kjer se da dobiti najnovej{e knjige, ki jih izdaja IEEE (Institute of Electrical and Electronic Enineers). Ideja je zanimiva, zato jo bomo opisali tudi v Raglji (ha, mogo~e bomo pa ~ez kako leto Ragljo raz{irjali le {e tako!).

Na naslovu http://www.psi.net/DownloadBookstore/ so na{tete nove knjige v izdaji IEEE. Tam si lahko ogledate prvo poglavje na{tetih knjig, ga shranite na svoj ra~unalnik in knjigo tudi naro~ite. Po naro~ilu imate mo`nost, da si celotno vsebino knjige prenesete na disk svojega ra~unalnika. Poleg tega boste ~ez nekaj ~asa prejeli {e knjigo v obi~ajni - tiskani izvedbi. Kot veste, se slednje lahko zavle~e, {e posebej, ~e knjiga {e ni iz{la. Po Internetu pa je knjiga v nekaj minutah pri vas. Le {e natisnete tista poglavja, ki vas trenutno najbolj zanimajo. Pa {e eno prednost ima tako naro~anje - po ra~unalni{ki obliki knjige lahko veliko enostavneje i{~ete in niste odvisni od tega, kako skrbno je sestavljeno stvarno kazalo! Knjige (nepreverjeno!) stanejo enako, kot ~e bi jih kupili v knjigarni. Za isti denar torej dobite papirno in elektronsko izdajo knjige.

(MaL)


NOVO GESLO

Ste se naveli~ali starega gesla na ra~unalnikih, ki delujejo pod Windows NT? Sumite, da va{o {ifro uporablja {e kdo drug? V vsakem primeru - zamenjava je enostavna. Pritisnite Ctrl+Alt+Del (ne glede na to kaj delate). Odpre se pogovorno okno. "Kliknite" na gumb Change Password button. Vtipkajte staro geslo, prtisnite na tipko TAB in natipkajte novo geslo. Ponovno pritisnite na TAB in natipkajte novo geslo, da potrdite, da je to res va{e novo geslo.

Postopek zamenjave gesla na ra~unalniku VEGA je podoben. Vtipkate ukaz SET PASSWORD. VEGA vas potem vpra{a po starem geslu in nato dvakrat po novem.

Kaj pa ~e geslo pozabite? Poi{~ite koga iz RC. Ta vam bo zamenjal geslo - zaradi va{e varnosti tako, da ga boste potem ob prvi prijavitvi na sistem morali zamenjati s svojim.

Glede na to, da se je `e ve~ ljudi prito`evalo, ~e{ kaj nas silite menjavati gesla vsake tri mesece ali pol leta, pa {e to. Vsako leto v RC zasledimo vsaj kak{no zlorabo gesla. Do sedaj na sre~o ni bilo {e ni~ huj{ega, vendar - za morebitno zlorabo va{e {ifre odgovarjate sami!

(MaL)