Raglja

Letnik 2, [tevilka 13 2. julij 1996

FTP KOTI^EK

Novi programi:

STRETCH BREAK

Kon~no imamo v na{em FTP koti~ku program, ki je vsaj malce koristen. Se po ve~urnem delu za ra~unalnikom pogosto po~utite utrujeni? Spomnite se, da vas nenehno opozarjajo, kako ni dobro predolgo sedeti in da naj bi vmes sem in tja naredili vsaj kak{no razgibalno vajo. Vi pa seveda na to pozabite, saj se povsem zatopite v va{e delo. Stretch Break je program, ki vas v dolo~enih ~asovnih intervalih opomni, da bi se bilo dobro malo razgibati - na zaslonu zagledate lutko, ki vam ka`e vaje (dve, tri, {tiri, ...). Sledite jim in v minuti ali dveh boste veliko naredili za va{e po~utje. Vaje so enostavne, `al pa so v neregistrirani razli~ici le tri.

Program bomo namestili na vse ra~unalnike v laboratorijih, vi pa ga lahko najdete kot \ARHIVI\16\UTIL\STRETCH\STRETCH.ZIP. Lahko pa le po`enete program SETUP, ki je na \INSTAL\16\UTIL\STRETCH.

Bomo videli, ~e vas bo ta program vzpodbudil, da boste sem in tja le za{li na na{ FTP stre`nik, ki kot ka`e, v glavnem sameva. Seveda pa {e vedno velja - ~e vam je nek program v{e~ in ga sami ne znate postaviti na svoj ra~unalnik - obrnite se na RC.

(MaL)


NET TOOB

NET TOOB je do sedaj najbolj{i program za predvajanje filmov na ra~unalniku, ki mi je pri{el v roke. Zna predvajati AVI, MPEG, MOV filme, sam se namesti v okolje NetScape, namestitveni program je zelo prijazen, iz video posnetkov zna napraviti var~evalec zaslona, ... Program nas zelo pogosto opozarja na to, da ni registriran, kar postane zelo mote~e. ^e ga boste torej uporabljali zares, boste verjetno prisiljeni avtorjem poslati 15$. Aha, najdete ga v \ropotarnica\util\nettoob.

(MaL)


NetColorz32

NetColorz32 spada med drobne program~ke, ki pa vam ve~krat lahko olaj{ajo delo. ^e v va{i HTML datoteki 'elite spremeniti barvo ozadja, teksta, povezave, obiskane povezave, ... morate za barve uporabiti "~uden" zapis kot npr.

<BODY BGCOLOR="#FFFFB5" TEXT="#FF0000" LINK="#000000" VLINK="#FF00FF" ALINK="#0074FF"> Da vam ni potrebno "ugibati" oznak posameznih barv, vam pomaga ta program. S pomo~jo drsnikov nastavimo barvo izbranega elementa, v oknu pa vidimo, kako bo zadeva videti v `ivo in kak{en ukaz moramo napisati v HTML datoteko. Tega lahko preko odlo`ne mize vstavimo v HTML datoteko. Kot `e ime pove, obstaja le 32 bitna razli~ica. Program najdete na ARHIVI\32\INTERNET\NETCOLORZ32\NCLRZ32.ZIP in v razpakirani razli~ici na - ARHIVI\32\INTERNET\NETCOLORZ32 - tam po`enete program SETUP.

(MaL)


CompuPic (CPIC)

CompuPic (CPIC) spada med grafi~ne pripomo~ke. Zna pregledovati slike, narediti njihove pomanj{ane slike, iz izbranih slik narediti var~evalec zaslona, tapeto, ki se izmenjuje vsakih nekaj minut, ... Skratka, ~e `elite imeti svoj var~evalec zaslona ali kot ozadje va{ih oken postaviti sliko va{e ta{~e - potrebujete le slike in ta program. Uporaba je res enostavna. Najdete ga na ARHIVI\16\UTIL\GRAFIKA\CPIC\CPIC.EXE.

Po`enete program, ki bo potem sam postoril vse potrebno. Pri delu bo gibanje va{e mi{ke spremljalo oko drugega gumba izbirne vrstice.

(MaL)


JASC MEDIA CENTER

Jasc Media Center je {e eden med mno`ico programov, ki posku{ajo uporabniku omogo~iti pregled nad mno`ico slik, zvokov in podobne {are. S programom ustvarimo albume, ki jih lahko shranjujemo, dopolnjujemo, pregledujemo, … Skratka koristen pripomo~ek, ki ga najdete na \ropotarnica\grafika\jascMC.

(MaL)


VAR^EVALCI ZASLONOV

Ste se `e naveli~ali va{ega "var~evalca zaslonov" (saj `e veste, da so to povsem nekoristne zadeve, ki zaslon va{ega PC pretvorijo v gibljivo sliko?) Na \ROPOTARNICA\UTIL\SCRSAVE najdete datoteko SS1-16.ZIP, na kateri imate nekaj dodanih var~evalcev za obi~ajna okna, na SS1-32.ZIP pa za 32 bitna okna. Slednja razpakirate v imenik \WINDOWS\SYSTEM32 (Windows NT) oziroma \WINDOWS\SYSTEM (Windows 95), 16 bitno ina~ico pa v imenik \WINDOWS. Nato po`enete program Desktop v Control Panel in si nastavite enega od 5 prilo`enih var~evalcev (vsem se ime za~ne na MI).

(MaL)


World View

World Wiew je program, ki zna prikazovati VRML datoteke (*.WRL). In kaj je na teh datotekah - opis 3D objektov! Objekte s tem programom lahko premikamo v prostoru, vrtimo, opazujemo v razli~nih polo`ajih, .. Prilo`enih je okoli 10 datotek z opisom - od kocke do modela svetilke. Po opise gremo lahko na ustrezne WWW stre`nike, od koder jih program pobere avtomati~no, ali pa ga nastavimo kot prikazovalnik WRL datotek v Netscapu oz. podobnem "brskalniku". Najdete ga na \ropotarnica\internet\WorldView.

(MaL)


AB - CD

AB - CD je eden od {tevilnih programov za predvajanje CD plo{~ (zgo{~enk) na va{em ra~unalniku. Zmore cel kup stvari - od dolo~anja vrstnega reda predvajanja pesmi, do hitrega skakanja na poljubno mesto na plo{~i, preskakovanja posameznih pesmi, ... V isti datoteki se skriva razli~ica za obi~ajna in 32 bitna Okna. Ker smo resna ustanova, seveda ne moremo druga~e, kot da ga uvrstimo le v ropotarnico. Torej, datoteka se imenuje ABCD27.ZIP in jo najdete na \ROPOTARNICA\UTIL\ABCD.

(MaL)


VUE PRINT PRO

V FTP koti~ku smo spoznali `e kar nekaj programov te vrste. VUE PRINT PRO zna prikazovati razli~ne grafi~ne formate, filme, zvok, pretvarjati med razli~nimi zapisi in podobno. Ve~jih omejitev nima, le na sredi zaslona je ves ~as zapis, ki nam pove, da zadeva ni registrirana. K sre~i na shranjeni sliki tega napisa ni. Zakaj ob {tevilnih programih te vrste sploh omenjamo VUE PRINT PRO? Ker je majhen (pod 1M na disku) in precej hiter. Ve~ino stvari, ki jih po~nemo, pogosto lahko opravimo s pritiskom na eno tipko (pove~ave, pomanj{ave, nastavitev svetlosti, ...). Najdete ga pod imenom VUEPRO40.ZIP na \ROPOTARNICA\UTIL\VUEPRO.

(MaL)


Razpis MZT

Poleg `e ponujenega paketa za pisanje prijave projekta za MZT pod Windows okoljem, je na URL:

     http://valjhun.mat.uni-lj.si/Razpisi/MZT/
na voljo {e LaTeX okolje. V bodo~e ga bomo dopolnjevali kakor bo potreba glede na razli~ne razpise.

(AnB)


XonNet -- nabori znakov

Kot smo brali v prej{nji {tevilki Raglje, je sedaj na voljo programski paket XonNet, ki iz obi~ajnega PC-ja naredi X-terminal. Pred kratkim smo ga uspe{no namestili na "dravi" in ga dodatno opremili s kopico naborov znakov za standard ISO8859-2 (Latin-2). Ker se vse skupaj obna{a zelo dobro, bomo v prihodnosti nabor znakov raz{irili na celotno ISO8859 dru`ino. Raz{iritev je predvidena z isto~asno raz{iritvijo nabora znakov na vseh Unix strojih. Za namestitev paketa s celovitim naborom znakov se obrnite na ra~unalni{ki center.

(AnB)


WINDOWS NT 4.0 BETA 2

Po~asi se bli`a izdaja nove razli~ice operacijskega sistema Windows NT 4.0. Kot ka`e se bomo po~asi morali vsi privaditi na novi izgled ra~unalnikov, saj je drugih novosti toliko, da bomo `e zaradi tega takoj v jeseni na skupne ra~unalnike namestili prav ta operacijski sistem (razen, ~e boste preve~ glasno /preko el. po{te/ protestirali!). Zato se po~asi kar navajajte na novi izgled Oken. Zaenkrat bo tak le ra~unalnik v laboratoriju na Jadranski 21 (STOZEC) in ra~unalnik BETA v izobra`evalni delavnici.

(MaL)


TE@AVE Z OMRE@JEM

Na matemati~nem delu omre`ja so bile prej{nji teden precej{nje te`ave, ki so bile najhuj{e v ~etrtek (seveda takrat, ko smo lovili jamskega medveda po Notranjski) in petek, ko smo okoli poldneva omre`je le ukrotili - problem je bil v nagajivem kablu in preve~ vnetih osebah, ki jim o~itno lega kabla ni bila preve~ v{e~. Upamo, da smo napako odpravili tako, da se ne bo pojavljala ve~.

(MaL)


MICROSOFT INTERNET EXPLORER 3.0 ZA WINDOWS NT

Z namestitvijo novega operacijskega sistema (glej WINDOWS NT 4.0 BETA 2) se je pokazala mo`nost, da namestimo na navedena ra~unalnika tudi novi WWW pregledovalnik podjetja Microsoft. Ta vsebuje cel kup izbolj{av - predvsem to, da so WWW strani sedaj {e bolj pisane in da nakazuje ~as, ko se bo za~el zaslon kar sam premikati po sobi ;-) Oglejte si WWW strani podjetja Microsoft (http:\\www.microsoft.com) s tem pregledovalnikom in z drugimi (npr. starim Explorerjem oz. Netscapom) in opazili boste razliko!

(MaL)


KLIMATSKE NAPRAVE

Operacija "klima" je v glavnem kon~ana - sonce se je usmililo, ni ve~ vro~e in zato ni ve~ potreb za klimami. No {alo na stran - u~ilnice, laboratoriji in prostori RC so sedaj klimatizirani, zato bo delo bolj udobno in prijetno.

(MaL)