Raglja

Letnik 2, [tevilka 12 18. junij 1996

FTP KOTI^EK

Novi programi:

EARTH TIME

Earth time
Earth time Earth Time je dodatek k programu Netscape Navigator 2, ki vam po namestitvi nari{e sliko podobno tej na desni strani.

^e "kliknete" z desnim gumbom mi{ke na poljubno mesto, lahko to mesto zamenjate z drugim, ali pa izveste podatke o njem.

Kot vidimo, govorijo v Ljubljani, v ^rnu~ah, slovensko in srbohrva{ko, sonce je vz{lo nekaj po ~etrti uri, ... No, na sre~o lahko tako "to~ne" podatke tudi popravite - npr. prisilite Ljubljan~ane, da govorijo le slovensko, ...

Ta, za vse navdu{ene popotnike koristen dodatek, bo deloval 30 dni po namestitvi, kasneje pa `al ne - razen, ~e se boste odlo~ili za nakup (ali pa za ponovno namestitev). Namestitev je zelo preprosta - po`enete le program \arhiv\32\omrezje\earthtime\ETPLUGIN.EXE. Kot vidite, deluje program le v 32 bitnem okolju (Windows 95 in Windows NT).


WebForms

webforms ^e ste na svojo doma~o stran hoteli dodati obrazce (forme), s pomo~jo katerih naj bi se omre`ni obiskovalci vpisovali v knjigo gostov, dopolnjevali va{ slovar, ... ste morali za pomo~ poprositi Matja`a Zaver{nika. No, morda ste se tega poglavja o HTML in CGI nau~ili tudi sami, ampak ...

Program WebForms to zelo delo olaj{a. Z nekaj "klikanja" in tipkanja opravi namesto vas ve~ino posla. Prilo`ena so dokaj u~inkovita navodila za uporabo, zato pogumno na delo! Program najdete kot ARHIVI\16\INTERNET\WEBFORMS\WBFRM21A.ZIP. Od tam ga prenesete v za~asni imenik, ga razpakirate (kot obi~ajno smo to storili `e mi na INSTAL\16\INTERNET\WEBFORMS\) in namestite s programom SETUP. Program `e pozna Javo in podobne "gastronomske" dodatke.

Web forms Web forms

MedSauce

MedSauce MedSauce MedSauce ni medicinska omaka (zos), ampak program, ki omogo~a, da predvajate zvoke (WAV), filme (AVI), nadzirate plo{~o v CDju, ... Pri tem lahko gledate animirane posnetke, ustrezne datoteke pa lahko bri{ete, kopirate, preimenujete. Skratka, MedSauce je nekak{en File Manager za ve~predstavne datoteke. Najdete ga na \ROPOTARNICA\UTIL\MEDSAUCE.

PROGRAMMER'S FILE EDITOR

Programmer's file editor Programmer's file editor ^e morate v okolju Windows napisati kak{no datoteko (npr. TeX, HTML, ...), ki ne sme biti "ozalj{ana" s kupom dodatkov, kar storita Word oz. Write, niste pa zadovoljni z Notepadom (kdo pa je!), morate uporabiti kak drug program. Pri nas pa tudi drugje, se je zelo uveljavil PFE (Programerjev urejevalnik datotek). Ima tudi zelo privla~no lastnost - je zastonj. Potrebna ni nikakr{na registracija, po dolo~enem ~asu ne bo prenehal delovati, ...

Program (ARHIVI\16\UTIL\EDITOR\PFE\PFE0602.ZIP) prenesete v za~asni imenik, ga razpakirate (kot obi~ajno smo to storili `e mi na INSTAL\16\UTIL\EDITOR\PFE\) in namestite s programom SETUP. ^e pa ste `e pre{li na Windows 95 ali Windows NT, uporabite 32-bitno razli~ico: (ARHIVI\32\UTIL\EDITOR\PFE\PFE0602i.ZIP oziroma INSTAL\32\ UTIL\EDITOR\PFE\).


WebMania

Web Mania WebMania je {e eden izmed {tevilnih HTML urejevalnikov, ki se borijo za prevlado na tr`i{~u. Na{i prvi ob~utki pri delu z njim so kar ugodni. Ocenjujemo, da je namenjen malce bolj izku{enim uporabnikom HTMLja, ki si z njim delo lahko zelo olaj{ajo. Tako barve ozadju in tekstu izbiramo direktno iz palete, program pa sam napi{e ustrezno kodo barve. [e najbolj privla~na lastnost je, da uporabni{ki vmesnik vsebuje malo morje gumbov, ki jim lahko sami priredimo HTML ukaze, ki se vnesejo v tekst. Na ta na~in zgradimo urejevalnik po svojih potrebah. Program je delo istega podjetja kot programa WebForms, zato ne ~udi, da je zelo dobro podprta tudi izdelava obrazcev. In kje se skriva to ~udo? Na ARHIVI\16\INTERNET\WEBMANIA\WMNIA11.ZIP.

Web Mania Od tam ga prenesete v za~asni imenik, ga razpakirate (kot obi~ajno smo to storili `e mi na INSTAL\16\INTERNET\WEBMANIA\) in namestite s programom SETUP.

(MaL)


Mathematical Reviews na Internetu

Sedaj je mo`no z ra~unalnika VEGA priti do baze Mathematical Reviews preko Interneta. Tako lahko pridete do informacij, ki {e niso na zgo{~enkah (CD-jih). Ko se prijavite na ra~unalniku VEGA (Login), po`enete program LYNX (tekstovni pregledovalnik WWW). Na ra~unalnik v Ameriki se priklju~ite tako, da odtipkate:
     lynx http://WWW.AMS.ORG:80/msncgi/msn-access?fn=1&sect1=TXT
Ker vemo, da se vam (posebej poleti) ne ljubi tipkati tako dolgih klobas, smo za vas zadevo poenostavili. Vtipkajte le ukaz
     mathrev.
Na zaslonu se bo izpisala maska za iskanje. V ustrezna polja vpi{ite `eljene parametre. Med polji se premikate s pritiskom na tipko Pu{~ica gor oziroma Pu{~ica dol. Ko ste napisali vse podatke, se premaknete v polje "Start Search" in pritisnete tipko Pu{~ica v desno.

Prizadevali si bomo, da bi bila baza dosegljiva tudi z drugih ra~unalnikov in preko grafi~nega vmesnika (Netscape). To trenutno NI mogo~e!

(Ma[)


SME[KI

Vsi, ki malo ve~ uporabljate elektronsko po{to in druge ra~unalni{ke medije, ste zagotovo `e naleteli na ~udne kombinacije znakov, ki pogosto sledijo dolo~enim trditvam. To so tako imenovani "sme{ki" (smileys). Slu`ijo zato, da natipkanemu besedilu dodamo {e "ob~utke".

Vse sme{ke gledamo tako, da nagnemo glavo vodoravno v levo (ali pa zaslon /oz. papir, ~e ste sporo~ilo izpisali/ obrnete za 90 stopinj v desno). Obstaja osnovni sme{ko:

     :-)
in {e drugih cela gora. Ve~inoma se jih uporablja le pet, {est osnovnih, ki imajo ve~ ali manj ustaljen pomen. Navedimo kar njihove angle{ke opise.

Smiley Definition
:-) Basic smiley.
:) Also a regular smiley.
;-) Winking smiley. Used when you make a flirtatous or sarcastic remark.
:-( Frowning smiley. User is upset or depressed.
:-I Indifferent smiley. Not as good as a regular smiley but better then a frowning smiley.
:-> User made a sarcastic comment.
>:-> User made a really develish remark.

Za poku{ino pa {e izbor ne tako obi~ajnih sme{kov.

Smiley Definition
(-: User is left handed.
%-) User has been staring at a screen for 12 hours straight.
[:] User is a robot.
8-) User wears glasses (or sunglasses).
::-) User wears glasses (another version).
B-) User wears glasses (another version).
:-{) User has a moustache.
:-~) User has a cold.
:'-( User is crying.
:'-) User is crying for a happy reason.
:-@ User is screaming.
|-I User is asleep.
|-O User is yawning or snoring.
0:-) User is an angel.
:-D User is laughing (or smiling really big).
:-X Users lips are sealed.
:-/ User is skeptical.
:-\ User is skeptical about the other side.
:-o User is suprised (uh oh!).
[:-) User is wearing a walkman.
:-0 User is yelling.
:-: Mutant smiley.
Invisible smiley.
.-) User has one eye.
,-) One eye but winking.
8:-) User is a wizard.

(MaL)


XonNet

Pred ~asom smo dobili preizkusni program XonNet, ki se je hvalil, da zna "obi~ajna" okna prepri~ati, da se obna{ajo kot grafi~ni unix X-terminal. Program je vzbudil precej{njo pozornost, saj smo do takrat lahko vzpostavili zvezo z unixom le preko navadnega tekstovnega terminala.

Program smo preizkusili v okviru predavanj iz Ra~unalni{tva 1 pri prof. E. Zakraj{ku. Ker se je dobro obnesel, smo se po trideset-dnevni preizkusni dobi odlo~ili, da ga kupimo. Tako lahko sedaj za predavanja in seminarje ponudimo ra~unalnik, na katerem je mo`no delo v unix grafi~nem okolju, oziroma v X-oknih, pri tem pa je hkrati mo`no delo tudi v obi~ajnih oknih.

(RaK)


Matemati~ni terminolo{ki slovar~ek

Na naslovu http://vlado.mat.uni-lj.si/math.dic/ sva z Matja`em Zaver{nikom uvedla "`ivi" matemati~ni terminolo{ki slovar~ek. Prispevki uporabnikov so dobrodo{li.

(VlB)


Razpis MZT

V A @ N O

Letos so se na MZT potrudili in pripravili program, ki omogo~a la`je izpolnjevanje obrazcev za prijavo raziskovalnih projektov za leto 1996. Namestili smo ga na ra~unalnika PIRAMIDA (lab. J21) in PRIZMA (lab. J19), ostali pa si ga lahko namestite tudi sami. Najdete ga na FTP stre`niku na podro~ju mzt_razpis. Po`enete program, ki je v imeniku disk1. ^e boste imeli te`ave, se obrnite na RC.

(MaL)