Raglja

Letnik 2, [tevilka 11 4. junij 1996

FTP KOTI^EK

Novi programi:

ACDSEE

ACDSEE Icon V~asi se zgodi, da imamo veliko slik, ki bi jih radi na hitro pregledali ali pa med njimi poiskali neko ~isto dolo~eno sliko, katere ime smo pozabili. Tedaj nam pride prav program ACDSEE.

ACDSEE Window Ko program po`enemo, nam poka`e seznam datotek na dolo~enem podro~ju. Med njimi se lahko hitro sprehodimo s smernimi tipkami na tipkovnici. Ko naletimo na slikovno datoteko, nam program poka`e njeno pomanj{ano podobo. Po pritisku na tipko ENTER zagledamo nepomanj{ano sliko, ki izgine ob ponovnem pritisku na tipko ENTER.

Slike lahko med pregledovanjem kopiramo, preimenujemo ali bri{emo. Velikost slike se zna prilagoditi velikosti odprtega okna. Vklju~imo pa lahko tudi avtomati~no prikazovanje izbranih slik.

Razli~ica za Windows 3.11 je na INSTALL\16\UTIL\SLIKE\ACDSEE, od koder jo prekopirate na svoje lokalno podro~je. Razli~ico za Win 95 in Win NT pa namestite tako, da na INSTALL\32\UTIL\SLIKE\ACDSEE po`enete program SETUP.EXE. Kot obi~ajno se arhivirani verziji nahajata na ARHIVI\16\UTIL\SLIKE\ACDSEE oziroma ARHIVI\32\UTIL\SLIKE\ACDSEEE.

(RaK)


Paint Shop

PaintShop Icon Vsi, ki vam ni v{e~ program Lview, lahko kot nadomestilo preizkusite program Paint Shop. Dela podobne stvari, vendar se zdi, da je bolj{i in predvsem hitrej{i. Z njim lahko pregledujemo in spreminjamo slike zelo razli~nih formatov. Zelo priro~en je tudi kot zajemalec slik. Zraven osnovnega programa dobimo {e program za hitro pregledovanje slik. Program obstaja v obeh razli~icah: 16 in 32 bitni.

Hranimo ga na INSTALL\16\UTIL\SLIKE\PAINTSHOP in INSTALL\32\UTIL\SLIKE\PAINTSHOP, seveda pa tudi na ustreznem podro~ju ARHIV\...

(RaK)


MIRC

Mirc Icon IRC (Internet Relay Chat) je storitev na Internetu, ki omogo~a terminalsko pogovarjanje ljudi z vsega sveta. To poteka preko temu namenjenih stre`nikov. MIRC je program, s katerim se pove`emo na te stre`nike in se tako lahko vklju~imo v katero od mnogih pogovornih tem oziroma konferenc.

Program lahko s podro~ja INSTALL\16\INTERNET\IRC\MIRC prekopirate na svoje lokalno podro~je in po`enete program MIRC.EXE (Windows 3.11) ali pa program MIRC32.EXE (~e imate Win 95 ali Win NT). Arhivirana oblika je, kot vedno, na ARHIVI\16\INTERNET\IRC\MIRC.

(RaK)


WinCMD

WinCMD Icon To je program za tiste, ki se vam v okolju Windows to`i po starem dobrem Norton Commander-ju. Z izjemo, da deluje v oknih, se obna{a ~isto tako kot izvirnik. To pomeni, da vsi ukazi in vse kombinacije tipk delujejo natanko tako, kot ste navajeni. Med ljudmi se {irijo zlobne govorice, da je tudi hitrej{i in bolj{i kot File manager.

WinCMD Window

^e bi ga radi preizkusili, po`enite program INSTALL.EXE na podro~ju INSTALL\16\UTIL\WINCMD. ^e po`enete {e program PATCHIT.EXE na istem podro~ju, vam ta doda {e nekaj izbolj{av. Arhivirana oblika programa se nahaja na ARHIVI\16\UTIL\WINCMD.

(RaK)


ThumbsPlus

ThumbPlus Icon ^e imate na disku veliko razli~nih slik, lahko hitro izgubite pregled nad tem, kaj posamezna slika sploh prikazuje. Glavna odlika programa ThumbsPlus je, da na zaslonu prika`e pomanj{ane slike vseh grafi~nih datotek, ki so v izbranem imeniku. Ve~ si o programu preberite v samostojnem prispevku. V primerjavi s programom Acdsee, tudi opisanem v tem koti~ku, ima to prednost, da hkrati prika`e pomanj{ane vse grafi~ne datoteke in ne le eno. ^e bi ga radi preizkusili, po`enite program THMPLS.EXE, ki je v imeniku ARHIVI\16\UTIL\THMPLS.

(MaL)


Web Watch

WebWatch Icon WebWatch Window ^e zelo pogosto obiskujete dolo~ene WWW strani, je ta program kot nala{~ za vas. Kot podatek mu daste seznam WWW strani, ki naj jih pregleda, kot rezultat pa dobite HTML datoteko, kjer pi{e, kdaj so se te strani spremenile. Tako vsaj pi{e v spremni datoteki.

Program najdete kot ROPOTARNICA\INTERNET\WWATCH09.ZIP.

(MaL)


TESTI

testi Na \ropotarnica\testi z imeni 95DEMO.EXE, NTDEMO.EXE, NTSEDEMO.EXE in CP_ASM.EXE najdete razli~ne preizkuse znanja. Oglejte si poseben prispevek o tem.

(MaL)


F-Prot

Najnovej{a razli~ica tega protivirusnega programa se nahaja na INSTALL\16\VIRUSI\F-PROT\2-23

(RaK)


PREIZKUSITE SVOJE ZNANJE

test Ste prepri~ani, da veste vse o okolju Windows 95? Windows NT pa imate sploh v malem prstu! No, svoje znanje lahko preverite na posebnih mednarodnih izpitih, ki jih izvajajo od Microsofta poobla{~ene ustanove. Pri nas je to podjetje SRC. Po uspe{no opravljenem izpitu se pona{ate z nazivom MCP - Microsoft Certified Professional. Izpiti so iz ve~ine programov, ki jih tr`i Microsoft. No, kljub va{emu nesporno dobremu poznavanju programov, se je dobro malo pripraviti, oziroma vsaj preizkusiti, kako tovrstni programi izgledajo. To lahko po~nete v posebnih izobra`evalnih centrih, precej ceneje pa sami doma. Pri tem si lahko pomagate z razli~nimi programi, ki vam zastavljajo vpra{anja, podobna tistim na testu.

Icons Window Na sliki vidite ikone treh programov, ki so okrnjene razli~ice pravih. Te imajo le po 10 vpra{anj, pravi pripravljalni programi pa jih imajo toliko, kot pravi izpiti (po 50 in ve~). Bili naj bi zanesljiva pot k uspe{no opravljenim izpitom, saj vam celo povrnejo denar, ~e na izpitih padete. Boste pa tudi `e pri tistih 10 vpra{anjih pri{li na okus, kako je zadeva videti. Omenjene tri programe najdete na \ropotarnica\testi, z imeni 95DEMO.EXE, NTDEMO.EXE, NTSEDEMO.EXE. Tam najdete v datoteki CP_ASM.EXE {e nekoliko starej{e teste, ki pa so ob{irnej{i in jih je izdal sam Microsoft. Na sliki vidite, da boste v tem programu lahko izbirali med celim kupom preizkusov. Uspe{no re{evanje!

(MaL)


ThumbsPlus

ThumbPlus Icon ThumbPlus Window V~asih se spomnite, da ste ob enem zadnjih brskanj po InterNetu videli zanimivo sliko, pa bi jo spet radi na{li. Ker NetScape vse slike shranjuje v za~asni pomnilnik, je ta slika verjetno {e na disku. Le kako se imenuje? NetScape slikam namre~ daje zelo "kripti~na" imena (m0ou5g67.jpg in podobno - najdete jih v tistem imeniku, ki je naveden, ~e v NetScapu odprete Options/NetworkPreferences/Cache).

Nekaj ve~ reda in pregleda vam omogo~a program ThumbsPlus. Njegova glavna odlika je, da na zaslonu prika`e pomanj{ane slike vseh grafi~nih datotek, ki so v izbranem imeniku. Na ta na~in lahko hitro najdemo pravo sliko. Posamezno sliko lahko potem pogledamo v pravi velikosti, jo obdelamo (spremenimo velikost, {tevilo barv, grafi~ni format, shranimo pod drugim imenom, ...). Uporaba je enostavna. Po`enemo program in v levem delu okna izberemo imenik, kjer bi si radi ogledali slike: desno se prika`ejo imena vseh grafi~nih datotek. "Kliknemo" na gumb s sliko ve~ palcev (drugi z leve) in ~ez nekaj ~asa zagledamo

ThumbPlus ThumbPlus ^e ne veste, kje na disku se skrivajo slike, lahko v izbiri ThumbNail z ukazom Scan Drive ali Scan Tree pregledate celotni pogon, oziroma vse podimenike. Prvi~ traja pregled malo dlje. Kasneje pa si program ve~ino naslovov zapi{e v posebno datoteko (*.TUD), tako da si lahko ustvarite hitro dosegljiv katalog grafi~nih slik. Seveda lahko te kataloge izpi{ete tudi s tiskalnikom na papir.

Skratka - kakor hitro imate opraviti z ve~ kot 10 slikami, je program prav uporabna zadeva.

(MaL)


Touch Mate

Touch Mate je priprava, ki zazna, kje smo se dotaknili zaslona, in na podlagi tega izvede dolo~ene akcije. Recimo: premikanje mi{kinega kazalca, klik mi{ke.

Namestimo jo pod monitor, priklju~imo na zaporedni vmesnik (serijski port), namestimo gonilnik (driver), ki za~uda dela tudi v Windows 95, uravnote`imo (kalibriramo) in zadeva je pripravljena za delo.

Delovanje je zelo odvisno od tega, kako natan~ni smo pri uravnote`enju. ^eprav na ta na~in praviloma lahko naredimo vse, kar zmoremo z mi{ko, le ta {e zdale~ ni v nevarnosti, da bi se zna{la med staro {aro. Mene pri Touch Mate osebno moti predvsem to, da nimam prozornih prstov. Ta izvedba {e ne zaznava prstnih odtisov, tako da nas ra~unalnik {e vedno spozna samo po geslu. Zato nepotrebni prstni odtisi ostanejo na zaslonu. ^e imajo kaki monitorji mo`nost avtomati~nega pranja vetrobranskega stekla, priporo~am uporabo takega modela.

(Ma[)