Raglja

Letnik 2, [tevilka 8 26. april 1996

FTP KOTI^EK

Novi programi:

URL GRABBER

URL Grabber Icon
URL Grabber Window
URL Grabber - WWW Page Creator
Pogosto pri pregledu po{te, brskanju po Internetu, branju novic naletimo na zanimiv URL naslov (saj veste, tak z obliko http://******). Zapi{emo si ga na listek. A kaj, ko take listke tako radi izgubimo. Pa {e tako dolgi so obi~ajno ti naslovi. No, ~e uporabljate Windows 95, oz. Windows NT, obstaja re{itev. To je program URL Grabber 95. Gre za program~ek, ki po zagonu ~epi na zaslonu kot majhna vrstica. Ko ozna~imo URL naslov, ga z ukazom Copy ali Cut prenesemo na odlo`no mizo. Od tam ga z Paste gumbom programa URL Grabber prenesemo v datoteko, ki smo jo prej dolo~ili z klikom na gumb File... To storimo {e z drugim URL naslovom, potem s tretjim, ... Tako se naslovi kopi~ijo v izbrani datoteki. Z ukazom Create lahko iz te datoteke sestavimo HTML datoteko, ki vsebuje seznam vseh naslovov. To pride posebej prav, ~e gradite seznam kazalcev na zanimive strani. Preizkusna razli~ica je omejena na enkratno dodajanje treh URLjev. Potem moramo program izklopiti in zagnati znova. To je sicer mote~e, kak{na posebna omejitev pa ni. Program najdete na ARHIVI\32\INTERNET\URLGRAB\GRABR95.ZIP. Od tam ga razpakirate v za~asni imenik in po`enete program SETUP. Kot obi~ajno, si lahko razpakiranje prihranite tako, da program SETUP po`enete kar s podro~ja INSTAL\32\INTERNET\URLGRAB\.

(MaL)


WINDOWS 95 CARE PACKAGE

Se pripravljate, da bi pri~eli uporabljati Windows 95? Pa v RC ne znamo odgovoriti na kopico vpra{anj, ki vas pred tem mu~ijo? Na ROPOTARNICA\RAZNO\CARECK.ZIP najdete datoteko v Windows Help obliki, ki nudi nasvete pred name{~anjem okolja Windows 95. Upamo, da boste v njej na{li uporabne informacije. Uporabite jo tako, da jo razpakirate in v File Managerju dvakrat kliknete na ime HLP datoteke.

(MaL)


POSPE[IMO FORMATIRANJE

Na disketo moramo prepisati pomembno datoteko. Kot vedno, tudi tokrat nomamo na voljo prazne formatirane diskete. Ne{tetokrat smo se `e odlo~ili, da bomo kupovali le formatirane diskete, oz. vse nove diskete takoj formatirali. Pa se ne izide. In potem je tu dolgo~asni postopek odgovarjanja na {tevila vpra{anja o tem, ~e je disketa v disketni enoti, ~e smo povsem prepri~ani, da `elimo formatirati disketo, ...

Obstaja na~in, da zadevo pospe{imo:

     FORMAT A: /U/AUTOTEST
Poskusite - vendar le na novih disketah ali takih, za katere ste res prepri~ani, da njihove vsebine ne potrebujete ve~!

PROBLEMI, PROBLEMI, ...

S prihodom pomladi so se prebudili tudi {kodljivci, ki glodajo ra~unalni{ko opremo. Tako smo imeli v zadnjem ~asu z opremo kar nekaj problemov.

PROBLEM I

Trenutno {e neznan ~rv je napadel ra~unalnik KOCKA. Zato se v torek, 23. aprila, ni dalo izpisovati na tiskalnikih, saj KOCKA nadzoruje njihovo delovanje. Napako na KOCKI smo odpravili. Upamo, da bo sedaj za dalj ~asa ohranila enakost stranic in prave kote.

PROBLEM II

V Matemati~ni knji`nici je terminalski stre`nik odpovedal poslu{nost. Ker si ne moremo privo{~iti dalj{ega izpada vseh sedmih terminalov, smo ga za~asno zamenjali s tistim, ki sicer slu`i za priklop modemov na VEGO. Zato VEGA nekaj ~asa prek modema ni bila dosegljiva. Stre`nik v matemati~ni knji`nici smo uspeli obuditi k `ivljenju in tako tudi modem spet normalno dela. Seveda se opravi~ujemo vsem tistim, ki ste med 17. in 22. aprilom brezupe{no klicali VEGO.

PROBLEM III

Ponedeljkov izpad elektri~nega omre`ja na Vi~u je ra~unalnik Valjhun (SUN Sparc 20) tako hudo zameril, da je odpovedal poslu{nost. Dr. Perman se trudi, da bi ga ~imprej prisilil k normalnemu delovanju.

PROBLEM IV

Pokvaril se je napajalnik stare barvne elektronske prosojnice. Zato smo vsem uporabnikom za~asno omogo~ili predavanja s staro ~rnobelo prosojnico. Pri podjetju VCS, ki nam je prosojnico prodalo, zagotavljajo, da bo `e v kak{nem tednu napajalnik popravljen ali pa ga bodo nadomestili z novim. Saj bi tulil od besa ...!

PROBLEM V

Kvadru je odpovedal disk. Zamenjali smo ga z novim. Ka`e, da je disk kar zadovoljen z novim delovnim mestom. Zaradi ~asovne stiske smo v Kvader vlo`ili zaenkrat le naslednje programske pakete: Upamo, da bo tako okrnjena konfiguracija vsaj za silo zadostila va{im potrebam. Seveda bomo izkoristili vsak kvant ~asa za dopolnitev ponudbe na tem ra~unalniku.

(MaL)


PROGRAM MANAGER JE IZGINIL - NA POMO^

Uporabniki sistema Windows NT imajo - sicer redko - te`ave, da kak program, denimo Netscape, skupaj s seboj uni~i {e Program Manager. Uporabnik se tako znajde pred popolnoma praznim zaslonom. Podobno so nas znala presenititi tudi mala okna, Windows 3.1 (General Protection Fault in Program Manager, ki pa nas niso vrgla v DOS). Tam ni bilo pomo~i. V sistemu Windows NT pa imamo ve~ programov, ki so sposobni delovati kot lupina. Kadar "umre" Program Manager, stopi na njegovo mesto Task Manager. Tega bolj ali manj vsi poznamo, le redko ga uporabljamo. Prikli~emo ga s tipkami CTRL+ESCAPE, ali tako, da dvakrat "kliknemo" na ozadje zaslona (~e je zaslon prazen, to ne sme biti te`ko). V okencu, ki se prika`e, je tudi polje New task. V to polje vpi{emo progman (ime programa Program Manager) in pritisnemo gumb Run. Tako Program Manager vstane ob mrtvih.

(JoM)


PO^ISTIMO DISK

^eprav imajo na{i ra~unalniki vse ve~je in ve~je diske, pa je vendarle res, da nam slejkoprej pri~ne na njih primanjkovati prostora. Oglejmo si, kako se lahko hitro in enostavno znebimo nekaterih odve~nih datotek. Pri tem bomo seveda zelo previdni, da ne bi pomotoma pobrisali kak{ne napa~ne datoteke.

Pomagali si bomo s programom File Manager Icon, ki ga najdemo v programski skupini Main. Ko ga po`enemo, zagledamo okno, podobno tistemu na sliki 1. Izberemo enoto, ki bi jo radi po~istili, recimo disk C. "Kliknemo" na ikono, tako da ta enota dobi okvir~ek, v glavnem oknu pa zagledamo seznam datotek na izbrani enoti. Postaviti se moramo {e na koren - vrhnje podro~je te enote. To storimo tako, da z mi{ko "kliknemo" na vrhnjo rumeno mapico, ob kateri pi{e C:\. ^e zgornje mape ne vidimo, si pomagamo z drsnikom, ki je ob seznamu podro~ij, in seznam premaknemo, tako da je vidna gornja mapa.

Izberemo ukaz File in v njem Search (slika 2). Odpre se pogovorno okno, kamor moramo vpisati podatke o datotekah, ki jih i{~emo (slika 3). Poiskali bomo tiste datoteke, ki se jih lahko brez {kode znebimo. To so vse datoteke, ki imajo podalj{ke BAK, TMP, $$$ in jih je na disku obi~ajno kar nekaj. @al bomo morali vsako skupino datotek poiskati posebej. Ker nas je File Manager `e postavil v polje, kamor moramo vpisati ime iskanih datotek, le natipkamo *.BAK. Preverimo {e, ali v polju Start From res pi{e C:\ in ali je v polju pred Search All Subdirectories kri`ec. Kliknemo na OK in ~ez nekaj ~asa nam program v posebno okno izpi{e seznam vseh datotek, ki ustrezajo podanemu pogoju (slika 4). Dr`imo pritisnjeno tipko SHIFT in kliknemo na zadnjo datoteko v seznamu. S tem obarvamo (ozna~imo) vse datoteke v iskalnem oknu.

Pritisnemo na tipko Delete. Program {e enkrat preveri, ali datoteke res nameravamo pobrisati (slika 5). "Kliknemo" na OK in potem {e na Yes to All ter s tem odstranimo z diska vse datoteke s podalj{kom BAK. Ker seveda teh datotek ni ve~, File Manager opozori, da bi bilo dobro obnoviti vsebino iskalnega okna. Za vsak primer "kliknemo" na Yes in s tem programu naro~imo, naj ponovno pregleda disk, ~e se le ni v kak{en koti~ek {e zatekla datoteka s podalj{kom BAK. Po nekaj trenutkih zagledamo sporo~ilo, da takih datotek ni ve~ (slika 6 ). Sedaj postopek ponovimo {e za datoteke s podalj{kom TMP (v Search For vpi{emo *.TMP) in podalj{kom $$$. Seveda je {e nekaj takih skupin datotek, ki jih lahko brez skrbi bri{ete. ^e npr. uporabljate TeX, se lahko znebite vseh datotek s podalj{kom DVI in AUX. Pri datotekah s podalj{kom LOG pa velja biti previden, saj tak podalj{ek uporablja {e vrsta drugih programov. Postopek ponovite {e na drugih enotah, na katere je morebiti razdeljen va{ disk. ^e vam bo na disku {e vedno primanjkovalo prostora, pa boste morali pose~i po bolj drasti~nih potezah in morda odstraniti kak{en program ali pa celo kupiti nov, ve~ji disk.

Povzemimo, kako smo se znebili neza`eljenih datotek s podalj{kom BAK:

  1. pognali smo program File Manager,
  2. kliknili smo na ikono z oznako enote,
  3. postavili smo se na vrhnje podro~je,
  4. v izbiri File smo izbrali Search,
  5. v polje Search For smo napisali *.BAK in kliknili na OK,
  6. z dr`anjem tipke SHIFT in klikom na zadnjo datoteko seznama najdenih datotek smo vse datoteke ozna~ili,
  7. s tipko Delete in dvojno potrditvijo (OK, Yes to all) smo zbrisali vse datoteke.

Postopek iskanja datotek lahko u~inkovito uporabite tudi v druge namene. Tako denimo poi{~ete datoteko SEMINAR.DOC, ki je namesto na va{e obi~ajno delovno podro~je zatacala nekam ~isto drugam, odkrijete vse zvo~ne datoteke (*.WAV), ki jih {e niste sli{ali, ugotovite {tevilo datotek s podalj{kom INI na svojem disku, in podobno.

slika1
Slika 1: Okno programa File Manager.
slika2
Slika 2: Ukaz Search v izbiri File.
slika3
Slika 3: Iskanje datotek.
slika4
Slika 4: Okno z najdenimi datotekami.
slika5
Slika 5: Brisanje datotek.
slika6
Slika 6: Brisanje je uspe{no opravljeno.