Raglja

Letnik 2, [tevilka 7 11. april 1996

FTP KOTI^EK

Novi programi:

BEST WEB LITE

Best Web Lite Icon Best Web Menu Imamo bazo podatkov s {tevilnimi zapisi. Radi bi jo postavili na WWW stre`nik in omogo~ili u~inkovito pregledovanje. Program Best Web Litenam to opravi avtomati~no. Podamo mu podatek o tem, kje je na{a baza, kako je oblikovana in program jo predela v ustrezno skupino HTML datotek, pripravljenih za pregledovanje. Program (ARHIVI\16\INTERNET\BESTWEB\BESTWEB.EXE) prenesete v za~asni imenik, ga z ukazom BESTWEB razpakirate (INSTAL\16\INTERNET\BESTWEB\) in namestite s SETUP. Ko ga prvi~ za`enete, je najbolje, ~e v izbiri View/Utilities Location dolo~ite, kje je va{ WWW pregledovalec, kje tekstovni in HTML urejevalnik ter program za stiskanje.

Best Web - Demo Button Nato "kliknite" na predzadnji gumb (Demo), da boste dobili ob~utek, kaj program zmore. Nato v pomo~i (Help) izberite Index in tam Example, ki vas korak za korakom pou~i, kako svojo bazo predelate v tako obliko.

Best Web Search Mo`nih uporab je kar nekaj - denimo baza vseh va{ih ~lankov, morda opis va{e zbirke znamk, ... Take zbirke so obi~ajno tudi dovolj majhne, da vas ne bo prizadela omejitev preizkusne verzije. Ta dopu{~a le 100 zapisov v bazi.

(MaL)


CLIPMATE

ClipMate Icon Odlo`na miza, kot jo poznajo Okna, ima ve~ pomanjkljivosti. Mene najbolj moti, da si naenkrat lahko zapomni le eno stvar. Kakor hitro odlo`ite novo stvar na odlo`no mizo, prej{nja izgine. To pomanjklivost odpravlja program ClipMate. Ta si zapomni vse kar ste prenesli na odlo`no mizo. Tam lahko posamezne prenose pregledujete, dolo~ate, kateri se bo ob ukazu Paste prenesel, in podobno. Najbolje je, da program kar prenesete v skupino Startup, da je vedno zagnan. V RC ocenjujemo, da sodi med uporabnej{e pomo`ne programe. Najdete ga na (ARHIVI\16\UTIL\CLIPMATE\CLPMTE.ZIP). Najprej ga raztegnemo v za~asni imenik in po`enemo program SETUP. Kot obi~ajno, lahko ta program po`enete kar z ra~unalnika KOCKA (INSTAL\16\UTIL\CLIPMATE\).

(MaL)


WEB DIGGER

Web Digger Neverjetna lahkota, s katero na WWW ska~emo z enega dokumenta na drugi, nam lahko povzro~a tudi te`ave. Celotna informacija je kmalu prepredena po stre`niku kot najbolj zamr{en klob~i~ volne. Web Digger je program, ki posku{a narediti dolo~eno evidenco uporabljenih povezav. Ker se ne znamo odlo~iti, ali je ta kopa~ res koristen ali ne, smo ga za~asno uvrstili - kam drugam kot v Ropotarnico (ROPOTARNICA\WWW\WEBDGR10.ZIP)! Uporaba je enostavna: V polje Site name vpi{emo ime stre`nika, kjer `elimo preiskati strani, v URL File pa za~etno stran iskanja (denimo /default.htm). "Kliknemo" na gumb DIG IN in program sestavi najprej seznam vseh strani, kamor ka`ejo kazalci z osnovne strani, nato seznam vseh strani na katere ka`ejo kazalci na straneh, na katere ka`ejo prvi kazalci in tako dalje. Pri tem iskanju pa kopa~ ne zapusti stre`nika, kjer je za~el preiskovati - smiselna omejitev, saj bi druga~e lahko teklo iskanje v nedogled. Podatki se shranijo v bazo, ki jo na hitro lahko pregledujemo z gumbi v spodnjem delu okna. Obstaja tudi mo`nost, da izpi{emo seznam vseh povezav na teko~i strani, datoteko v HTML obliki, vse besede na izpisani strani, ...

Program potrebuje za svoje delovanje Borlandovo knji`nico za delo z bazami, opisano v enem prej{njih FTP koti~kov. Ve~ informacij o programu lahko najdete na http://super.sonic.net/brooke/.

(MaL)


FONT REVIEW

Fonts Icon Character Map Icon ^e `elimo na svoj ra~unalnik namestiti nove nabore znakov, uporabimo obi~ajno program Fonts, ki se skriva v Control Panel v skupini Main. ^e nas zanima, kaj vse vsebuje dolo~eni nabor znakov, pa uporabimo program Character Map iz skupine Acessories.

Font Review Oba programa nadomesti program Font Review. Ko je enkrat name{~en na ra~unalniku, nam ob "dvokliku" na datoteko s podalj{kom TTF v File Managerju poka`e vzorec pisave v razli~nih velikostih in vse znake v tem naboru. ^e nabor znakov ni pripravljen za uporabo na na{em ra~unalniku, nam omogo~i tudi to, da ga namestimo. Tak na~in name{~anja je precej preglednje{i kot z Microsoftovim programom Fonts. @al naborov znakov ne moremo tudi brisati - zato bomo {e vedno prisiljeni uporabiti stari program Fonts.

Program namestimo tako, da program (ARHIVI\16\UTIL\FONTS\FONTREV\FONTREV.ZIP) raztegnemo v za~asni imenik in po`enemo INSTALL. Zadeva je `e pripravljena na (INSTALL\16\FONTS\FONTREV\). Po name{~anju boste v ustrezni skupini zagledali le ikono s pomo~jo za program, same ikone za program pa ne. Ne gre za napako. Programa namre~samostojno sploh ne poganjamo, ampak se za`ene ob "dvokliku" na datoteko s podalj{kom TTF.

(MaL)


NEOSHOW PRO

NeoShow Se vam va{e prosojnice vedno stresejo, zame{ajo med sabo, bi radi, da se avtomati~no menjajo vsakih 30 sekund, ...? ^e je odgovor da, potrebujete program za izdelavo predstavitev. Program NeoShow je eden od {tevilnih tovrstnih programov. Te~e v okolju DOS, vendar je kar zmogljiv in dovolj enostaven za uporabo.

Najprej pripravite vse va{e prosojnice kot slike v GIF ali PCX obliki. Za`enite program NeoShow. V izbiri File izberite ukaz Build. Dolo~ite podro~je, kjer so va{e slike in ve~ina dela je opravljenega. "Kliknite" {e na gumb Before in povejte, kaj naj se zgodi, pred prikazom posamezne slike. Z gumbom After boste dolo~ili, kaj se bo zgodilo kasneje - morda, da boste dobili naslednjo sliko ob "kliku" z mi{ko. Z Effect dolo~ite, kako naj slika izgine. Ker so izbrane vse slike (prosojnice), vse nastavitve veljajo splo{no. Lahko pa seveda pri posamezni prosojnici zamenjate te u~inke. Ko ste kon~ali, si z pritiskom na F8 ogledate predstavitev (kon~ate z Esc). ^e je vse v redu, z File/Compile izdelate EXE program, ki ga potem za`enete, ko `elite predstavitev prikazati. Ta datoteka je tudi vse, kar morate prenesti na ra~unalnik, ki bo izvajal predstavitev.

Program najdete na ARHIVI\16\UTIL\SLIDE\NEOSHOW\NSPRO.ZIP, v razpakirani obliki pa na INSTAL\16\UTIL\SLIDE\NEOSHOW\, od koder enostavno prekopirate vse datoteke.

(MaL)


Problemi s stre`niki (2. del)

@e v eni od prej{njih {tevilk Raglje smo vas obvestili o problemih s stre`niki. Kot ka`e so napake odpravljene. Tako UNIX (stre`nik, na katerem te~e operacijski sistem UnixWare) `e poskusno obratuje. MARUNTa pa bomo prekvalificirali v delovno postajo, ki bo delovala pod operacijskim sistemom Windows NT Workstation 3.51. Ra~unalnik bo na voljo {tudentom v Terminalski sobi na Jadranski 21.

Medtem pa je odpovedal pokor{~ino ra~unalnik KVADER v Laboratoriju na Jadranski 19 (soba 412). O~itno je pobudnik upora disk. Kakor hitro bodo serviserji zlobne`a zamenjali, bo ra~unalnik spet na voljo. Ker je obto`eni krivdo takoj priznal, bi~anja ne bo, je pa obsojen na dosmrtno le`anje med staro kramo.

(Ma[)


PREGLEDOVANJE KNJIG

Opazili smo, da pri iskanju knjig preko {ifre OPAC, {e vedno uporabljate povezavo na vozli{~e LJGW. To `e nekaj ~asa ni ve~ potrebno. Tudi na VEGI obstaja uporabni{ko ime OPAC, ki vam omogo~a brskanje po knji`nem fondu. ^e `elite poiskati kak{no knjigo, se torej pove`ite z VEGO in kot Username vtipkajte OPAC. Nadaljne delo je enako kot prej, le da je hitrej{e, {e posebno, ~e i{~ete le po bazi knjig lokalnih knji`nic (matemati~ne, fizikalne, meteorolo{ke oz. astronomske).

(MaL)


La`je pisanje uradnih papirjev IMFM v LaTeXu

Pripravil sem nekaj okolij, ki v LaTeXu olaj{ujejo pisanje uradnih dokumentov, vezanih na IMFM. Vse datoteke so na Valjhunu (valjhun.fmf.uni-lj.si) in so prosto dostopne. Njihovo mesto je: brodnik/latex.dir/Packages.dir/Sources.dir/IMFM/

Zaenkrat niso dostopne preko WWW. ^e bo to dovoljeno, jih bom priklju~il svojemu WWW sestavku na Valjhunu. V paketu so na voljo datoteke:

Pripombe dobrodo{le!

e-naslov: Andrej.Brodnik@IMFM.Uni-Lj.SI
URL: http://www.mat.uni-lj.si/people/brodnik

(AnB)


Kratke novice

Prostor Izobra`evalna delavnica (soba 228, Jadranska 21/II), ki deluje v okviru projekta Ra~unalni{ko opismenjevanje pod vodstvom prof. dr. Vladimirja Batagelja, dobiva kon~no podobo. Opremili smo ga z novim pohi{tvom, v kratkem ga bomo tudi s stoli in klima napravo.

(JaM)