Raglja

Letnik 2, [tevilka 6 4. april 1996

FTP KOTI^EK

Novi programi:

EUDORA

Razli~ici 11 je potekla `ivljenska doba in no~e ve~ delovati. Zato smo jo umaknili s FTP stre`nika. Vsi uporabniki te razli~ice morajo program nadomestiti z razli~ico 12. V prej{nji Raglji si preberite, kaj morate postoriti!

(MaL)


MAP THIS!

MapThis! Icon V prispevku Zemljevidi na va{i doma~i strani smo vam na kratko opisali, kako lahko po`ivite svojo WWW stran z grafi~nim vodi~em po svoji predstavitvi. Tam smo opisali tudi program Map This!. Zadnjo verzijo (1.20) tega programa za Windows NT in Widows 95 najdete tudi na ARHIVI\32\INTERNET\MAPTHIS\ v datoteki MPTHS120.EXE. Program namestite tako, da datoteko prenesete v za~asni imenik in jo za`enete z ukazom MPTHS120. Program vas potem vpra{a, kam naj namesti datoteke. ^e `elite program ve~krat uporabljati, je smiselno dodati {e njegovo ikono v ustrezno skupino (v Program Managerju: File/New/Program Item/...). Razpakirano verzijo programa (s pripadajo~imi podimeniki) najdete na INSTAL\32\INTERNET\MAPTHIS.

Program lahko uporabljate tudi v okolju Windows, vendar morate imeti name{~eno knji`nico WIN32S. Opozorimo naj, da prej{nje razli~ice ne podpirajo shranjevanja v obliki, primerni za zemljevid na odjemal~evi strani (glej ~lanek).

(MaL)


InterStat

InterStat Icon je program, ki zna narediti poro~ila iz LOG datotek, ki jih ustvari ta Windows NT FTP stre`nik ali WWW stre`nik HTTPS. V RC ga nismo preizkusili, a gre za morebiti zanimivo orodje. Najprej smo imeli te`ave pri zagonu programa. Prito`eval se je, da ne najde knji`nice CW3215.DLL. Pri name{~anju je namestil le datoteko CW3215MT.DLL. Ko smo to datoteko preimenovali (odvzeli kon~nico MT), je program za~el delovati. Ker trenutno v RC ni nobenega stre`nika, ki bi generiral zahtevane LOG datoteke, smo oceno o uporabnosti tega programa prepustili vam. Sporo~ite nam svoje izku{nje! Program je seveda v Ropotarnici na ROPOTARNICA\WWW\INTRSTAT.ZIP.

(MaL)


AutoWinNet

AutoWinNet Icon Pogosto uporabljate FTP, da dobite najnovej{o razli~ico dolo~ene datoteke z oddaljenega stre`nika? Imate dolg seznam datotek, ki bi jih radi prenesli z razli~nih FTP stre`nikov? Bi radi ve~ kolegom na njihove stre`nike nalo`ili datoteko s svojim ~lankom in jim, ko boste to storili, poslali {e po{to z obvestilom, ...? Bi vse to radi naredili avtomati~no, brez svoje prisotnosti, ob dolo~enem dnevu in uri?

^e se vam zdi seznam teh opravil zanimiv, potem je AutoWinNet pravi program za vas.

AutoWinNet example Program najprej razpakiramo v za~asni imenik in po`enemo program SETUP (INSTAL\16\INTERNET\AUTOWINNET). Ta potem opravi vse ostalo. Nato morate povedati, kje je va{a po{ta, kak{no je geslo na va{em ra~unalniku, ...

Ko program za`enemo, zagledamo osnovni zaslon: Na levi strani so na{teta opravila (agende), na desnem delu pa naloge, ki jih izvedejo posamezna opravila. Pri prvem zagonu je navedenih kar nekaj opravil, da dobi uporabnik ob~utek, kaj lahko s programom delai. ^e `elimo posamezno opravilo izvesti, ga osvetlimo in pritisnemo tretji gumb (Run Now). Po vrsti ste~ejo naloge, ki to opravilo sestavljajo (denimo prenos datoteke, po{iljanje po{te, ...) Lahko pa programu naro~imo, naj opravilo izvede kasneje ob dolo~enem ~asu (~etrti gumb - Run Later).

Opravila lahko dodajamo in bri{emo. "Kliknemo" na gumb New, dolo~imo ime opravila, nato pa s pomo~jo izbir v Steps dodajamo naloge, ki naj jih to opravilo izvede. Ker vsebuje program tudi dokaj lepo napisano pomo~, bodi dovolj!

Program najdete v stisnjeni obliki na (ARHIV\16\INTERNET\AUTOWINNET). Mi smo ga dobili na naslovu http://www.computek.net/autownet.

(MaL)


Service Pack 4 za Windows NT 3.51

Sredi marca je Microsoft izdal novo, ~etrto, razli~ico popravkov in dodatkov k operacijskemu sistemu Windows NT 3.51. V aprilu jo bomo namestil na vseh ra~unalnikih, ki delujejo pod operacijskim sistemom Windows NT. Za tiste, ki ta operacijski sitem uporabljate na svojih ra~unalnikih, smo novo razli~ico prenesli na na{ FTP. Izjemoma najdete datoteko v zapakirani razli~ici na (ARHIV\32\SERVICEPAK4). @e ta je dolga 10MB. Po razpakiranju v za~asni imenik po`enemo program UPDATE, ki opravi vse ostalo.

(MaL)


Zemljevidi na va{i doma~i strani

Pri sprehodu z WWW po Internetu ve~krat opazimo slike, ki slu`ijo temu, da z njih sko~imo na druge strani - delujejo kot nekak{ni zemljevidi, ob~utljivi na pritisk. Do nedavnega je izdelava takega zemljevida zahtevala posebno programsko opremo na WWW stre`niku. Novi WWW pregledovalniki (med njimi tudi Netscape 2.0, ki ga tukaj najve~ uporabljamo) pa nam omogo~ajo, da take navigacijske zemljevide zlahka napi{emo sami in jih dodamo svojim osebnim predstavitvam. V HTML dokument dodamo naslednji ukaz
   <IMG SRC="multimedija.jpg"
     USEMAP="#OpremaID">
Ta pogleda definicijo zemljevida, ki je lahko kjerkoli v tej va{i datoteki in je sestavljena, kot nam ka`e primer:
   <MAP NAME="OpremaID">
   <AREA SHAPE=RECT COORDS="3,70,104,185" HREF="http://www.fmf.uni-lj.si">
   <AREA SHAPE=RECT COORDS="3,203,104,314" HREF=http://www.uni-lj.si">
   <AREA SHAPE=default HREF="http://www.educa.fmf.uni-lj.si">
   </MAP>
Prvi ukaz pove, naj se na danem mestu izri{e slika, shranjena na datoteki multimedija.jpg, in naj postane ob~utljiva za dotik. Te vro~e to~ke pa dolo~a opis pod imenom OpremaID. Na{a slika naj ima dve ob~utljivi to~ki: Oba sta pravokotnika z danimi koordinatami. Prvi nas pove`e na naslov http://www.fmf.uni-lj.si, drugi pa na http://www.uni-lj.si. ^e pa "kliknemo" kamorkoli drugam (default), pridemo na naslov http://www.educa.fmf.uni-lj.si.

Zemljevidi delujejo torej podobno kot informacijski terminali - pri teh je zaslon prekrit s posebno folijo, ki povzro~i, da so posamezna mesta ob~utljiva na pritisk. Isto sliko lahko uporabimo kot osnovo za razli~ne zemljevide - spreminjamo le opis ob~utljivih mest. Te so poleg pravokotnikov lahko {e ve~kotniki in krogi.

Ro~no sestavljanje ob~utljivih podro~ij je zamudno, saj si moramo zapomiti vse koordinate ustreznih obmo~ij. Zelo prav pride program Map This!, ki poenostavi sestavljanje takih ob~utljivih slik. Poglejmo, kako ga uporabimo!

MapThis! example Najprej pripravimo (nari{emo, prepi{emo, ...) sliko, ki bo osnova na{ega zemljevida. Zapisana mora biti v formatu GIF ali JPEG. Nato po`enemo program Map This!

V izbiri File/New povemo, da sestavljamo nov zemljevid. Program nas potem vpra{a po datoteki s sliko in jo nalo`i.

Sedaj moramo dolo~iti obmo~ja, ki se bodo odzivala na na{ "klik". Izberemo si pravokotnik, krog ali ve~kotnik (prvi trije gumbi) in nari{emo izbrani lik na ustrezni del slike. Nato "kliknemo" na sedmi gumb (tisti z narisanim seznamom) in po "kliku" na ime lika vpi{emo naslov, kamor nas bo popeljal "klik" na narisano obmo~je.

Info about Mapfile Potem dolo~imo {e druga obmo~ja in vse shranimo. Pri tem pazimo, da izberemo obliko CSIM. Vpi{emo zahtevane informacije:

"Title" pove, kako se bo zemljevid imenoval (MAP NAME), Default URL pa pove, kam bomo {li, ~e "kliknemo" izven ob~utljivih obmo~ij.

Povemo {e, kako se imenuje datoteka z opisom - obvezno mora imeti podalj{ek HTM oz. HTML. In `e je na ustrezni datoteki opis:

   <BODY>
   <MAP NAME="Moja druzina">
   <!-- #$-:Image Map file created by Map THIS! -->
   <!-- #$-:Map THIS! free image map editor by Todd C. Wilson -->
   <!-- #$-:Please do not edit lines starting with "#$"; -->
   <!-- #$VERSION:1.20 -->
   <!-- #$AUTHOR:Jest -->
   <!-- #$DATE:Tue Mar 26 12:34:35 1996 -->
   <!-- #$PATH:H:\RC\WWW\SLIKE\ -->
   <!-- #$GIF:FAMILYI.GIF -->
   <AREA SHAPE=POLY COORDS="163,188,134,217,167,314,105,367,191,431,248,398,305,418,335,363,327,317,292,251,254,199,163,190,163,188" 
     HREF=http:\\www.fmf.uni-lj.si\~jest\mojazena.htm 
     ALT="Klikni, ce zelis zvedeti kaj o moji zeni">
   <AREA SHAPE=default HREF=http:\\ww.fmf.uni-lj.si\~jest\druzina.html>
   </MAP></BODY>
Program nam torej ustvari opis zemljevida, ki ga vstavimo na ustrezno mesto v na{o HTML datoteko. In kako do programa Map This? Enostavno! - Poglejte v na{ FTP koti~ek!

(MaL)


Delphi Desktop

Na ra~unalnik Sto`ec smo namestili programski paket Delphi 2.0 in sicer najskromnej{o razli~ico Delphi Desktop.

(Ma[)


Sto`ec, NT 4.0 in opti~ni ~italec

Kot smo obljubili, smo se trudili usposobiti opti~ni ~italec tudi pod Windows NT 4.0. Spet je slabovidna kura na{la zrno in ~italec se je na lepem odlo~il ubogati. Sedaj bo Sto`ec poznal samo {e novi operacijski sistem. Seveda bo ta ra~unalnik {e naprej namenjen preizku{anju raznih novih programov. ^e smo pri prehodu na nov operacijski sistem pozabili na kak program~ek, ki je bil na tem ra~unalniku neko~ `e name{~en, se opravi~ujemo in vas prosimo, da nas na to opozorite.

(Ma[)


[TUDENTI

Problemi s stre`niki

UNIX: [tudentski stre`nik, na katerem te~e operacijski sistem UnixWare, se je odlo~il, da bo prenehal delovati. @e dlje ~asa smo imeli z njim ob~asne probleme, prej{nji teden pa je dokon~no obstal. Ker vse ka`e na resne probleme s strojno opremo, nastalih problemov ne moremo na hitro odpraviti, vendar pa se trudimo, da bi bil UNIX ~im hitreje spet na voljo {tudentom. V dogovoru s servisom bomo poskusili zamenjati najbolj problemati~ne dele ra~unalnika in prenastaviti operacijski sistem.

MARUNT: Eden od dveh Windows NT stre`nikov, ki podpirata ra~unalni{ki u~ilnici, se je tudi za~el ~udno obna{ati (beri: "sesuvati"). Problem smo poskusili re{iti tako, da smo ~isto na novo namestili sistem in programsko opremo. Vendar pri~akovanega izbolj{anja ni bilo. Da bi izlo~ili zunanje vplive, smo ga iz terminalske sobe na Jadranski 21 preselili v bolj zdravo okolje Ra~unalni{kega centra na Jadranski 19, kjer imamo stabilnej{o elektriko in bolj{o mre`o. Ker tudi sprememba okolja ni vplivala na zdravstveno po~utje stre`nika, smo morali na hitro preseliti skupne sistemske in uporabni{ke datoteke na drugi stre`nik. Ob tem je bilo hkrati treba tudi ustrezno prilagoditi ra~unalnike v obeh ra~unalni{kih u~ilnicah, da delo {tudentov ne bi bilo moteno.

(RaK)

Nova programska oprema

Wordstar+Inset: [tudenti fizike so nas prosili za namestitev teh dveh programov, ker naj bi jih potrebovali pri {tudiju v 4. letniku pri Fizikalnem praktikumu IV na In{titutu Jo`ef Stefan. Izkazalo se je namre~, da tam uporabljajo format slik, ki ga noben "normalen" program za delo s slikami ne zna prebrati. Edina re{itev naj bi bil dedek Inset, ki ga najdemo kot del Wordstar-a. S pomo~jo tega programa se da prevesti slike v primernej{i format (npr. GIF), ki ga poznajo vsi drugi bolj{i programi. Ker {tudentom pri {tudijskih zadevah vedno ustre`emo, smo prebrskali na{e omare in v nekem zapra{enem predalu res na{li prave diskete in namestili program na tri ra~unalnike v vsaki ra~unalni{ki u~ilnici.

(RaK)


KRATKE NOVICE

28. March 1996, Andrej Brodnik, E-mail: Andrej.Brodnik@SM.LuTH.SE
Vsem prav lep pozdrav iz mrzlega Luleå na [vedskem. Moje nove koordinate so na moji doma~i strani na valjhunu ( http://valjhun.fmf.uni-lj.si/~brodnik). Tam je tudi naslov, na katerega me lahko pokli~ete s pomo~jo programa "Speak Freely" (glej nekaj Ragelj nazaj).