Raglja

Letnik 2, [tevilka 5 28. marec 1996

FTP KOTI^EK

Zaradi tehni~nih te`av podro~je Vlo`i{~e ni omogo~alo shranjevanja datotek. Upamo, da bodo te`ave, ko bo ta Raglja pri{la do vas, `e odpravljene. Ponovno vas tudi prosimo, da nas po po{ti obvestite, kadar boste na Vlo`i{~e dali kak{en program. Tako bo hitreje dostopen ostalim!

[e opozorilo! Veliko ZIP datotek vsebuje tudi informacijo o imenikih. Take datoteke morate obvezno razpakirati z ukazom PKUNZIP -d, ki to informacijo ohrani, druga~e lahko nastopijo te`ave. Seveda pa lahko uporabite WinZip, ki to naredi avtomati~no!

Vsi programi, ki bodo opisani v FTP koti~ku in ne bodo v Ropotarnici (glej spodaj), bodo name{~eni kot skupni programi na preizkusnem ra~unalniku STO@EC (Laboratorij J21). ^e `elite, da jih damo {e na druge ra~unalnike, nam po{ljite E-mail (Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si).

Pri svojem delu pogosto naletimo na programe, ki jih v RC sicer ne bomo veliko uporabljali in zato tudi ne bomo skrbeli za najnovej{e razli~ice. Ker pa mislimo, da bi utegnili koga zanimati, smo za take programe odprli nov imenik z imenom ROPOTARNICA. O programih, ki jih bomo uvrstili tja, vas bomo v Raglji sproti obve{~ali. Teh programov ne bomo name{~ali na preizkusni ra~unalnik STO@EC kot skupne programe. ^e bo za posamezni program ve~ zanimanja (E-mail Matiji Lokarju), ga bomo preselili med podprte programe na FTP.

In sedaj k novostim. Ker nismo bili dovolj hitri, so nas programerji podjetja QUALCOMM prehiteli. Prav na dan izida Raglje smo dobili sporo~ilo, da je na voljo `e novej{a razli~ica programa za elektronsko po{to EUDORA. Novo izvedbo je do`ivel tudi program VMPEG za predvajanje MPEG datotek.

Prvi gost v Ropotarnici: Program DBSTAT obdela LOG datoteke, ki jih tvori va{ WWW stre`nik. Ker za svoje delovanje potrebuje tudi Borland Database Engine, smo v Ropotarnico preselili {e brezpla~no razli~ico te knji`nice. V Ropotarnici je {e program FRAGMENTATION ANALYSIS (pravzaprav gre za dva programa), ki ugotovi, ~e so diski pod operacijskim sistemom Windows NT razdrobljeni.


EUDORA

Eudora Icon Program za elektronsko po{to Eudora je do`ivel novo izvedbo. Na ARHIVI\16\INTERNET\EUDORA\154B12 v datoteki EU154B12.EXE najdete zadnjo razli~ico. Program namestite tako, da najprej razpakirate datoteko v za~asni imenik (to je `e storjeno na podro~ju INSTAL\16\INTERNET\EUDORA\154B12) in nato po`enete program SETUP (lahko kar z ra~unalnika KOCKA). Ta vam omogo~a name{~anje 16 in 32 bitne verzije, zato ne i{~ite posebne izvedbe tega programa za Windows 95 ali Windows NT. Namestitveni program je tudi toliko pameten, da vam, kadar ga name{~ate v imenik, kjer je `e starej{a ina~ica, ohrani stare nastavitve. Po namestitvi morate seveda program {e pripraviti za delo.

Novega priro~nika ni, zato uporabite kar tistega, ki je na podro~ju ARHIV\16\INTERNET\EUDORA\154B11 pod imenom 15MANUAL.EXE in v razpakirani obliki na INSTAL\16\INTERNET\EUDORA\154B11 pod imenom 15MAN.DOC.

Najnovej{a razli~ica ne prina{a bistvenih novosti za kon~nega uporabnika. Navzven je opaznih le nekaj novosti za uporabnike Windows 95, kot je npr. izpis {tevila novih sporo~il in podobno. Eudora prepozna tudi URL naslove (npr. http://www.fmf.uni-lj.si) in omogo~a, da s pomo~jo WWW pregledovalnika direktno iz sporo~ila sko~imo na ustrezno stran. In kako bomo vedeli, da je Eudora prepoznala ustrezni naslov? Kazalec mi{ke se bo spremenil v roko!

^e vam bo torej va{a stara Eudora za~ela izpisovati sporo~ilo, da si nalo`ite najnovej{o njeno razli~ico, je ni potrebno iskati v ZDA, ampak jo dobite `e na na{em stre`niku.


VMPEG

VMpeg Icon Pred kratkim smo na Internetu opazili novej{o verzijo programa VMPEG od tiste, ki jo uporabljamo, in sicer 1.7. Novosti glede na prej{njo verzijo (1.6) so: Avtor svari, da v okolju Windows NT program ni najbolj stabilen. No, v RC ve~jih te`av s tem programom tudi pod tem operacijskim sistemom nismo opazili. Za tiste, ki ne zaupate, da smo prenesli res zadnjo razli~ico, {e naslov, kjer je shranjen original: ftp://ftp.netcom.com/pub/cf/cfogg/vmpeg/. Pri nas pa ta program najdete na ARHIVI\16\VIEWERS\VMPEG\1-7\ v datotekiVMPEG17.EXE. Program namestite tako, da datoteko prenesete v za~asni imenik in razpakirate z ukazom VMPEG17 (to je `e storjeno na podro~ju INSTAL\16\VIEWERS\VMPEG\1-7\). Nato po`enete program SETUP (lahko kar z omenjenega podro~ja na ra~unalniku KOCKA). 32 bitne verzije tega programa ni.

DBSTAT (+ DATABASE ENGINE)

Program je eden tistih, ki jih v RC nismo natan~no pregledali in jih {e ne uporabljamo stalno. Ocenjujemo pa, da bo program morda zanimal koga od bralcev Raglje. Kot smo omenili v uvodu, najdete tak{ne programe na imeniku ROPOTARNICA.

Program je namenjen spremljanju in obdelavi LOG datotek, ki nastajajo, ko drugi uporabljajo va{ WWW stre`nik. Za svoje delovanje potrebuje dostop do knji`nice z Borland Database Engine, ki je tudi v prostem raz{irjanju. Najdete jo na ROPOTARNICA\BAZE\DBEINST.ZIP. ^e `elite knji`nico namestiti na svoj ra~unalnik (prej poglejte, ~e `e nimate podro~ja z imenom IDAPI), jo najprej razpakirate v za~asni imenik, in nato po`enete SETUP, ki se nahaja na podimeniku DISK1.

Program DBSTAT najdete na ROPOTARNICA\WWW\DSTATS11.ZIP. Prilo`ena je dokaj obse`na dokumentacija v HTML obliki.

Izku{eni programerji bodo verjetno `e iz ikone razbrali, da je napisan s pomo~jo programskega orodja Delphi.


FRAGMENTATION ANALYSIS

Fragmentation Analysis Window Se vam dozdeva, da je va{ disk nenadoma veliko po~asnej{i, kot je bil v~asih? Ste v zadnjem ~asu pobrisali ve~je {tevilo datotek ali pa jih prestavili z enega imenika v drugi?

Po dalj{i uporabi ra~unalnika datoteke na disku niso ve~ zapisane v enem kosu, ampak kot mno`ica med seboj povezanih manj{ih ko{~kov - re~emo, da je disk postal razdrobljen (fragmentiran). To je {e posebej pogosto pri operacijskem sistemu DOS, kar pripomore k temu, da va{ disk postane po~asnej{i.

V nasprotju z prepri~anjem pa postanejo razdrobljeni tudi diski pod operacijskim sistemom Windows NT. Programa FAUINTFS in FAUIFAT pregledata NTFS oziroma FAT diske in nam sporo~ita, ~e so diski razdrobljeni. @al pa je to tudi vse. ^e `elimo razdrobljenost odpraviti, nam avtorji programa priporo~ajo program DiskKeeper, ki pa ga je potrebno kupiti.

Programa smo uvrstili v Ropotarnico, kjer ju najdete zgo{~ena skupaj kot \ROPOTARNICA\UTIL\FRAGMENT\FAUI.EXE.


ANCHOR PAGE

Anchor Page Icon @e v prej{nji Raglji smo vam predstavili program Anchor Page, ki smo ga dali na za~asno FTP podro~je. Po pregledu smo se odlo~ili, da program verjetno ni toliko zanimiv, da bi ga dali v redni obtok. Vseeno pa je dovolj zanimiv, da se je uvrstil v na{o Ropotarnico. Najdete ga na \ROPOTARNICA\WWW\ANCREVAL.EXE. Razpakirajte ga v za~asni imenik in po`enite program SETUP.

(MaL)


STO@EC IN NT 4.0

Na ra~unalniku Sto`ec (to je tisti v kotu laboratorija na Jadranski 21) sta sedaj dva operacijska sistema: Windows NT 3.51 in poskusna verzija Windows NT 4.0. Prvi operacijski sistem je namenjen "normalnemu" delu in poganjanju opti~nega ~italca. Drugi je namenjen bolj eksperimentom, saj gre {e za beta ina~ico operacijskega sistema.

^e `elite iz enega operacijskega sistema preiti v drugega, je potrebno ra~unalnik ponovno zagnati. To storimo tako, da ob prijavitvi na sistem kliknemo na gumb SHUTDOWN in nato pri ponovnem zagonu izberemo ustrezni operacijski sistem. Ta ra~unalnik je torej izjemoma dovoljeno ponovno zaganjati brez obve{~anja RC.

Br`, ko bomo ~italec prepri~ali, da bo deloval pod novim operacijskim sistemom in prenesli ustrezno programsko opremo, bo Sto`ec deloval le {e pod Windows NT4.0.

(MaL)


PORO^ILO o udele`bi na konferenci InfoMed-96

V ~asu od 18. do 20. januarja je bila v Barceloni v [paniji, konferenca InfoMed-96. Konferenco je organizirala Politehni~na univerza v Barceloni. Sicer je konferenca zdru`ila posameznike in organizacije iz sredozemskega prostora in {ir{e. Tako so svoje sodelovanje napovedali predstavniki Italije, Francije, [panije, Maroka, Al`irije, Tunizije, Izraela, Palestine, Gr~ije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Malte in Slovenije. Sodelovali so tudi predstavniki Evropske skupnosti.

Tema konference je bil Internet in njegova uporaba v komercialne, {olske in druge namene. Predstavniki zgoraj omenjenih dr`av so najprej predstavili stanje omre`enja svojih dr`av in nato {e posamezne projekte, ki so vezani na Internet in te~ejo v njihovih dr`avah.

Stanje omre`enja v Sloveniji je predstavila dr. Borka Jerman-Bla`i~. @al se dr. Jerman-Bla`i~eva sama ni mogla udele`iti konference, zato jem jaz prikazal njene prosojnice ter prebral njen referat. ^e primerjamo stanje v Sloveniji in drugje, smo v Sloveniji, z izjemo [panije, o`je Katalonije, Francije, severne Italije in Izraela, vsaj korak ali dva spredaj. Trenutni problem, s katerim se ukvarjajo ostale dr`ave, je kakovostna notranja povezava in hitra povezava z ostalim svetom. Po drugi strani je osrednji problem v navedenih dr`avah cenen (brezpla~en?) Internet priklju~ek.

Obstaja ve~ predlogov, kako to zagotoviti, a vse se vrti okoli "komercializacije" Interneta. Z drugimi besedami, ponudniki storitev naj bi pla~ali ve~ino stro{kov, saj si tako ustvarjajo trg.

Med ostalimi podro~ji sem ve~ pozornosti posvetil {e uporabi Interneta v izobra`evalne namene, saj sem na konferenci predstavil ~lanek: Vladimir Batagelj, Andrej Brodnik, Matija Lokar: Slovenian School Network, URL: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/ro/izomre/novice/network.htm Zanimanje za predstavljeni ~lanek je bilo precej{nje in tako sem navezal vrsto stikov s posamezniki iz tujine, {e posebej iz Katalonije (Josep Casanovas, josepk@fib.upc.es) in {ir{e [panije (prof. Mario Barajas), Izraela (prof. Edna Aphek -- aphekdr@netvision.net.il in http://ourworld.compuserve.com/homepages/EAphek/midi.htm), Gr~ije in od drugod. Vsi omenjeni posamezniki se ukvarjajo s podobno tematiko. Med konferenco sem imel tudi sestanek s prof. Mariom Barajasom. Z njim sta kasneje soavtorja ~lanka, Vladimir Batagelj in Matija Lokar tudi prijavila TEMPUS projekt.

Prav mednarodno sodelovanje je bil eden od osnovnih razlogov za organizacijo konference. Za dodatno vzpodbudo so organizatorji povabili iz Bruslja tudi nekaj predstavnikov razli~nih znanstveno-razvojnih programov Evropske skupnosti. Na konferenci smo se domenili za pripravo predloga za skupni prijekt za Copernicus INCO-C z naslovom Handicraft Virtual Fair. V njem sodelujemo s prof. Juanom Collom (Univerza v Malagi, [panija, coll@ccuma.sci.uma.es), Mateo Fici (Neomedia, Palermo, Sicilia URL http://www.neomedia.it in neomedia@neomedia.it ali MC7579@mclink.it) in ekipami iz Gr~ije in Romunije.

^lanki, predstavljeni na konferenci, bodo objavljeni v zborniku. Dogodki v zvezi s konferenco so na voljo tudi na URL http://aleph.pangea.org/intermed.

(AnB)