Raglja

Letnik 2, [tevilka 4 22. marec 1996

WinSpirs 2.0

Dobili smo novo izbolj{ano verzijo pregledovalnika baz Mathematical Reviews za okolje Windows. Novosti so predvsem pri delu preko omre`ja. Sedaj je lahko program name{~en na stre`niku, odjemalec (beri: va{ ra~unalnik) pa mora samo vedeti kaj o tem. Ni ve~ potrebno "ro~no" nastavljati povezav na mre`ne CD-ROMe (biv{a Login in Logout), ampak za to skrbi `e sam program.

Name{~anje programa je sorazmerno preprosto, zato se tega lahko lotite sami. Lahko pa `eljo po novem programu sporo~ite v Ra~unalni{ki center, mi pa bomo poskrbeli, da bo program name{~en najpozneje v 14 dneh od naro~ila.

^e imamo name{~eno starej{o verzijo WinSPIRSa, le to najprej zbri{emo. Prav tako zbri{emo programsko skupino WinSPIRS.

Mre`na razli~ica je name{~ena na \\VALJ\PUB na podro~ju WINSPIRS. Ta na~in dela na odjemalcu zaseda zelo malo prostora na disku, treba pa je poskrbeti, da je vedno vzpostavljena povezava med oznako diska (na primer F:) in stre`nikovim delom diska (\\VALJ\PUB). To dose`emo tako, da v FILE MANAGERju v izbiri Disk izberemo Connect Network Drive. V izbiri Drive izberemo `eljeno oznako, v na{em primeru F:. V okence pri Path: vnesemo \\VALJ\PUB in poskrbimo, da bo okence pred Reconect at Logon prekri`ano. S klikom na OK je vse pripravljeno za namestitev programa.

Connect Network Drive

V FILE MANAGERju v podro~ju WinSpirs poi{~emo datoteko SETUP.EXE in dvakrat kliknemo. S tem smo pognali progam za namestitev na odjemalcu. Po uspe{ni namestitvi se bo v PROGRAM MANAGERju pojavila nova programska skupina.

Nato prepi{emo vnaprej pripravljeno datoteko WINSPIRS.INI, ki se nahaja na podro~ju F:\WINSPIRS, na podro~je, kjer imamo name{~ene WINDOWSe (na primer: C:\WIN ali C:\WINDOWS, ...).

Nato v programski skupini WinSPIRS ozna~imo ikono WinSPIRS (1x kliknemo). Nato v izbiri FILE izberemo Properties... Odpre se okno:

WinSPIRS Properties

Kliknemo v okence pri Command Line, z nekaj pritiski na tipko Pu{~ica desno se postavimo na konec vrstice (...WINSPIRS.EXE) in odtipkamo tekst: " -mmatknjiz" (glej sliko, dvojni m ni tipkarska napaka). Kon~amo s klikom na OK. Program je s tem pripravljen za uporabo.

Za delo od doma preko modema in za tiste, ki ho~ejo imeti vse na svojem ra~unalniku, imamo pripravljeno tudi verzijo programa Winspirs na disketah, ki vam program v celoti namesti na va{ ra~unalnik. Interesenti jo lahko dobijo v Ra~unalni{kem centru.

[e opomba za uporabnike baze Computing Archives. Za to bazo sta {e vedno potrebna Login in Logout. Novi ina~ici Login.bat in Logout.bat se nahajata na \\valj\pub na imeniku Winspirs.

(Ma[)


Windows NT 4.0 Beta

Na ra~unalniku STOZEC smo poskusno namestili Beta verzijo operacijskega sistema Windows NT 4.0. Prvi pogled nanj je v{e~en predvsem ljubiteljem Windows 95, saj zelo spominja na to okolje. Zaradi problemov z opti~nim ~italcem (po slovensko Scanerjem) je na tem ra~unalniku mo`no pognati tudi stari dobri Windows NT 3.51.
Veliko veselja ob preizku{anju novega sistema.

(Ma[)


NOVI WWW PREGLEDOVALNIK NA VEGI

Na ra~unalniku VEGA smo namestili novo razli~ico WWW pregledovalnika LYNX. Ta razume tudi obrazce, zato je mo`no iskanje s pomo~jo iskalnikov YAHOO, LYCOS in drugih. Grafike program seveda ne podpira. Ker pa je zato zelo hiter, je zlasti primeren za delo preko modema ali pri zelo obremenjenem omre`ju. Pri neuradnem testiranju v RC smo ugotovili, da je sredi dneva tudi do 10-krat hitrej{i kot Netscape, posebej pri doseganju grafi~no zelo oblikovanih okolij. Zato njegovo uporabo toplo priporo~amo vsem, ki na omre`ju i{~ejo dolo~eno (tekstovno) informacijo.

Program za`enemo z ukazom LYNX:

Lynx Window

S pu{~icami gor in dol se premikamo po povezavah, leva in desna pu{~ica pa pomenita isto kot v programu Netscape (stran naprej/nazaj). ^e pritisnemo na G, lahko natipkamo naslov strani, na katero `elimo (URL). Program zapustimo z pritiskom na Q in zatem {e potrdimo z Y.

(MaL)


FTP KOTI^EK

Pod to rubriko vas bomo obve{~ali o vseh novostih, ki bodo v javno dostopnem skladi{~u programske opreme. V tem skladi{~u boste na{li le tiste programe, ki jih bomo v RC prej preizkusili. Kot se za uvodno rubriko spodobi, najprej nekaj navodil o uporabi:

Javno dostopne programe v prostem raz{irjanju lahko najdete na podro~ju \\KOCKA\PUB. Tam so trije osnovni imeniki ARHIVI, INSTAL in VLOZISCE. Imenik ARHIVI je namenjen originalno arhiviranim programom (zip, arj,...), na imeniku INSTAL pa so razpakirane razli~ice programov, pripravljene za namestitev preko omre`ja. Vsak od teh dveh imenikov je razdeljen na dva podimenika 16 in 32. Imenik 16 je namenjen 16-bitnim programom za okolje DOS in Windows, tam pa so tudi vsi programi, ki so pripravljeni za delo v 16 in 32 bitni razli~ici (denimo Eudora). Imenik 32 je namenjen 32-bitnim programom, ki delujejo izklju~no v okolju Windows 95 in Windows NT. Imenika ARHIVI in INSTAL dovoljujeta le branje, imenik VLOZISCE pa dovoljuje tudi pisanje in je namenjen va{im predlogom. ^e najdete kak{en zanimiv program v prostem raz{irjanju, ki bi sodil na podro~je \\KOCKA\PUB, ga lahko prepi{ete na imenik VLOZISCE in po{ljete obvestilo na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si.

Na osnovnem podro~ju \\KOCKA\PUB se nahajata tudi datoteki PREBERI.TXT in INDEKS.TXT. V prvi datoteki so kratka navodila, v datoteki INDEKS.TXT pa je seznam vseh programov z osnovnimi podatki o posameznem programu.

Podro~je \\KOCKA\PUB je za uporabnike dostopno tudi preko anonimnega FTP in sicer na naslovu kocka.mat.uni-lj.si (oziroma 193.2.67.101, ~e vam DNS dela te`ave).

TRENUTNA VSEBINA

Seznam programov na \\kocka\pub:
\instal\
   16\
      EMTEX\
          AMS
          EMTEX
          EMX
      internet\
          eudora\
	152
	154b11
          FTP\
                CUTE_FTP
                WS_FTP
          Mosaic
          Netscape\
                1-22
                2-0
          TCP_IP
          UWTERM
          WebWizzard
      sys\
          latin2      
          tcpipwfg
          w32s\
                1-25
                1-30
      viewers\
          aaplay
          acroread
          gsview
          lview
          PFE
          mpeg
          vmpeg
          wham
          winvideo
      VIRUSI\
          F-prot
          SCAN
          WINSCAN
      WINZIP\
          WINZIP56
          WINZIP60
          WINZIPSE
   32\
      internet\
          FTP\
               CUTE_FTP
               WS_FTP
          Netscape\
               1-22
               2-0
          WebWizzard
      VIRUSI\
          scan
      WINZIP\
          winzip95


\arhivi\
   16\
      EMTEX
      internet\
          eudora
               152
               154b11
          FTP\
               CUTE_FTP 
               WS_FTP
          Mosaic
          Netscape
               1-22
               2-0
          TCP_IP
          UWTERM
          WebWizzard
      sys\
          latin2
          tcpipwfg
          w32s\
               1-25
               1-30
      viewers\
          aaplay
          acroread
          gsview
          lview
          mpeg
          PFE
          vmpeg
          wham
          winvideo
      VIRUSI\
          F-prot
          scan
          winscan
      WINZIP\
          WINZIP56
          WINZIP60
          WINZIPSE
   32\
      internet\
          FTP\
               CUTE_FTP
               WS_FTP
          Netscape\
               1-22
               2-0\
                    2-0disk
          WebWizzard
      VIRUSI\
          SCAN
      WINZIP\
          winzip95
Kratek opis programov:
aaplay     DIR:   install\16\viewers\aaplay
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   prikazovalnik datotek tipa FLI in FLC

acroread    DIR:   install\16\viewers\acroread
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   pregledovalnik datotek tipa PDF

Ams      DIR:   install\16\EMTEX\Ams
        SISTEM:  DOS
        DATUM:  1995
        OPIS:   dodatek AMS za EMTEX

CUTE_FTP    DIR:   (1) install\16\internet\FTP\CUTE_FTP   ver 1.4
             (2) install\32\internet\FTP\CUTE_FTP   ver 1.4
        SISTEM:  Win 3.1 (1), WinNT (2)
        DATUM:  1995
        OPIS:   FTP, program za prenos datotek

EMTEX     DIR:   install\16\EMTEX\EMTEX
        SISTEM:  DOS
        DATUM:  1995
        OPIS:   EMTEX

EMX      DIR:   install\16\EMTEX\EMX
        SISTEM:  DOS, Win 3.1
        DATUM:  1995
        OPIS:   dodatek za EMTEX za uporabo Extended memory 

eudora     DIR: (1) install\16\internet\eudora\152
          (2) install\16\internet\eudora\154b11
        SISTEM:  Windows, Windows NT
        DATUM:  1995
        OPIS:   program za sprejemenje in posiljanje elektronske poste E-mail 
             v okolju Windows

F-prot     DIR:   install\16\VIRUSI\F-prot   ver 2.20
        SISTEM:  DOS
        DATUM:  1995
        OPIS:   protivirusni program

gsview     DIR:   install\16\viewers\gsview
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   pregledovalnik PostScript datotek

latin2     DIR:   install\16\sys\latin2
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  mar 1996
        OPIS:   Latin 2 fonti za okolje Windows

lview     DIR:   install\16\viewers\lview
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  mar 1996
        OPIS:   urejevalnik slik za okolje Windows
             prepozna formate: JPEG JFIF, GIF 87a/89a, TIFF, BMP,
                      Targa, PCX, PBM, PPM

Mosaic     DIR:   install\16\internet\Mosaic\mosaic   ver 2.0 beta 4
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   pregledovalnik HTML datotek

mpeg      DIR:   install\16\viewers\mpeg    ver 1.61   
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   prikazovalnik datotek tipa MPG

Netscape    DIR:   (1) install\16\internet\Netscape\1-22
             (2) install\16\internet\Netscape\2-0     mar 1996 
             (3) install\32\internet\Netscape\1-22
             (4) install\32\internet\Netscape\2-0     mar 1996
        SISTEM:  Win 3.1 (1-2), WinNT (3-4)
        DATUM: 
        OPIS:   pregledovalnik HTML datotek

SCAN      DIR:   (1) install\16\VIRUSI\SCAN    ver 2.1.1
             (2) install\32\VIRUSI\SCAN    ver 2.2.7
        SISTEM:  
        DATUM:  nov 1995
        OPIS:   protivirusni program 

TCP_IP     DIR:   install\16\internet\TCP_IP
        SISTEM:  DOS, Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   podpora za TCP/IP protokol

tcpipwfg    DIR:   install\16\sys\tcpipwfg
        SISTEM:  Win 3.11
        DATUM:  1995
        OPIS:   podpora za TCP/IP protokol za okolje Windows for Workgroups

UWTERM     DIR:   install\16\internet\UWTERM   ver 0.9
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   terminalski emulator v okolju Windows

vmpeg     DIR:   install\16\viewers\vmpeg   ver 1.6
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   prikazovalnik datotek tipa MPG
     
w32s      DIR:   (1) install\16\sys\w32s\1-25      1995
             (2) install\16\sys\w32s\1-30    mar 1996    
        SISTEM:  Win 3.1
        DATUM:  
        OPIS:   podpora za 32-bitne programe v okolju Windows

WebWizzard   DIR:   (1) install\16\internet\WebWizzard   ver 1.2
             (2) install\32\internet\WebWizzard   ver 1.2
        SISTEM:  Win 3.1 (1), WinNT (2)
        DATUM:  1995
        OPIS:   program za pripravo domace strani na WWW strezniku

wham      DIR:   install\16\viewers\wham    ver 1.31
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   urejevalnik zvoka

WINSCAN    DIR:   install\16\VIRUSI\WINSCAN   ver 2.1.1
        SISTEM:  Windows
        DATUM:  1995
        OPIS:   protivirusni program za okolje Windows   

winvideo    DIR:   install\16\viewers\winvideo    ver 1.1e
        SISTEM:  Win 3.1
        DATUM:  1995
        OPIS:   video za Windows okolje,
             prikazovalnik datotek tipa AVI

WINZIP     DIR:   (1) install\16\WINZIP\WINZIP56
             (2) install\16\WINZIP\WINZIP60
             (3) install\32\WINZIP\winzip95
        SISTEM:  Win 3.1 (1,2), WinNT (3)
        DATUM:  1995
        OPIS:   program za arhiviranje in stiskanje datotek
             v okolju Windows

WINZIPSE    DIR:   install\16\WINZIP\WINZIPSE
        SISTEM:  Win 3.1
        DATUM:  1995
        OPIS:   program za pretvarjanje arhiviranih (ZIP) datotek
             v izvedljivo (EXE) obliko

ws_ftp     DIR: (1) install\16\internet\FTP\WS_FTP
           (2) install\32\internet\FTP\WS_FTP
        SISTEM:  Win 3.1, WinNT
        DATUM:  1996
        OPIS:   FTP, program za prenos datotek

NOVOSTI

CUTE FTP za WINDOWS

Eden zelo priljubljenih programov za FTP je program Cute FTP. Kot ve~ino tovrstnih programov ga nenehno izbolj{ujejo. Trenutno je najnovej{a razli~ica 1.4 Final Beta 7 (januar 1996). ^e imate na ra~unalniku `e name{~eno starej{o verzijo tega programa, pri namestitvi nove datotek s podalj{kom DAT ne prena{ajte, ker boste sicer izgubili svoje nastavitve.

Vse povedano velja tudi za 32 bitno razli~ico, le pri imenikih {tevilo 32 nadome{~a {tevilo 16. Opozorimo pa, da se VEGA in CUTE FTP v 32 bitni razli~ici ne sporazumeta. Ker pri 16 bitni razli~ici deluje vse normalno, gre verjetno za hro{~a v programu.

In kaj novega prina{a podrazli~ica 7? 32 bitni program je hitrej{i kot, denimo podrazli~ica 5, odpravljenih je kar nekaj napak, bistvenih novosti z vidika obi~ajnega uporabnika pa ni.

WS FTP

Poleg programa CUTE FTP je pri nas zelo raz{irjen tudi program WS FTP. Tudi tega so pred kratkim posodobili (marec 1996). Najpomembnej{a novost je, da program sam preklaplja med binarnim in ASCII prenosom - le okence pred AUTO morate klikniti. Program obstaja v 16 bitni varianti (Windows for WorkGroups) in 32 bitni varianti (Windows 95, Windows NT). Prvega najdete v stisnjeni obliki na ARHIVI\16\INTERNET\FTP\WS_FTP v datoteki WS_FTP.ZIP. Prilo`ene so {e datoteke WS_FTP.TXT, kjer preberete novosti najnovej{e verzije WS_FTP.FAQ z odgovori na najpogostej{e probleme pri uporabi, in FTP.FAQ, kjer s pomo~jo programa NetScape lahko preberete navodila za name{~anje. Name{~anje je zelo enostavno - le arhiv razpakirate. Na podro~ju INSTAL\16\INTERNET\FTP\WS_FTP je program razpakiran in ga lahko takoj prenesete na svoj ra~unalnik. ^e imate na ra~unalniku `e name{~eno starej{o verzijo tega programa, svoje nastavitve ohranite tako, da ne prepi{ete INI datotek.

Za 32 bitno varianto je zgodba enaka kot pri programu CUTE FTP.

EUDORA

Tudi program za elektronsko po{to Eudora je do`ivel novo izvedbo. Na ARHIVI\16\INTERNET\EUDORA\154B11 v datoteki EU154B11.EXE najdete zadnjo verzijo. Prilo`ena je {e datoteka 15MANUAL.EXE, kjer je priro~nik za uporabo (preko 100 strani). Obe datoteki sta stisnjeni. Program namestite tako, da najprej razpakirate datoteko v za~asni imenik (to je `e storjeno na podro~ju INSTAL\16\INTERNET\EUDORA\154B11) in nato po`enete program SETUP (lahko kar z ra~unalnika KOCKA). Ta vam omogo~a name{~anje 16 in 32 bitne razli~ice, zato ne i{~ite posebne izvedbe tega programa za Windows 95 ali Windows NT. Namestitveni program je tudi dovolj pameten, da vam, kadar ga name{~ate v imenik, kjer je `e starej{a ina~ica, ohrani stare nastavitve.

Po namestitvi morate seveda program {e pripraviti za delo. Kako to storite, smo `e opisali v eni prej{njih Ragelj.

Na novo je prilo`en tudi priro~nik. Razpakiran je v imeniku INSTAL\16\INTERNET\EUDORA\154B11 pod imenom 15MAN.DOC in ga le prepi{ete k sebi.

(MaL)


INDEKSACIJA HTML STRANI

Anchor Page Icon Pri nedavnem iskanju po Internetu sem naletel na stran podjetja Iconovex (http://www.iconovex.com), ki ponuja zanimivo orodje za vse, ki oblikujejo WWW strani na InterNetu. Njihov program AnchorPage zna pregledati HTML datoteke in jih indeksirati. Pri tem naredi HTML datoteko, ki vsebuje indekse z ustreznimi kazalci na dele na{ega dokumenta.

Anchor Page Kratka navodila za uporabo:

Ko bomo program natan~neje pregledali, ga bomo uvrstili na podro~je \\KOCKA\PUB, za tiste najbolj nestrpne pa je za~asno na FTP stre`niku, na naslovu 193.2.67.62, od koder ga lahko prepi{ete. Tam je {e program INDEXICON istega podjetja, ki pa ga {e nismo pregledali.

^e boste programa uporabljali, preden bo njun opis natan~neje opisan v Raglji, vas prosim, da mi po{ljete opis svojih opa`anj ( Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si).

(MaL)


ISDN

Nekaj vas je `e spra{evalo, kaj v RC na~rtujemo glede ISDN povezav (predvsem glede mo`nosti dela od doma). Sodelavci RC smo se pred kratkim v TELINGu v Kranju udele`ili predstavitve raznih re{itev, ki jih prina{a ISDN. Nekaj ugotovitev in podatkov, do katerih smo pri{li na tej predstavitvi in pri pregledu dosegljive literature: Iz navedenih podatkov je razvidno, da gre pri ISDN za precej novo zadevo, ki je v Sloveniji, deloma pa tudi v Evropi, {e v za~etnih povojih. Ve~ina re{itev sodi na podro~je nadgradnje klasi~nih telefonskih pogovorov (podatki o klico~em, preusmerjanje pozivov, ...). Podro~je, ki je za nas najzanimivej{e - priklju~itev od doma na omre`je na Jadranski - je {e zelo neobdelano, saj so prikazane re{itve {e v fazi beta testiranja.

Mislim, da v tem trenutku ni pametno, da bi {li v ve~je nalo`be v projekt dostopa preko ISDN. V teko~em letu se bodo stvari verjetno raz~istile, pri~akujemo se tudi precej{en padec cen, tako programske kot strojne opreme.

(MaL)


MICROSOFT INTERNET STRE@NIK

Februarja je Microsoft dal v javno uporabo Internet stre`nik za operacijski sistem Windows NT. Stre`nik je brezpla~en in ga lahko uporablja vsak. Gre za tri stre`nike v enem - WWW stre`nik, FTP stre`nik in Gopher stre`nik.

Trenutno ta stre`nik preizku{amo lokalno na ra~unalnikih v RC in se po prvih vtisih zelo lepo obna{a. Seveda ga lahko namestite tudi na svojem ra~unalniku. Ker pa `elimo ohraniti dolo~eno evidenco glede stre`nikov v na{em omre`ju, vas vljudno prosimo, da se o taki nameri posvetujete z RC. Tam vam bomo tudi dali potrebne datoteke (v stisnjeni obliki je vsega pribli`no 15M) in posodili ustrezne priro~nike.

(MaL)


Spremembe v Matemati~ni knji`nici

Laserski tiskalnik v INDOK centru nam je kon~no uspelo nau~iti dela z omre`jem. Tako sedaj lahko tiskate na tem tiskalniku z vseh osebnih ra~unalnikov, ki so v prostorih Matemati~ne knji`nice.

(Ma[)