Raglja

Letnik 2, [tevilka 3 16. februar 1996

POPRAVKI V WORDU

Revisions Ena od lastnosti, ki jih v Wordu uporablja zelo malo ljudi, je pa zelo priro~na, je uporaba popravkov. Zakaj pravzaprav gre?

Denimo, da popravljamo tekst, napisan z Wordom. Vendar se moramo za dokon~ne popravke teksta {e dogovoriti s kolegom, ki z nami pri tem tekstu sodeluje. Zato je dobro, ~e imate vse spremembe lepo ozna~ene. Ozna~evanje sprememb vklju~ite tako, da v Tools izberete Revisions in tam v okencu Mark Revisions while Editing ozna~ite kvadratek.

Sedaj se bodo vsi popravki v besedilu ozna~evali: novi tekst bo pod~rtan, tekst, ki ga boste odstranili, pa bo {e vedno v datoteki, le pre~rtan bo. Kaj pa storiti z njim, si preberite v naslednji Raglji!

(MaL)


Spodnje perilo za Okna NT, 95

Doma imate ve~je {tevilo ra~unalnikov, povezanih v dobro delujo~o lokalno mre`o. Seveda je ta mre`a vir ve~nih dru`inskih prepirov, saj je samo eden od teh ra~unalnikov odlikovan z modemom. Zato lahko hkrati samo en ~lan (verjetno vi) "surfa" po mre`i, ostali pa bentijo v ozadju. Da bi vzpostavili ljubi mir, morate kupiti vsaj {e kak modem in pri Telekomu najeti vsaj {e eno telefonsko {tevilko.

WinGate Morda pa se je va{ telefonski ra~un vrtoglavo povzpel, ker ste nekajkrat pozabili odlo`iti telefon (uporabljate RAS na Windows NT)?

Za obe te`avi obstaja preprosto zdravilo - program WinGate. WinGate je majhen program~ek, ki uporabnikom lokalne TCP/IP mre`e omogo~a, da se preko modema na drugem ra~unalniku pove`ejo do Interneta.

Najprej moramo pravilno nastaviti lokalno (doma~o) mre`o. Vsakemu ra~unalniku moramo dodeliti IP naslov - magi~no {tiri{tevil~no kombinacijo. Pri tem imamo na~eloma proste roke, zato ne bi smelo biti te`av. No, le dotlej, dokler se preko programa WinGate ne pove`emo na Internet. Zamislimo si, da smo svojemu doma~emu ra~unalu dali naslov 193.2.67.45. Ker je to "slu~ajno" naslov Vege, osrednjega ra~unalnika FMF, se sedaj ne bo ve~ vedelo, komu so namenjeni paketki, naslovljeni s tem naslovom - nam ali Vegi. Seveda si lahko takoj izmislimo novo kombinacijo, toda pri velikem {tevilu ra~unalnikov v Mre`i ne bomo nikoli prepri~ani, da smo na varnem. Na sre~o je prav za take primere na voljo cel kup {tevilk, ki jih na Internetu enostavno ni. Tako lahko za doma~e ra~unalnike uporabljamo {tevilke 192.168.0.* in vse bo v redu. Od vse doma~e mre`e bo tedaj na Internetu viden namre~ samo ra~unalnik z modemom - pa {e ta z naslovom, kakr{nega mu bo dal RAS stre`nik. TCP/IP protokol preko mre`ne kartice je namre~ popolnoma (no ja, skoraj) lo~en od onega preko modema.

Ko mre`a dela, po`enemo na ra~unalniku z modemom RAS (ali dial-up networking za Windows 95) in program~ek WinGate. Na poljubnem drugem ra~unalniku poi{~emo v programu Netscape Options|Network preferences...|Proxies, izberemo Manual proxy configuration (gumb View) in na mesto HTTP: proxy vpi{emo IP naslov, ki smo ga dodelili ra~unalniku z modemom. Potem se preselimo na svoj ra~unalnik (z modemom) in veselo delamo dalje, mularija pa lahko z drugega ra~unalnika brklja po Mre`i in kr{i najnovej{e ameri{ke cenzorske zakone.

Program WinGate je cenena (celo zastonj) razli~ica mnogo dra`jih routerjev - specializiranih ra~unalnikov, ki skrbe samo za to, da pove`ejo med seboj dve mre`i. Morda bomo imeli pri uporabi nekaj za~etnih te`av z nastavitvijo, a ko jih enkrat prebredemo, deluje teko~e. Seveda pa ni uporaben, ~e `elimo doma postaviti WWW stre`nik. Kot re~eno, Mre`a vidi samo ra~unalnik z modemom.

Slika S programom WinGate zanesljivo sodelujejo:


In kako nam pomaga pri previsokih telefonskih ra~unih? Program WinGate zna po potrebi tudi sam poklicati in odlo`iti telefon. Takoj, ko po`enemo Netscape, ta dregne svoj proxy stre`nik - program WinGate. WinGate dvigne telefon, pokli~e in vzpostavi zvezo z Internetom. ^e dolo~eno {tevilo minut nismo prenesli nobenega paketka, WinGate sam odlo`i telefon. v tak namen ga je na sistemih Windows NT smiselno uporabljati, tudi ~e sploh nimamo mre`e. Windows 95 pa imajo isto stvar `e vdelano.

(JoM)


VARNOSTNO KOPIRANJE DATOTEK NA SISTEMU VEGA

Dnevno kopiranje podatkov: Datoteke na sistemu COBISS kopiramo vsak dan ob 01:00 in podatke hranimo tri tedne.
Tedensko kopiranje podatkov: Uporabni{ke datoteke in datoteke sistema COBISS kopiramo enkrat tedensko ob ~etrtkih in podatke hranimo osem tednov.
Mese~no kopiranje podatkov: Vse datoteke kopiramo enkrat mese~no in jih hranimo pol leta.

KRATKE NOVICE