Raglja

Letnik 2, [tevilka 2 5. februar 1996

MI[KA ^UDNO SKA^E

Hand V~asih se zgodi, da mi{ka za~ne ~udno delovati. Mi{kin kazalec kar ska~e po zaslonu in le s te`avo ga pripeljemo na `eljeno mesto. Vzrok takemu obna{anju je najve~krat umazanija. Ker je kroglica, ki krmili mi{ko, v stalnem dotiku s povr{ino, pobira umazanijo. Ta se prenese na notranje valj~ke in povzro~i omenjene probleme. Zato je dobro mi{ko ob~asno o~istiti. Postopek je zelo preprost. ^e kopel mi{ki ne bo pomagala, je `e zadnji ~as, da si nabavite novo. Zavedajte se, da, kot pri ve~ini stvari, tudi pri mi{kah velja: malo denarja - malo muzike. Po na{ih izku{njah cenenim mi{kam, ki jih dobite za vsakim vogalom po dva do tri tiso~ tolarjev, po nekaj mesecih ne pomaga nobeno ~i{~enje ve~.

(MaL)


CD-ROM GOR ALI DOL

Roka CD Ker je dana{nja Raglja bolj gospodinjsko obarvana, se lotimo {e enega problema: Kako ravnati z zgo{~enkami oziroma CD-ROMi po doma~e. Kot vse plo{~e ima tudi CD-ROM dve strani - zgornjo in spodnjo. Na zgornji je obi~ajno kak{na risbica in nekaj teksta, spodnja pa se lepo sveti. ^eprav so plo{~ice dokaj odporne in neob~utljive na neprimerno ravnanje, pa nekaj skrbi zanje ne bo odve~. Tako kot stare vinilne plo{~e, je tudi zgo{~enke najbolje dr`ati na robu (denimo takole: kazalec skozi luknjo, palec pa na zunanjem robu). Zelo vam bodo hvale`ne, ~e boste ob~asno o~istili spodnjo (svetle~o) stran z mehko krpo in malo alkohola. To je tudi edina mo`na re{itev, ~e ra~unalnik no~e prebrati kak{nega podatka s plo{~e. ^e tudi to ne pomaga, je zelo verjetno zani~ ali zgo{~enka ali pogon.

Zadnji~ sem v "strokovnem" ~asopisu zasledil "vro~o" debato o tem, ali je bolje plo{~ico odlo`iti na svetle~o ali popisano stran (kako mora le`ati v enoti je predpisano - {lo je za razpravo, kako plo{~o odlo`imo, ko jo iz enote vzamemo). In kaj je bil zaklju~ek te debate? Najbolje je, da CD-ROM po uporabi spravite na njegovo mesto - v plasti~no {katlico ali kartonski ovitek. ^e pa `e morate (beri: se vam v tistem trenutku ne ljubi iskati ovitka), jo raje odlo`ite na popisano stran (tako, da se svetle~a stran vidi). Sicer so malo globlje praske na zgornji strani usodne za vsebino (ta je namre~ zapisana tik pod zgornjo povr{ino), vendar je ta stran zaradi prevleke (napisa) veliko tr{a kot spodnja. Seveda to {e ne pomeni, da po zgornji strani lahko praskate - kot moj kolega, ki je uni~il svoj CD, ker ga je ozna~il tako, da je na gornji strani vpraskal svoji za~etnici. Seveda vse povedano velja tako za ra~unalni{ke kot tudi glasbene CD-ROMe.

(MaL)


WWW PREDSTAVITEV ODDELKA ZA MATEMATIKO

matematika S skupino {tudentov smo pripravili osnutek predstavitve Oddelka za matematiko in mehaniko na{e fakultete. Trenutno je ta predstavitev dosegljiva preko povezave na glavni strani predstavitve Fakultete za matematiko in fiziko ( www.fmf.uni-lj.si). Tako organizirano predstavitev nameravamo po dogovoru z oddelkom narediti tudi za Oddelek za fiziko, tako da bo dose`ena dolo~ena enotnost pri predstavitvi fakultete.

Pripravljamo tudi predstavitev celotne fakultete, ki bo nadomestila trenutno vhodno stran. Vljudno prosimo, da si predstavitev ogledate in nam sporo~ite pripombe in predloge. Vse povezave pri osebju trenutno omogo~ajo le po{iljanje po{te. ^e kdo `eli, lahko sporo~i povezavo na svojo doma~o stran.

(MaL)


JAVNO DOSTOPNI PROGRAMI SO PRESELJENI

Javno dostopne programe v prostem raz{irjanju, ki ste jih do zdaj na{li na podro~ju \\PIRAMIDA\PUB smo preselili na novo podro~je. Od zdaj naprej jih lahko najdete na podro~ju \\KOCKA\PUB. Ohranili smo tri osnovne imenike ARHIVI, INSTAL in VLOZISCE. Imenik ARHIVI je namenjen originalno arhiviranim programom (zip, arj,...), na imeniku INSTAL pa naj bi bile razpakirane verzije programov, pripravljene za namestitev preko mre`e. Vsak od teh dveh imenikov je razdeljen na dva podimenika 16 in 32. Imenik 16 je namenjen 16-bitnim programom za okolje DOS in Windows. Imenik 32 pa je namenjen 32-bitnim programom, ki delujejo izklju~no v okolju Windows 95 in Windows NT. Imenika ARHIVI in INSTAL dovoljujeta le branje, imenik VLOZISCE pa dovoljuje tudi pisanje in je namenjen va{im predlogom. ^e najdete kak{en zanimiv program v prostem raz{irjanju, ki bi sodil na podro~je \\KOCKA\PUB, ga lahko prepi{ete na imenik VLOZISCE.

Na osnovnem podro~ju \\KOCKA\PUB se nahajata tudi datoteki PREBERI.TXT in INDEKS.TXT. V prvi datoteki so kratka navodila, v datoteki INDEKS.TXT pa je seznam vseh programov z osnovnimi podatki o posameznem programu.

Podro~je \\KOCKA\PUB je za legalne uporabnike dostopno tudi preko FTP in sicer na naslovu kocka.mat.uni-lj.si

(VlB)


RISANJE DIAGRAMOV V LATEX-u

Iz uredni{tva Raglje so me prosili naj podam kratek prikaz programskega paketa XY-pic, ki so ga pred kratkim namestili na ra~unalniku PRIZMA. Paket XY-pic je namenjen predvsem risanju pu{~i~nih diagramov in grafov, veselju vsakega kategorika, algebrajskega topologa in grafologa. Natan~na navodila za uporabo so na PRIZMI na c:\ub\emtex\doc\xyguide.dvi. Zdaj pa k nekoliko podrobnej{i primerjavi z ostalimi programi za risanje diagramov, ki sem jih kdaj uporabljal (CD za LaTeX, DIAGRAMS Paula Taylorja, CATMAC Michaela Barra, CD v LAMSTeX-u).

Najprej dobre strani XY-pica...

... pa {e pomankljivosti ... Obstaja {e ena te`ava, upam, da le za~asna. Na PRIZMI zaenkrat deluje le izpis na tiskalnik, ne pa PREVIEW...

Naj kon~am z mnenjem, da je paket XY-pic verjetno blizu kon~ne meje tistega na kar lahko upamo pri tak{nem risanju diagramov. Naslednja bistvena izbolj{ava, ki bo obenem nadgradnja TeX-a, bo najbr` omogo~ala neposredno risanje diagrama z mi{ko ali s ~im podobnim in bo potem ustrezno zaporedje ukazov spesnila sama.

(PeP)


KRATKE NOVICE

 1. January 1996, Tomaz Pisanski, E-mail: Tomaz.Pisanski@mat.uni-lj.si
  Pravkar je iz{la knjiga A = B, ki so jo napisali Marko Petkov{ek, Herb Wilf in Doron Zeilberger. Ve~ informacije lahko dobite na www strani: http://www.cis.upenn.edu/~wilf/AeqB.html.

 2. 31 January 1996, Joze Marincek, E-mail: joze.marincek@mat.uni-lj.si
  AutoCAD 13 IMFM, oddelek za teoreti~no ra~unalni{tvo, je kupil programski paket AutoCAD 13. AutoCAD je zelo raz{irjen program za tehni~no risanje. Tiski, ki jih zanima, si ga lahko ogledajo na preizkusnem ra~unalniku DUAL v Laboratoriju na Jadranski 21.

 3. 26 January 1996, Tomaz Pisanski
  Andrej Brodnik je pripravljen `rtvovati nekaj ~asa za po{iljanje sporo~il o torkovih seminarjih po elektronski po{ti vsem, ki to `ele. ^e `elite prejemati obvestila, sporo~ite to na naslov: IJP.sluga@IMFM.Uni-Lj.SI

 4. 25 January 1996, Tomaz Pisanski
  Na Jadranski 21 se je pojavil zanimiv program Speak Freely, ki omogo~a telefonskemu pogovoru podoben klepet prek Interneta. Preizkusili smo ga na ve~ na~inov. N.p. pogovor med ra~unalnikom VALJHUN (unix) in ra~unalnikom PIRAMIDA (Windows NT) ali pa med ra~unalnikom doma (remote1), na katerem te~e Windows 95 in v slu`bi (betalca). Lahko te~e v ozadju in snema sporo~ila, tudi ko smo odsotni. Z njim lahko po{iljamo tudi zvo~ne zapise (AU ali WAV). Seveda je za uporabo potreben primeren ra~unalnik. Imeti moramo zvo~no kartico ter zvo~nike in mikrofon. Potrebno bo {e preveriti, ali ja prenos zvoka od dovolj dale~ (npr. Amerika ali Avstralija) dovolj kvaliteten. Kolege po svetu, ki berejo Ragljo, in imajo dostop do programa Speak Freely, vabim, da me poskusijo poklicati na naslov: betalca.mat.uni-lj.si (ali 193.2.67.123). Ponudba velja vsaj 14 dni.

 5. 25 January 1996, Tomaz Pisanski
  Programi v javni lasti.
  Na Internetu najdemo lahko ve~ mest s programi v javni lasti. Eno takih mest je na naslovu: http://www.fourmilab.ch/. Tam je med drugimi mogo~e dobiti ve~ programov za astronomijo ter `e omenjeni Speak Freely.