Raglja

Letnik 2, [tevilka 1 19. januar 1996

UVODNIK

Leto je naokoli in za~enjamo novi letnik Raglje. Na na{o `alost so se predvidevanja uresni~ila in le pribli`no vsak deseti si je utrgal toliko ~asa, da je izpolnil naro~ilnico. Zato je naklada Raglje zelo padla. Ampak mi se ne damo in bomo Ragljo {e naprej pripravljali.

NOVI RA^UNALNIK

V ra~unalni{kem laboratoriju IMFM na Jadranski 21 smo namestili ra~unalnik z dvema procesorjema. Imenuje se DUAL. Ra~unalnik je na preizkusu za dva meseca. Deloval bo pod operacijskim sistemom Windows NT, ki zna izrabljati oba procesorja. Nanj bomo namestili razli~no programsko opremo. Prosimo pa, da upo{tevate, da je ra~unalnik eksperimentalni, zato ne zagotavljamo zanesljivosti delovanja. Prav tako bi `eleli, da v RC sporo~ate vse pripombe in opa`anja glede delovanja tega ra~unalnika.

TISKALNIK QUME

S prihodom novega tiskalnika HP v ra~unalni{ki laboratorij na Jadranski 21, se je izpisovanje na tiskalnik Qume prakti~no ustavilo. K temu so prispevale tudi te`ave s kvaliteto izpisa, zato smo se odlo~ili, da bomo ta tiskalnik iz laboratorija umaknili. Za~asno bo v kabinetu vodje RC, tako da pri njem lahko dobite izpise, ki jih boste slu~ajno poslali na ta tiskalnik. ^e bomo uspeli odpraviti probleme z zamazanim izpisom, bomo tiskalnik spet uvrstili med javno dostopne.

VIROZE

Kot vemo, je zima ~as grip, prehladov in viroz. Na `alost pred slednjimi niso imuni niti ra~unalniki. [e posebej to velja za ra~unalnike, ki so na prepihu in ki pogosto prihajajo v stik z drugimi ra~unalniki (prek disket, mre`e?). Kot pri AIDS-u je tudi pri ra~unalni{kih virusih najbolj{a mo`na re{itev dr`ati se enega partnerja (ali PC-a). Vendar ta re{itev deluje le teoreti~no, saj se je seveda nih~e ne dr`i. Zato moramo ra~unalnike pred virusi ustrezno za{~ititi. Vlogo kondoma v tem primeru predstavljajo protivirusni programi.

Zadnje ~ase opa`amo pojav virusa z imenom RIPPER, ki ga utemeljeno sumimo, da je v zadnjih treh tednih povzro~il izgubo podatkov na dveh diskih. Virus se raz{irja z oku`enimi disketami. Namesti se v tako imenovani boot sektor na aktivni particiji va{ega ra~unalnika (ponavadi je to disk C:) in od tam oku`i diskete. Iz promiskuitetnih razlogov ne vemo, od kod so se na{i ra~unalniki nalezli omenjenega virusa, vendar je najverjetneje, da smo ga dobili od kakega {tudenta skupaj z nalogo, ki jo je oddal na disketi, ali pa je nevede oku`il katerega od ra~unalnikov, na katere imajo {tudentje dostop.

Virus lahko odkrijemo in uni~imo brez posledic za podatke, ~e le to naredimo dovolj zgodaj in temeljito. Zato svetujem, da ob~asno preverite s katerim od protivirusnih programov, ali va{ ra~unalnik morda ni oku`en. Prav tako je priporo~ljivo preveriti vsako disketo, ki bi bila lahko oku`ena (ki je neza{~itena proti pisanju pri{la v stik s kakim ra~unalnikom, do katerega ima dostop ve~ ljudi, posebno {tudentov). Preveriti je seveda treba tudi vse diskete ki so neza{~itene pri{le v stik z ra~unalnikom, za katerega vemo, da je bil oku`en.

(MaK)


ZAMENJAVA MONITORJEV

V ra~unalni{kem laboratoriju smo zamenjali monitorje Optiquest z novimi znamke Bridge. Prej{nji so namre~ imeli tovarni{ko napako in so ob~asno izgubljali sliko. Upamo, da boste z novimi monitorji zadovoljni.

ZAMENJAVA KLJU^AVNICE

Klju~avnica na vratih sobe za fotokopirni stroj na Jadranski 21 je zamenjana. Vrata odklene isti klju~, ki je pred nekaj meseci odklepal vrata sedanjega multimedijskega laboratorija. Prosimo vse uporabnike da po 15 uri vrata zaklepajo.

DISK NA VEGI

Na ra~unalniku VEGA smo dobili novi disk. S tem bomo lahko na VEGO preselili knji`ni~ne baze matemati~ne in fizikalne knji`nice. Tako bo brskanje po teh bazah veliko hitrej{e. O to~nem datumu selitve se {e dogovarjamo z IZUMom kot upraviteljem sistema COBISS.

VEGA ODPOVEDALA POSLU[NOST

Kot ka`e je VEGO novica, da bo dobil nov disk, tako iztirila, da je v sredo 10. januarja dopoldan nehala delovati. Ka`e, da je {lo za okvaro na logiki diska. Vego smo do ~etrtka `e usposobili in sedaj normalno deluje.

LaTeX2e

Kot vsaka programska oprema, tudi LaTeX s ~asom zori. Znak zorenja so nove izdaje in te prihajajo redno vsakih {est mesecev (januarja in junija). Najve~ji skok doslej je bil prehod iz LaTeXa 2.09 na LaTeX2e. V resnici, s prehodom na LaTeX2e je tudi zamrla takoreko~ vsa podpora za stari LaTeX. Seveda pa uporabniki LaTeX2.09 niso ostali bosi in goli, saj LaTeX2e zna oblikovati {e vsa besedila, ki so bila pripravljena z LaTeX2.09. Na vsak na~in pa v svetu priporo~ajo ~im hitrej{i prehod na LaTeX2e, ki, ve~ ali manj, postaja standard.

Razlike

LaTeX2e je odpravil z zme{njavo med stilnimi datotekami (.sty). Razdelil jih je na datoteke, ki dolo~ajo razrede besedil (classes), pakete (packages) in {e nekaj drugih, ki pa jih osnovnemu uporabniku ni potrebno poznati. Tako se (v grobem) vrstica iz LaTeX2.09:
	\documentstyle[ena,dva,tri]{article}
prepi{e v
	\documentclass{article}

	\usepackage{ena}
	\usepackage{dva}
	\usepackage{tri}
Naslednja razlika, ki jo dokaj zgodaj opazimo je spreminjanje pisav v besedilu. Recimo:
	{\em Besedilo.\/}
se prepi{e v:
	\emph{Besedilo.}
Pozor, ni~ ve~ \/. Podobno:
	{\bf Besedilo.}
postane
	\textbf{Besedilo.}
In tako naprej.

Bolje re{eno delo s pisavami je pridobitev, ki jo je prinesel `e NFSS (New Font Selection Scheme), ki pa je postal kar del LaTeX2e. Ne nazadnje, s tem ko je TeX pre{el na 8-bitni znakovni nabor, je tudi LaTeX postal 8-biten. Prav slednje je velika pridobitev za sloven{~ino (in druge jezike, ki ne uporabljajo samo ASCII nabora znakov).

Pridobitev prihaja s pomo~jo ISO standardnega nabora Latin-2 (ali ISO-8859/2), ki vsebuje tudi vse {umnike. Z drugimi besedami, ~e va{ urejevalnik pozna 8-bitne znake, ~e imate znakovno tabelo za Latin-2 (na IMFM prav sedaj prof. Batagelj pripravlja zbirko teh naborov za "Windows" in "UNIX" operacijske sisteme), potem lahko pi{ete sloven{~ino z vsemi ~rkami, le nekje v za~etku va{ega besedila napi{ite:

	\usepackage[latin2]{inputenc}
Beri: vhodno kodiranje (input encoding) je Latin2.

[e kaj? Pripravljamo niz definicij razredov za potrebe IMFM (recimo uradno pismo itd.). Poleg tega je tudi v delu sistem delilnih vzorcev za sloven{~ino, ki bo zopet zasnovan na Latin-2. Torej -- LaTeX2e je dokon~no vstopil tudi na IMFM.

Knjige o LaTex2e

Kako do LaTeX2e

Na PC-jih v laboratorijih, ki delujejo pod Windows sistemom, je povsod `e name{~en LaTeX2e. Prej{nji teden smo uspe{no namestili najnovej{o ina~ico TeXa, LateXa in dvips na ra~unalnik Valjhun. Naslednji bo na vrsti {e Pegam. Za dodatne informacije se obrnite na Ra~unalni{ki center.

(AnB)


Stre`nik za po{to na Windows NT

V~eraj sem postavil na svoj ra~unalnik eksperimentalni stre`nik post.office za po{to. Vse zainteresirane vabim, da si ogledajo kako vse skupaj deluje. Lahko mi pi{ejo na eksperimentalni naslov: Tomaz.Pisanski@betalca.mat.uni-lj.si. Zaenkrat je edina prednost tega stre`nika, da lahko po{ilja in sprejema po{to tudi ~e pride do okvare na na{em glavnem stre`niku. Zanimivo je, da je mogo~e upravljati z naslovi na tem stre`niku kar prek WWW s programom Netscape. To med drugim pomeni, da lahko upravnik takega stre`nika skrbi za red iz katerekoli lokacije na svetu, ki ima dostop do WWW.

11 Januar 1996, Toma` Pisanski, E-mail: Tomaz.Pisanski@betalca.mat.uni-lj.si


KRATKE NOVICE

12. januar 1996, T.Pisanski

Danes sem postavil pokonci poskusni server za novice. (betalca.mat.uni-lj.si). Morala bi delovati tudi poskusna lokalna skupina Test

12. januar 1996, T.P.

Od 12.2. do 16.2.1996 bosta v okviru projekta Proteus na obisku IMFM gosta doc. J. @erovnika prof. Stephane Ubeda in dr. Pierre Kuonen.

12. januar 1996, A. Brodnik, E-mail: Andrej.Brodnik@imfm.uni-lj.si

Obvestilo o seminarjih za diskretno matematiko po elektronski po{ti
Danes smo na IMFM namestili programsko opremo za elektronske spiske, ki jo sicer `e uporablja Slovensko svetovno ra~unalni{ko omre`je KRPAN. Najprej smo vzpostavili spisek obvestil o dogajanjih na torkovem seminarju za diskretno matematiko. Kdor `eli biti redno obve{~an o dogajanju na tem seminarju, naj po{lje zahtevek na moj elektronski naslov (glej zgoraj). ^e bi kdo iz IMFM, FMF, ali DMFA `elel vzpostaviti {e kak{en elektronski spisek, naj se tudi oglasi na moj naslov.

WINDOWS 95

V RC dobivamo vedno ve~ vpra{anj glede operacijskega sistema Windows 95. V izogib nesporazumom bi radi pojasnili, da RC FMF uradno ne podpira tega operacijskega sistema. Zato `al ob trenutni preobremenjenosti z delom ne moremo pomagati pri morebitnih zapletih, ki jih s tem operacijskim sistemom imate in vas prosimo, da nam s tovrstnimi vpra{anji prizanesete. Br`, ko bo mogo~e, bomo posvetili nekaj svojega ~asa tudi temu operacijskemu sistemu in pomo~i o njem. Do takrat pa si lahko velikokrat pomagate z zares dobro pripravljeno WWW stranjo na naslovu
     http://www.windows95.com/
Tam boste na{li nasvete, navodila in cel kup uporabnih programov.

(MaL)