Raglja

Letnik 1, [tevilka 14 20. december 1995

UVODNIK

Leto je naokoli in s tem se izteka tudi prvo leto uradnega izhajanja Raglje. Sicer smo pred tem izdali 6 poskusnih {tevilk - Novic - a uradno je Raglja prvi~ iz{la januarja 1995.

PROGRAM ZA PO[TO EUDORA

Tiste posameznike, ki nimajo ra~unalnika v svojem kabinetu, ali se pogosto selijo z ra~unalnika na ra~unalnik, verjetno moti, da s programom Eudora ne morejo svoje po{te zbirati na enem mestu. Pa ni povsem tako. Program si vsak posameznik enostavno namesti na disk, ki je dostopen v NT omre`ju Priporo~amo, da je to disk H, kjer `e tako ali tako imate svoje datoteke. Sedaj Eudoro vednno po`enete kar iz File Managerja (File/Run/H:\...\EUDORA.EXE) in vsa va{a po{ta bo vedno na enem mestu.

NOVA U^ILNICA

Sredi decembra smo za {tudente odprli novo ra~unalni{ko u~ilnico na Jadranski 19, soba 205. V u~ilnici 15 ra~unalnikov, barvni in laserski tiskalnik. Ra~unalniki so priklju~eni na stre`nik, ki je v prostorih RC. Sestava stre`nika je slede~a: Ra~unalniki so priklju~eni na omre`je fakultete, zato je z njih mo`en tudi dostop do Interneta, kot tudi do datotek v drugi {tudentski u~ilnici na Jadranski 21.

Delovna mesta so sestavljena iz ra~unalnikov IBM PC300 v sestavi:

Predvidevamo, da bomo u~ilnico uradno odprli januarja, ko bomo zamenjali {e stole in na okna dali ustrezne roloje.

PROGRAMSKA OPREMA name{~ena na ra~unalnikih v Ra~unalni{ki u~ilnici J-19

Programi za DOS okolje: Programi za WINDOWS okolje: Internet: Orodja: Terminali: @elje glede dodatne opreme lahko sporo~ite v Ra~. center.

PROGRAMSKA OPREMA name{~ena na ra~unalnikih v Ra~unalni{ki u~ilnici J-21

Programi za DOS okolje: Programi za WINDOWS okolje: Internet: Orodja: Terminali: @elje glede dodatne opreme lahko sporo~ite v Ra~. center.

PROGRAMSKA OPREMA name{~ena na Maruntu - ra~unalniku v sobi 208(J21/II)

Programi za WINDOWS okolje: Internet: Orodja: Terminali: @elje glede dodatne opreme lahko sporo~ite v Ra~. center.

PROJEKTI RC V PRIPRAVI

 1. KLIMATIZACIJA (ra~unalni{ki center, ra~unalni{ke u~ilnice J19, laboratorij IMFM J19, obnovitev klime v ra~. u~ilnici 21, ...)
 2. MODEMSKI DOSTOP (VEGA, NT omre`je, ISDN, SUNi, ...)
 3. OMRE@JE (prou~itev switching tehn., 100 Mb, varnost, ...)
 4. NT na VEGI ({olanje operaterjev, nabava literature, postavitev servisov (MAIL, ...), te~aji za uporabnike)
 5. WWW, FTP
 6. PISARNE (te~aji za prog. opremo, priprava predlog za pogodbe, pisma, doopise, ..., izdelava prog. opreme za manj{a opravila (mat. str., prevoz/prehrana, prera~un koef., ...), avtomatizacija elektronske po{te (te~aji, mailing liste, ...))
 7. KNJI@NICA (Math Review v kabinetih, doma, preselitev knji`ni~nih baz na VEGO, dostop do CD v NUKu, ...)
 8. VARNOSTNE KOPIJE NA OMRE@JU
 9. NEPREKINJENO NAPAJANJE (UPS)

MODEMI

Na `eljo {tevilnih bralcev ponovno objavljamo {tevilke za modemski dostop do Vege in omre`ja IMFM/Oddelek za matematiko. Pri tem bi ponovno opozoril na to, da je klic na te {tevilke dovoljen izklju~no ~lanom IMFM in Oddelka za mateamtiko in mehaniko FMF. Upamo, da bo projekt modemi (glej ostale ~lanke) kmalu uresni~en, tako da bo modemski dostop mo`en tudi za druge.
Torej modem na Vegi se ogla{a na telefonsko {tevilko 1251021, do Windows NT omre`ja pa pridete s {tevilkami 1251143, 1250245 in 1261072. Zadnja {tevilka je nova. Je {e v fazi preizku{anja in dela le ob~asno.

Tel. {t. Kdo
12-51-021 VEGA
12-51-143 omre`je NT (Valj - Sportster 28800)
12-50-245 omre`je NT (Piramida1 - Zyxel 19600)
12-61-072 omre`je NT (Piramida2 - Zyxel 19600)

Vsem ostalim pa je {e vedno na voljo sistem modemov na RCU dosegljiv na telefonski {tevilki 1681121. Vse uporabnike te telefonske {tevilke obve{~amo, da RC FMF na delovanje teh modemov nima nobenega vpliva in se zaradi morebitnih te`av ali `elja obra~ajte neposredno na RCU.


PISMA BRALCEV

V prej{nji Raglji smo vas `e opozorili na mo`nost po{iljanja prispevkov za Ragljo z obrazcem, ki ga izpolnimo v WWW pregledovalniku. Za dana{njo Ragljo smo `e dobili take prispevek in sicer v obliki vpra{anja:

Kje so pisave?

Danes sem si za`elel novih pisav. Natan~neje, v Corel Draw 6 obstajajo simboli v obliki TTF, ki jih je mogo~e vgraditi v meni. Potrebno je le najti pravi CD-rom. Te`ava nastopi, ~e nimamo tisti hip plo{~ice pri sebi in je ura na primer pozno zve~er. Zanima me, ali imamo kje na lokalni mre`i shranjene vse dostopne pisave (fonts), ki bi se jih dalo ob taki nuji nalo`iti. Razen pisav bi gotovo pri{le v po{tev {e slike, zvoki, filmi ,itd. Delna re{itev bi bila, ~e bi imeli nekateri ra~unalniki, ki so neprestano pri`gani, v enotah nalo`ene ustrezne CD-rome in bi bile te enote vidne vsem v mre`i.

Prof. Pisanski je zadel v eno od bole~ih to~k na{ega Ra~unalni{kega centra. @e nekaj ~asa se pripravljamo, da bi zgradili ustrezno shemo diskovnih enot, kjer bi se zbirala razli~na gradiva - med drugim tudi taka, ki jih omenja prof. Pisanski. Do uresni~itve `al {e ni pri{lo, upamo pa, da boste v Raglji kmalu lahko zagledali shemo diskovnega prostora NT omre`ja. Predvidevamo, da bi raz{irili tudi CD-ROM stre`nik, ki ga trenutno zasedajo CD-ROMi z Math Reviews, tako, da bi bil prostor {e za CD-ROMe z v vpra{anju omenjeno vsebino.

FOTOKOPIRNI STROJ - JADRANSKA 21

Fotokopirni stroj smo s srede hodnika Jadranske 21 preselili v zato pripravljen prostor na koncu hodnika. V kratkem bo na vratih zamenjana klju~avnica. Odpriral jo bo isti klju~, ki je pred ~asom odpiral sobo, kjer je bil fotokopirni stroj prej. Opozarjamo pa vse uporabnike, da naj s strojem ravnajo ne`no, saj je `e povsem dotrajan.

Matemati~na knji`nica

Mogo~e ste v predprazni~nem vzdu{ju spregledali, da sta se pojavili na vratih sob matemati~ne knji`nice naslednji obvestili: V sobi ({t. 322) lahko uporabljate ra~unalnik:
 1. za pregledovanje po CD-ROMih MathSci, Computing Archive, Springer in Print 95/96, Harcourt Brace Catalogue 95 in tistih, ki so prilo`eni knjigam na{e knji`nice;
 2. za pregledovanje ra~unalni{kih disket, ki so prilo`ene knjigam in revijam na{e knji`nice.
V sobi ({t. 325) lahko uporabljate ra~unalnik za pregledovanje po CD-ROMih MathSci in Computing Archive.
(AgT)