Raglja

Letnik 1, [tevilka 13 4. december 1995

TE^AJ WORD FOR WINDOWS

Obve{~amo vas, da je na `eljo predstojnika Oddelka za fiziko urnik te~aja Word for Windows nekoliko spremenjen. Te~aj bo potekal v ra~unalni{ki u~ilnici (soba 207), Jadranska 21/II, po naslednjem urniku:
ponedeljek 11. 12. 1995 od 12:30 - 14:00
torek 12. 12. 1995 od 8:30 - 10:00
sreda 13. 12. 1995 od 14:15 - 15:45
ponedeljek 18. 12. 1995 od 12:30 - 14:00
torek 19. 12. 1995 od 8:30 - 10:00
~etrtek 21. 12. 1995 od 12:30 - 14:00
^e se te~aja nameravate udele`iti, se do petka, 8. 12. 1995, prijavite pri Janji Miku{ (email: Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si).
(MaL)

PO[TA I

Lahko se zgodi, da je po{ta, poslana na va{ naslov z ukazom REPLY, zavrnjena. To prepre~imo z naslednjim receptom:
  Username: UPORABNIK
  Password: ............

  VEGA$ MAIL
  MAIL> SET FORW "MX%""_UPORABNIK@FMF.UNI-LJ.SI"""
  MAIL> EXIT
Sedaj bodo vsi, ki na va{o po{to odgovorijo z REPLY v svoje To: polje dobili naslov oblike Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si in te`av ne bo. Pozor, tisti pod~rtaj pred UPORABNIK je zelo pomemben, prav tako vsi dvojni narekovaji!
(MaL)

PO[TA II

Ali pogosto dobite zavrnjeno po{to, ki jo po{ljete z ukazom REPLY? ^e se vam to dogaja, povejte naslovniku zgornji recept. ^e ima ta oseba uporabni{ko ime na ra~unalniku VEGA, boste problem lahko sami re{ili. Kaj storiti? Obi~ajno zado{~a, da pogledate, kako izgleda naslov v TO: polju, ki ga zagledate, ko uporabite REPLY. ^e tam pi{e priimek@vega.fmf.uni-lj.si ,
naslov zagotovo ne bo pravi. Popravite ga na Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si. Za zavrnjeno po{to z drugih sistemov pa kuharskega recepta `al {e nismo izumili.
(MaL)

ENOSTAVNO DO SVOJE DOMA^E STRANI

Z veliko popularnostjo WWW se je pojavila mno`ica programov, ki nam pomagajo, ko se predstavljamo na Internetu. Eden takih programov je WEB Wizard: The Duke of URL. Ta naj bi nam po avtorjevih besedah v nekaj minutah pomagal narediti lepo oblikovano doma~o stran. Program sodi med preizkusne in ga najdemo na naslovu http://www.halcyon.com/artamedia/webwizard, kjer sta na voljo 32-bitna razli~ica (za Windows NT in Windows 95) in 16-bitna razli~ica. Seveda obe razli~ici lahko dobite tudi na na{em stre`niku na naslovu \\PIRAMIDA\PUB\INSTAL\WEBWIZZARD. Trenutno je aktualna razli~ica 1.2., ki je nastala oktobra 1995. Namestitev je zelo enostavna, saj prekopiramo le ustrezno datoteko.
Program je preprost za uporabo in nas preko izbir vodi do kar li~ne vhodne doma~e strani. Dolo~imo lahko ozadje, dodamo svoj po{tni naslov, sliko, seznam zanimivih lokacij, kratek opis, ki ga lahko poberemo z neke datoteke - skratka dovolj zanimivo osnovo, na kateri lahko kasneje gradimo dalje.
(MaL)

KARTICE

Se {e spomnite starih ra~unalni{kih kartic?

Kartice za svoj prvotni namen `e dolgo niso ve~ v rabi, jih pa lahko zelo koristno uporabimo za razne zapiske, ozna~be,... V RC imamo na voljo manj{e {tevilo praznih (neluknjanih) kartic v rde~i, modri, bledo rumeni in rumeni barvi. ^e bi jih radi dobili, po{ljite po{to na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si z `eljeno koli~ino in barvo. Cena? Malenkost!
(MaL)


PO[TNI NASLOVI

Na `eljo vodstva fakultete smo dokon~no uredili elektronsko po{to za fakulteto in oba oddelka.

Po{tni naslovi:

fakulteta fmf@fmf.uni-lj.si
oddelek za matematiko matematika@fmf.uni-lj.si
oddelek za fiziko fizika@fmf.uni-lj.si
(MaL)

SPREMENJEN NASLOV IZOBRA@EVALNEGA STRE@NIKA

V prej{nji Raglji objavljen naslov stre`nika novega multimedijskega laboratorija, je bil bolj kratkega daha. V skladu z novo zasnovo elektronskih naslovov se sedaj imenuje
        www.educa.fmf.uni-lj.si
Poglejmo si nekaj iz ponudbe tega stre`nika. Tako na strani http://www.educa.fmf.uni-lj.si/ro/izomre/katalog/ (sledimo povezavam Izkaznica - Katalog) najdemo katalog pregledane izobra`evalne programske opreme. Pregled so pripravili {tudenti lanskega 4. letnika v okviru predmeta Uporaba ra~unalnika v izobra`evanju. Predstavljenih je nekaj programov s podro~ja astronomije, matematike, nem{~ine, angle{~ine.
Zanimiva je tudi stran z naslovom Na{a ponudba. V njej najdemo Vodi~ po izobra`evalnih straneh po svetu, ki nudi povezave do nekaterih WWW stre`nikov s podro~ja izobra`evanja, pa tudi doma~e izdelke, kjer so zbrane multimedijske predstavitve, nastale pri `e prej omenjenem predmetu, kot so predstavitev znamenitih matematikov Jurija Vege, Franca Mo~nika in Josipa Plemlja. Obdelane so {e teme zgodovina ra~unalni{tva, animacija, preoblikovanje (morphing), izdelava prosojnic in drugo.
Seveda gre pri vsem {ele za za~etke. Stre`nik bo po~asi dobival svojo zami{ljeno podobo.
(MaL)

KON^ANA PRENOVA NA[IH REK

V tem tednu smo zaklju~ili z obnovo ra~unalnikov, ki na Lepem potu nosijo imena slovenskih rek. Tam sedaj delujejo ra~unalniki Sava, Kolpa, Drava in Ljubljanica. S kon~ano prenovo smo upravljanje s temi ra~unalniki zaupali Boru Plestenjaku. Tako se obra~ajte najprej nanj, ~e pri njihovem delovanju opazite kak{no te`avo. Seveda pa se pri problemih {e vedno lahko obrnete tudi na RC.
(MaL)

KVADER BO OBNOVLJEN

Drugi ra~unalnik v laboratoriju IMFM na Jadranski 19 z imenom KVADER, se zadnje ~ase ne vede najlep{e. Za~asno ga bomo umaknili iz laboratorija in nadomestili z drugim. Zamenjava bo opravljena v kratkem.
(MaL)