Raglja

Letnik 1, [tevilka 12 28. november 1995

NOVI WWW STRE@NIK

V multimedijskem laboratoriju smo vzpostavili nov WWW stre`nik, do katerega pridemo z naslovom
        educa.mat.uni-lj.si
Na njem najdemo zanimivosti povezane z izobra`evanjem. Oglejte si ga.
(MaL)

IZPISOVANJE IZ TeX-a DELUJE

Upamo, da smo sedaj odpravili vse te`ave pri izpisovanju iz TeXa z ra~unalnikov, ki te~ejo pod operacijskim sistemom Windows NT 3.51.
(MaL)

RISANJE DIAGRAMOV v TeX-u

Na predlog Petra Pave{i}a smo s FTP stre`nika Dante prenesli XYPIC, dodatek k TeXu, ki omogo~a enostavno risanje razli~nih diagramov. Upamo, da ga bomo v kratkem "usposobili" za delo. O na~inu uporabe in na katere ra~unalnike bo name{~en, vas bomo pravo~asno obvestili.
(MaL)

NOVA RAZLI^ICA PREVAJALNIKA BORLAND C++

Dobili smo CD s popravljenim prevajalnikom Borland C++ 4.5. Omenjena razli~ica nosi {tevilko 4.53. Za delovanje potrebujete `e prej name{~eno razli~ico 4.5. Poskusno smo ga namestili na STOZEC.
(MaL)

PROGRAM CODEGUARD

Na{a programska knji`nica se je pove~ala {e za program, ki pomaga pri iskanju napak v programih, napisanih v Borland C++ 4.5. Poskusno smo ga namestili na STOZEC.
(MaL)

NOVA U^ILNICA NA JADRANSKI 19

Po~asi gre h koncu priprava nove u~ilnice na Jadranski 19. Prostor je prebeljen, postavili smo mize, podjetje Marand je dostavilo ra~unalnike. Te moramo {e povezati v omre`je in namestiti ustrezno programsko opremo. Pri~akujemo, da bomo do konca meseca pripravili vse potrebno in u~ilnico tudi uradno odprli.
(MaL)

LEPI POT PRIKLJU^EN NA OMRE@JE UNIVERZE

15. novembra smo kon~no uspeli na ra~unalni{ko omre`je priklju~iti tudi prostore na Lepem potu. Z ra~unalnikov SAVA, DRAVA, KOLPA in LJUBLJANICA je sedaj mo`en dostop do InterNeta. Na~in povezave NT omre`ij Lepi pot-Jadranska {e raziskujemo.
(MaL)

KAK[EN RA^UNALNIK

Nas iz RC pogosto vpra{ujete, kak{en ra~unalnik je smiselno kupiti. Odgovor je zelo te`ak, saj je nakup odvisen od finan~nih sredstev, potreb in `elja. Vseeno smo sestavili konfiguracijo, za katero mislimo, da bi ustrezala ve~ini uporabnikov v na{em okolju. Uporabnik bo ra~unalnik uporabljal za pisanje ~lankov, po{to, sem in tja pognal kak{en matemati~no nezahteven program in podobno. Cena tak{nega ra~unalnika je obi~ajno med 200.000 in 250.000 SIT, odvisno od kvalitete posameznih komponent. Pogosto se namre~ zgodi, da se "enaka" ra~unalnika cenovno razlikujeta tudi za 20 in ve~ odstotkov, ko pa si zadevo pobli`e ogledamo, opazimo, da ima npr. cenej{i ra~unalnik le enoletno garancijo, mi{ko, ki bo pre`ivela le prvi mesec uporabe, slab{o grafi~no kartico, ... @e v ceni tipkovnice lahko pride do 10.000 SIT in ve~ razlike, da o razlikah v cenah zaslonov niti ne govorimo. Tako je cenovni razpon pri 15" zaslonih od dobrih 40 tiso~akov do skoraj 100.000 SIT. In verjemite mi, da je obi~ajno razlika v ceni vidna - ~e ne po prve pol ure dela, pa po malo dalj{em obdobju. Pogosto se tudi zgodi, da zelo "poceni" podjetij po letu ali dveh, ko bi radi uveljavljali garancijo, ni ve~.

Ra~unalniku moramo za doma~e delo dodati {e modem s hitrostjo prenosa 28800 (pribl. 30.000 SIT) oz. omre`no kartico za delo v kabinetu (priporo~amo 3COM UTP kartico - pribl. 12.000 SIT). ^e bi `eleli na svojem ra~unalniku poslu{ati tudi glasbo, si omislimo multimedijski komplet (CD-ROM s 4x hitrostjo, 16 bitno zvo~no kartico in zvo~nike), kar bo k ceni dodalo okoli 50.000 SIT. Seveda ne smemo pozabiti na programsko opremo. Ta, kot se po~asi zaveda vse ve~ ljudi, ni nekaj, kar dobimo pri prijatelju zastonj, ampak jo je potrebno kupiti. Cene so zelo razli~ne - od nekaj 1000 SIT, do 1000 in ve~ dolarjev. In kaj, ~e bi `eleli imeti {e nekaj bolj{i ra~unalnik? Prvi nakup, ki bi vam ga priporo~ali, je dodatnih 8M pomnilnika (45.000 SIT). Nato si lahko omislite {e ve~ji (17") zaslon, bolj{i procesor (90, 100 ali 133Mhz), ve~ji disk, ... Skratka, pri nakupu ra~unalnika ni posebno te`avno zapraviti tudi 10-krat ve~, kot smo omenili na za~etku.
(MaL)


NI^ VE^ NAPAK V RAGLJI

Verjetno ste `e opazili, da v Raglji ni ve~ toliko slovni~nih in tipkarskih napak, kot prej! Zasluga za to gre gospe mag. Mariji Vencelj, ki se je ljubeznivo ponudila, da prebere Ragljo, preden gre "v tisk".
(MaL)

RAGLJO BEREJO TUDI KOLEGI S FIZIKE

Od {tevilke 11 dalje Ragljo razdelimo tudi zaposlenim na Oddelku za fiziko. Upamo, da bodo tudi oni na{li v njej kak{no zase zanimivo informacijo. Upamo {e, da se bodo bolj pridno, kot zaposleni na matematiki, oglasili z zanimivimi prispevki. Zato naj ponovim, da lahko prispevke za Ragljo prinesete na disketi Matiji Lokarju ali Janji Miku{ - lahko pa jih po{ljete tudi po elektronski po{ti.
(MaL)

ZDAJ NI VE^ OPRAVI^IL ZA MOLK!

Pribli`no dvakrat na mesec me zape~e vest. Vsaki~, ko izide Raglja in v njej ni tistega, kar bi moral napisati jaz. Hitro se potola`im, da ni bilo nikogar iz uredni{tva, ki bi me gnjavil za prispevke. Zdaj pa je tako ali tako prepozno. In si oddahnem. Ni~ ve~! Odslej je vsakomur na razpolago preprost obrazec za vpis prispevka za Ragljo. Uporabljati moramo le Netscape.

Takole napravimo:
Poi{~emo stran: http://www.mat.uni-lj.si/bin/raglja/form.htm

in izpolnimo preprost obrazec. ^e `elimo kolege opozoriti na zanimivosti v Internetu, lahko v prispevek vstavimo tudi kazalce na strani, datoteke, slike, itd. ^e pa umetnosti pisanja v HTML ne obvladamo, zado{~a dovolj natan~en opis, s pomo~jo katerega bodo bralci Raglje lahko sami na{li re~i, ki so nas vznemirile.
Torej: Nobenega opravi~ila ni ve~ za na{ molk!
(ToP)

TE^AJ WORD FOR WINDOWS

Obve{~amo vas, da bomo za~eli z dolgo odla{anim za~etnim te~ajem programa Word for Windows. Te~aj bo potekal v ra~unalni{ki u~ilnici (soba 207), Jadranska 21/II, po slede~em razporedu:
ponedeljek 11. 12. 1995 od 900 - 1030
torek 12. 12. 1995 od 830 - 1000
petek 15. 12. 1995 od 930 - 1030
ponedeljek 18. 12. 1995 od 830 - 1000
torek 19. 12. 1995 od 830 - 1000
~etrtek 21. 12. 1995 od 900 - 1030
^e se te~aja nameravate udele`iti, se do petka, 8. 12. 1995, prijavite pri Janji Miku{ (email: Janja.Mikus@fmf.uni-lj.si).
(MaL)