Raglja

Letnik 1, [tevilka 11 14. november 1995

OMRE@JE NA JADRANSKI

Na spodnji skici si lahko ogledate, kak{no je ra~unalni{ko omre`je, ki ga upravljamo v RC.

Omrezje


PUBLIKACIJE AMS, DOSTOPNE PREKO WWW

Na WWW naslovu
http://www.ams.org/publications/home.html
so v elektronski obliki dostopne nekatere revije, ki jih izdaja AMS. Tam najdete tudi stile, ki jih potrebujete, ~e `elite v dolo~ene revije poslati ~lanek, napisan v TeXu. V elektronski obliki so dostopne naslednje revije: Na seznamu so sicer {e: vendar tam v elektronski obliki najdete le naro~ilnico!
(MaL)

OPRAVI^ILO

Opravi~ujemo se zaradi prakti~no neberljive slike v ~lanku MODEMI NA VEGI iz prej{nje {tevilke Raglje. Krive so tehni~ne te`ave.
(MaL)

NOVI CORELDRAW!

Na ra~unalnik STOZEC smo poskusno namestili program CORELDRAW! 6. Gre za novo razli~ico priljubljenega programa za risanje. Ta razli~ica naj bi bila optimirana za delovanje v 32 bitnem okolju - torej pod operacijskima sistemoma Windows NT in Windows 95. Pod obi~ajnimi Windowsi program NE deluje.
(MaL)

NOVI NETSCAPE

Komaj smo na STOZEC namestili novo razli~ico programa NetScape, `e je tu novej{a. Najdete jo v stisnjenji obliki na
	\\PIRAMIDA\PUB\ARHIVI\INTERNET\NETSCAPE\32-20.2-5.nov95
v 32 bitni razli~ici za Windows NT in Windows 95 in na
	\\PIRAMIDA\PUB\ARHIVI\INTERNET\NETSCAPE\16-20.2-5.nov95
v 16 bitni razli~ici za obi~ajna Okna.

32 bitno razli~ico smo tudi namestili na STOZEC. Program v tej razli~ici bo deloval do srede januarja, takrat pa bo tako ali tako na voljo `e naslednja.


WWW STRANI

Uporabnik z uporabni{kim imenom VSEVED bi se rad predstavil na Internetu! Kako naj to stori? Kam naj napi{e svoj HTML dokument, s kak{nim imenom, kaj je kazalec na njegovo stran?

Recept:

  1. Prijavimo se na VEGO.
  2. Vtipkamo: @www_root:[000000]BUILD_USERDIR IMFM$:[VSEVED] VSEVED "Peter Vseved"
    Seveda VSEVED nadomestimo s svojim uporabni{kim imenom. Namesto IMFM$:[VSEVED] napi{emo tisto, kar nam poka`e ukaz show process, ki ga izvedemo, ko se prijavimo na VEGO. Pogledamo vrstico, kjer pi{e: Default file spec: MAT$:[LOKAR]. Obi~ajno bo to IMFM$:[UPORABNISKO_IME].
  3. Prestavimo se na podro~je WWW
    cd WWW
  4. Na datoteko INDEX.HTML napi{emo svojo osnovno doma~o stran - osnovni vzorec je `e napisan. Ob~udoval jo bo lahko vsak, ki bo v WWW pregledovalniku napisal naslov: http://www.fmf.uni-lj.si/~vseved/index.html
  5. Da smo naredili svojo doma~o stran, povemo Matiji Lokarju, ki bo v osnovni dokument Oddelka za matematiko dodal kazalec za to stran in prof. Pisanskemu, da bo isto storil {e za IMFM.
Kaj napi{emo na svoje doma~e strani, je seveda povsem odvisno od nas samih. Delo si olaj{amo, ~e si npr. z Netscapom ogledamo katero od obstoje~ih strani, si jo prepi{emo k sebi in ustrezno popravimo.
(MaL)

ELEKTRONSKI NASLOV FAKULTETE

Za potrebe administracije Fakultete za matematiko in fiziko smo odprli nov elektronski naslov
fmf@fmf.uni-lj.si
Trenutno je po{ta, poslana na ta naslov, preusmerjena k Aniti Bartol, kasneje pa bo pri{la do dekanove tajnice.
(MaL)

NOVI WINZIP

Na \\PIRAMIDA\PUB\INSTAL\WINZIP\WINZIP95 je nova razli~ica programa za pakiranje WinZip, ki te~e na Windows NT in Windows 95. Na \\PIRAMIDA\PUB\INSTAL\WINZIP\WINZIP6 pa je razli~ica programa, ki te~e na obi~ajnih Oknih. O novostih, ki jih prina{a, si preberite v datoteki What’s new. Za obi~ajno okolje jih ni prav veliko, je pa program zanesljivej{i in hitrej{i. Izbolj{ano ima tudi sodelovanje s programi za preganjanje virusov.
V kratkem bomo novi WinZip namestili na vse javno dostopne ra~unalnike. ^e ga `elite namestiti tudi vi, preprosto po`enite program SETUP.EXE, ki se nahaja v ustreznem imeniku.
(MaL)

PO[ILJANJE STISNJENIH DATOTEK

V~asih bi radi poslali komu disketo, pa nanjo ne gredo vse `eljene datoteke. Obi~ajno si pomagamo s katerim od programov za stiskanje datotek. Med najbolj popularnimi so tisti, ki naredijo ZIP datoteke. Vendar prejemnik take datoteke potrebuje program za dearhiviranje. Kaj storiti, ~e niste gotovi, da ga ima? Prilo`iti zraven {e ta program?

Iz te`av vas re{i program WinZip Self Extractor, ki vam datoteke stisne v datoteko s podalj{kom EXE. Za razpakiranje morate le pognati to datoteko in arhiv se avtomati~no razpakira. Ta program imate na voljo na \\PIRAMIDA\PUB\INSTAL\WINZIP\WINZIPSE. Za namestitev na svoj ra~unalnik enostavno po`enete SETUP.EXE. Tudi ta program bo v kratkem na vseh javno dostopnih ra~unalnikih.
(MaL)


ZAMENJAVA KLJU^AVNICE

Zaradi okvare smo klju~avnico v vratih ra~unalni{kega laboratorija na Jadranski 21 v ponedeljek, 13. 11.1995, zamenjali. Nove klju~e lahko dobite pri Janji Miku{, Jadranska 21/II (soba 204).
(MaL)

MATHEMATICA DELUJE ZELO PO^ASI

^e ste v zadnjem ~asu delali z Mathematico na ra~unalnikih, ki delujejo pod operacijskim sistemom Windows NT 3.51, ste verjetno opazili izredno po~asnost. Gre za napako, ki so jo pri Wolfram Researcu in Microsoftu `e opazili. Vpliva le na grafi~no okolje. ^e tega ne potrebujete, za`enite le jedro (kernel). Ta deluje enako hitro kot prej. Obstaja na~in, kako napako odpraviti, vendar ga {e nismo povsem raziskali.
(MaL)

IZPAD MODEMA NA PIRAMIDI

V petek, 3. 11. 1995, je pri{lo do izpada modemske povezave na ra~unalniku PIRAMIDA. Vzrok je bil v fizi~no prekinjeni telefonski liniji. Napako smo uspeli odpraviti {ele v ~etrtek, 9. 11. 1995.
(MaL)