Raglja

Letnik 1, [tevilka 10 6. november 1995

NASLOVI ELEKTRONSKE PO[TE

Kot ka`e, {e vedno ni vsem jasno, kako je z naslovi za elektronsko po{to, predvsem, kako je s po{to na UEK in VEGI. Po{ta poslana na naslov
    Ime.Priimek@uni-lj.si
gre najprej na ra~unalnik UEK. ^e imate tam uporabni{ko ime ({ifro), po{ta tam tudi ostane. ^e na UEK nimate {ifre, imate pa na VEGI uporabni{ko ime, bo po{ta, naslovljena kot zgoraj z UEK poslana na VEGO.
Po{ta naslovljena z
    Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si
(ali Ime.Priimek@mat.uni-lj.si ali Ime.Priimek@imfm.uni-lj.si) pride direktno na VEGO in je povsem neodvisna od ra~unalnika UEK.
V RC skrbimo za nemoteno delovanje ra~unalnika VEGA in s tem tudi po{te na njem. Ker je ta po{ta zelo zanesljiva in deluje brez nam v RC znanih te`av, vam priporo~amo, da uporabljate po{tne naslove, s katerimi pride po{ta neposredno na VEGO.
(MaL)

NOVA OPREMA NA LEPEM POTU

Na Lepem potu smo namestili dva nova ra~unalnika in izvedli nekaj sprememb. Trenutno je tam stanje (nam v RC) poznane ra~unalni{ke opreme takole:

Oprema na Lepem potu

Kot vidite, smo ra~unalnike v omre`ju poimenovali po slovenskih rekah. Ra~unalnik SAVA je osrednji ra~unalnik omre`ja in slu`i kot datote~ni in tiskalni{ki stre`nik. Nanj je priklju~en laserski tiskalnik HP LaserJet Series II, ki ga omre`je pozna pod imenom HP2. Nanj lahko izpisujemo z vseh ra~unalnikov, povezanih v omre`je (trenutno so to KOLPA, LJUBLJANICA in DRAVA). Zgradba tega ra~unalnika je slede~a:

Stre`nik SAVA deluje pod operacijskim sistemom Windows NT 3.51 SERVER. Nanj je name{~ena naslednja programska oprema: Mathematica for Windows, MatLab for Windows, Borland C++, Delphi, Word NT, Excel NT, Corel Draw 5.0 in {e kaj.
KOLPA je ra~unalnik, ki stoji v kabinetu dr. Mejaka. Deluje pod operacijskim sistemom Windows NT 3.51 Workstation. Gre za enako zgrajen ra~unalnik, kot je SAVA. Tudi na tem ra~unalniku je cel kup programske opreme: Mathematica for Windows, MatLab for Windows, Borland C++, Delphi, Word NT, Excel NT, Corel Draw 5.0, ... O mo`nostih dela na tem ra~unalniku se dogovorite z dr. Mejakom. LJUBLJANICA je ra~unalnik, ki se je v~asih imenoval VEGAJ. Po manj{em kirur{kem posegu znova deluje. Deluje pod operacijskim sistemom Windows NT 3.51 Workstation. Zgradba tega ra~unalnika je slede~a: DRAVA je ve~krat obnovljeni ra~unalnik, ki smo ga dobili od podjetja ECS. Kmalu naj bi dobil novi disk. Zaenkrat je zgradba tega ra~unalnika {e slede~a: Trenutno {e ne deluje tako, kot bi moral, vendar upamo, da ga bomo v kratkem dokon~no usposobili.

SET HOST UEK

Kot ste morda `e opazili, lahko od srede, 25. oktobra dalje, za dostop do vozli{~a UEK (in ostalih vozlov v DecNetu) spet uporabljate ukaz SET HOST ime_vozla. Priklju~ena je namre~ opti~na povezava FMF - FER. Ra~unamo, da bodo sedaj povezave z vozli{~i UEK, LJGW, PFMB in ostalimi zanesljivej{e in hitrej{e.
(MaL)

MODEMI NA VEGI

Iz objektivnih razlogov modemska povezava na VEGO {e ne deluje, oziroma ne deluje zanesljivo. Upamo, da bo vzpostavljena najkasneje do konca meseca novembra. Do takrat lahko uporabljate dostop preko UEK. Pokli~ete {tevilko 168-11-21 in, ko se vam oglasi ra~unalnik UEK, kot uporabni{ko ime natipkate SETHOST in kot ime vozli{~a VEGA.FMF.UNI-LJ.SI.
UEK1 VAX 8550 VAX/VMS V5.5-2  Univerza v Ljubljani (cluster UEK)

    Dezurni operater na RCU od 8:00 do 20:00: (061) 168-64-39

    Javna sifra INFO: informacije o Univerzi v Ljubljani
      Username INFO: Campuswide Information SystemUsername: SETHOST

      Servis SETHOST je namenjen za doseganje vozlov Univerze v
    Ljubljani. Sprejme ime vozla v DECNETu ali pa ime oziroma
    stevilko vozla v Internetu.

Nodename: vega.fmf.uni-lj.si
Omeniti pa velja, da skrbi za ta servis RCU in zato mi nanj nimamo nobenega vpliva. V na~rtu je, da RC temeljito opremimo z modemskimi povezavami. Vendar moramo najprej raziskati mo`nosti, ki jih ponuja nova telefonska centrala, zato je ta projekt nekoliko dolgoro~nej{i. ^e pa se bo javil kdo, ki bi bil pripravljen prevzeti ta projekt, bomo seveda pomo~i zelo veseli.
(MaL)

EAN NA UEK

Pri pristojnih v RCU smo poizvedeli, kako je z EANom na UEK. Odgovorili so, da je pred ~asom, domnevno zaradi napake, pri{lo do izpada EANa. Vsem uporabnikom je bila namre~ ukinjena pravica dostopa do EANa. To napako so odpravili, vendar niso avtomati~no obnovili prej{njega stanja, razen tistim posameznikom, ki so to na UEK zahtevali. Ker je servis EAN postal pravzaprav nepotreben, smo se dogovorili, da tudi za uporabnike z na{ih vrst avtomati~ne obnove EANa ne bo. ^e pa ga kdo potrebuje, naj po{lje zahtevo na naslov UEK::KNEZ ali joze.knez@uni-lj.si.
(MaL)

MULTIMEDIJSKI LABORATORIJ

Poskusno smo `e za~eli z delom v multimedijskem laboratoriju. Uradno sicer {e ni odprt, saj moramo namestiti {e nekaj opreme. Trenutno sta v laboratoriju dva ra~unalnika. Prvi Acer Altos 900, poimenovan ALFA, deluje kot stre`nik in te~e pod operacijskim sistemom Windows NT 3.51 Server. Zgradba tega ra~unalnika je slede~a: Na ta ra~unalnik sta priklju~eni {e CD-ROM enota Pioneer DRM604, ki sprejme 6 CDjev hkrati in zna sama preklapljati med njimi, in magnetno opti~ni diskovni pogon Pinnacle Sierra, ki dela z posebnimi magnetno opti~nimi diski, ki jih lahko po potrebi vstavljamo v enoto. Na vsak posamezni disk gre 2 x 650MB podatkov, zato te`av s prostorom na ra~unalniku ni.
Drugi ra~unalnik prihaja od firme Packard Bell. Poimenovali smo ga BETA. Deluje pod operacijskim sistemom DOS in Windows for WorkGroups. Zgradba tega ra~unalnika je slede~a: Pri tem ra~unalniku je priklju~ena CD ROM R enota Pinnacle RCD-1000, ki omogo~a pisanje na CD diske. Trenutno delovanje te enote {e raziskujemo.

Za vstop v to u~ilnico potrebujete klju~ (oz. {tudenti posebno dovolilnico). Tega dobite pri Janji Miku{ po poprej{njem dogovoru s prof. Batageljem, kot vodjo laboratorija. [e prej pa se oglasite pri Matiji Lokarju, da vam naredi uporabni{ko ime na ra~unalnikih v laboratoriju.
(MaL)


FTP [E ENKRAT

V prej{nji Raglji smo vas obvestili, kako je z mo`nostjo raz{irjanja va{ih ~lankov preko anonimnega FTPja. Omenili smo, da to mo`nost trenutno uporablja le prof. Mohar. Podatek ni bil najbolj natan~en, saj velja to le za anonimni FTP na VEGI. Prof. Batagelj in prof. Pisanski na svojih ra~unalnikih `e dolgo omogo~ata anonimni FTP (med drugim). V eni prihodnjih Ragelj bomo objavili spisek vseh na Jadranski delujo~ih WWW in FTP stre`nikov ter na~rte za prihodnost.
(MaL)

TE@AVE S TeXom

V zadnjem ~asu smo opazili dolo~ene te`ave pri izpisovanju iz TeXa. Pojav {e raziskujemo in i{~emo ustrezno re{itev.
(MaL)