Raglja

Letnik 1, [tevilka 9 16. oktober 1995

UVODNIK

V poletnih mesecih se je v Ra~unalni{kem centru zgodilo veliko novega. Bili smo tako zaposleni, da smo izid nove Raglje prelagali iz tedna v teden. ^eprav smo z delom {e vedno dale~ od zelene veje, moramo le iziti, da nas ne boste povsem pozabili.

In kaj smo po~eli to poletje? Preuredili smo prostor, kjer je bil prej VAX 750, odstranili staro klimatsko napravo, na novo razpeljali nekaj kilometrov kablov, ki so se prepletali pod tlemi RC, pripravili nove prostore za terminalsko sobo in u~ilnico na Jadranski 19. Na Lepem potu je na novo napeljano lokalno omre`je, vse je tudi pripravljeno za povezavo Lepega pota z omre`jem Univerze. Izvedli smo javni razpis, preko katerega smo kupili 6 novih delovnih postaj, ki jih pravkar name{~amo v laboratorije, in nov laserski tiskalnik. Obnovili smo u~ilnico na A{ker~evi 9 in s pomo~jo sredstev M[[ ter oddelkov za fiziko in matematiko kupili opremo za novo ra~unalni{ko u~ilnico. Z namestitvijo novega usmerjevalnika smo medsebojno lo~ili mre`e oddelka za fiziko, oddelka za matematiko in IMFM ter {tudentsko omre`je in na ta na~in dosegli zanesljivej{e in hitrej{e delovanje omre`ja. Pripravili smo tudi prostor za novi multimedijski laboratorij in bro{uro, s katero bomo {tudentom Fakultete za matematiko in fiziko predstavili ra~unalni{ke zmogljivosti, ki so jim na voljo.

In odgovarjali na vpra{anja: "Zakaj pa ni {e tega in tega in tega ..."
(MaL)


NOVI SODELAVEC

Verjetno je najpomembnej{a novica dana{nje RAGLJE to, da smo v Ra~unalni{kem centru dobili novega sodelavca. To je Rado Klemen~i~, absolvent vi{je{olske smeri uporabne matematike.
(MaL)

TE@AVE Z DOSTOPOM DO UEK

@e nekaj ~asa imamo te`ave z dostopom do vozli{~a UEK. Razlog temu je pogost izpad povezave med Jadransko in Cigaletevo ulico, kjer je eno glavnih vozli{~ ra~unalni{kega omre`ja Univerze. Te`ave nastopajo zlasti v knji`nici in na tistih ra~unalnikih, ki za povezovanje {e uporabljajo program VTERM. Na ra~unalnikih, ki so priklju~eni na omre`je in uporabljajo program UWTERM, teh te`av ni.
V prihodnjih tednih naj bi se stanje bistveno izbolj{alo. Modemsko povezavo bodo namre~ nadomestili z opti~no povezavo z vozli{~em omre`ja Univerze na Fakulteti za elektrotehniko in ra~unalni{tvo na Tr`a{ki cesti. Kabli so `e polo`eni, Telecom mora opraviti le {e zaklju~na dela. @al pri Telecomu ne vedo povedati, kdaj to~no naj bi se to zgodilo.
(MaL)

PREUREJENI PROSTORI

V poletnih mesecih smo v RC opravili kar nekaj bistvenih prostorskih sprememb. Tako smo prostor, kjer je bil prej osrednji ra~unalni{ki sistem, pregradili in iz njega odstranili klimatsko napravo. Ta je bila namre~ hudo dotrajana in za sedanje potrebe zelo predimenzionirana. Na ta na~in smo pridobili dodatni prostor, ki smo ga potrebovali, ker smo v biv{o tiskalni{ko sobo preselili delovne postaje oddelka za fiziko, iz biv{e operaterske sobe pa naredili terminalsko sobo za {tudente na FMF. V predprostoru naj bi najkasneje konec meseca odprli novo ra~unalni{ko u~ilnico. Z uspe{no prijavo na razpis Ministrstva za {olstvo in {port smo pridobili del sredstev za ra~unalni{ko u~ilnico. To bo sestavljalo 15 delovnih mest, stre`nik in dva tiskalnika. Ve~ o novih ra~unalni{kih zmogljivostih za {tudente si lahko preberete v bro{uri [tudent in ra~unalnik na FMF, ki je pravkar iz{la.
(MaL)

SELITEV FOTOKOPIRNEGA STROJA

V sklopu prostorskih preureditev smo izselili tudi fotokopirni stroj na Jadranski 21. Ta bo poslej stal v prostoru na koncu hodnika drugega nadstropja na Jadranski 21. V prostor boste lahko pri{li z istim klju~em kot v prostor, kjer je bil fotokopirni stroj do sedaj.

SELITEV VODJE RC

Da smo lahko pridobili prostor za nov laboratorij, se je preselil tudi Matija Lokar. Njegova nova soba je biv{i kabinet prof. Jerneja Kozaka. Tam je sedaj tudi Janja Miku{.
(MaL)

TE@AVE S [TUDENTSKIM DOSTOPOM DO INTERNETA

Zaradi sprememb v ra~unalni{kem omre`ju Univerze smo morali vsem ra~unalnikom, ki jih uporabljajo {tudenti (z izjemo VEGE), spremeniti njihove TCP/IP naslove, zaradi administrativnih te`av na Univerzi in pri ARNESU pa je ob tem pri{lo do izpada sistema. Tako trenutno s {tudentskih ra~unalnikov ni mogo~ izhod na ra~unalnike, ki so izven mre`e na Jadranske. @al so edini na~in pro{nje pri ustreznih osebah na RCU, nimamo, zato ne vemo, kdaj bo stanje znova normalno. [e vedno pa normalno deluje dostop do elektronske po{te in Interneta na sistemu VEGA, tako da sam dostop do informacij in po{te {tudentom ni bistveno omejen.
(MaL)

Naslovnica

BRO[URA "[TUDENT IN RA^UNALNIKI NA FMF"

Da bi {tudentom na{e nove fakultete celovito predstavili vse ra~unalni{ke zmogljivosti, ki so jim na voljo, smo v Ra~unalni{kem centru pripravili bro{uro z naslovom [tudent in ra~unalnik na FMF, ki je pravkar iz{la. V njej je predstavljena strojna in programska oprema, ki jo lahko uporabljajo na{i {tudenti, sestava ra~unalni{kih u~ilnic, pravila za delo in podobno. S~asoma nameravamo besedilo dopolniti, tako da bo res predstavljalo celovito in uporabno informacijo za vse na{e {tudente.
(MaL)


NOVA INA^ICA OPERACIJSKEGA SISTEMA

Na ve~ini ra~unalnikov v ra~unalni{kih laboratorijih smo namestili novo ina~ico operacijskega sistema Windows NT 3.51. Po dosedanjih preizku{anjih je nekoliko hitrej{a in stabilnej{a od ina~ice 3.5. Za kon~nega uporabnika drugih, navzven vidnih novosti, ve~inoma ni.
(MaL)

OPREMA V RA^UNALNI[KIH LABORATORIJIH

Do konca meseca bomo kon~ali z razporejanjem in pripravo novih ra~unalnikov, ki sta jih za skupne potrebe kupila IMFM in Oddelek za matematiko. Dva ra~unalnika dobi Lepi pot, enega potrebujemo v RC, en ra~unalnik bo nadomestil tiskalni{ki stre`nik KOCKA, z enim bomo pokrili potrebe po ra~unalni{ko podprtih predavanjih na Jadranski 21. Pridobili pa smo tudi dve novi delovni mesti - eno v laboratoriju na Jadranski 21 in eno v laboratoriju na Jadranski 19. V sklopu prerazporejanja opreme bomo spremenili tudi opremo za obiskovalce Matemati~ne knji`nice, kjer bo za dostop do baz podatkov na voljo bolj{i ra~unalnik.
(MaL)

OBNOVLJENA U^ILNICA NA A[KER^EVI

Na A{ker~evi 9 smo obnovili ra~unalni{ko u~ilnico. Sedaj jo sestavlja 19 delovnih mest in stre`nik. Ra~unalnike smo povezali v omre`je in jih preuredili tako, da imajo vsi po 8M pomnilnika.
U~ilnica je namenjena izklju~no izvajanju vodenih vaj in te~ajev. Trenutno je na ra~unalnikih name{~en zgolj programski paket Turbo Pascal, ki ga potrebujemo za Ra~unalni{ki praktikum. Ostalo programsko opremo bomo name{~ali po potrebi. Prosimo, da nam sporo~ite vsaj teden dni prej, kak{no opremo boste v tej u~ilnici potrebovali.
(MaL)

NOVI TISKALNIK V OMRE@JU

Na omre`je smo priklju~ili nov tiskalnik. Stoji v laboratoriju na Jadranski 21, sli{i pa na ime HP4MPlus. Gre za enega bolj{ih Hewlett-Packardovih tiskalnikov. Njegova lo~ljivost je 600 dpi, zna avtomatsko preklapljati med jezikoma PostScript in PCL in natiska do 12 strani v minuti. Z ustreznimi dodatki gre vanj okoli 800 listov, tako da te`av z menjavo papirja ne bi smelo biti.
Nanj lahko izpisujete z vseh ra~unalnikov, povezanih v lokalno omre`je IMFM in matematike, razen z ra~unalnika VEGA.
(MaL)

RAZPOREDITEV OPREME V LABORATORIJU JADRANSKA 21


LETO[NJE NOVOSTI PRI RA^UNALNI[KI OPREMI ZA [TUDENTE

[olsko leto 1995/96 je prineslo kar nekaj novosti glede uporabe ra~unalni{ke opreme za {tudente. Na{tejmo poglavitne:
(MaL)

LASERSKI KAZALEC

Ker so se znova za~ela predavanja, naj vas spomnimo, da je za pomo~ pri predavanjih na voljo laserski kazalec. Izposodite si ga bodisi pri ge. Ivanki Primc (predavanja na Jadranski 19) ali ge. Janji Miku{ (predavanja na Jadranski 21).
(MaL)

ELEKTRONSKA PO[TA

Vsem uporabnikom elektronske po{te, ki imajo ra~unalnike v kabinetih, priporo~amo, da za elektronsko po{to uporabljajo program EUDORA. Najnovej{o ina~ico si lahko najdete na \\PIRAMIDA\PUB\INTERNET\EUDORA, lahko pa vam ga v nekaj dneh namestimo tudi v RC. Pri vodji RC je za izposojo na voljo ob{iren priro~nik, v pripravi pa so {e kratka navodila. Slednja bomo objavili tudi v Raglji. RC na~rtuje {e kratko predstavitev (te~aj) tega programa. O datumu boste pravo~asno obve{~eni.
(MaL)

NASLOVI ZA ELEKTRONSKO PO[TO

Pogosto zastavljate vpra{anje, kak{en je elektronski naslov posameznih oseb na Oddelku za matematiko ali na IMFM. Praviloma vsi imajo naslov oblike
     Ime.Priimek@mat.uni-lj.si
(`al brez {umnikov - ~ = c, { = s, ` = z), uporabljate pa lahko tudi naslova
    Ime.Priimek@imfm.uni-lj.si 
ali
    Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si 
Nekaj ~asa bo veljal tudi {e stari naslov
    Ime.Priimek@fnt.uni-lj.si
Ta po{ta pride do uporabnika na sistemu VEGA. Od zamenjave ra~unalnika dalje po{ta deluje po{ta na VEGI brez problemov.
Ob tem naj vas opozorimo {e na nekaj. Kot ka`e, na vozlu UEK ukinjajo EAN, zato pravo~asno poskrbite za morebitni prenos po{te iz EANovih predalov. O usodi EANa na UEK vas bomo obvestili, br` ko bomo dobili merodajno informacijo.
(MaL)

NOVI PO[TNI NASLOV IMFM

Uvedli smo nov elektronski naslov In{tituta za matematiko, fiziko in mehaniko
     imfm@imfm.uni-lj.si
Po{to, poslano na ta naslov, prevzema tajnica IMFM, gospa Tanja Cvek.

KUPOVANJE KOMPAKTNIH PLO[^ PREKO INTERNETA

Ena od ponudb na Internetu je tudi kupovanje kompaktnih plo{~. Glavna naslova sta Na razpolago je ve~ kot 100.000 naslovov, med katerimi lahko izbiramo preko imena izvajalca, naslova plo{~e ali pa po zvrsti glasbe. Cene so ve~ kot ugodne, saj so plo{~e, skupaj s po{tnimi stro{ki, cenej{e kot v Sloveniji. Pla~evanje poteka s kreditnimi karticami, sprejemajo kartice Visa in MasterCard. Na prvem naslovu je ponudba cenej{a (povpre~no vsaj dolar na plo{~o), ni`ji so tudi stro{ki prevoza. Drugi naslov pa ima bolj{i na~in izbiranja plo{~, saj si poleg izvajalca in naslova lahko ogledamo {e seznam skladb in oceno plo{~e. Nasvet je torej naslednji: Najprej si pri konkurenci na drugem naslovu ogledamo plo{~e, nato pa jih kupimo na prvem naslovu. Prvi naslov preverjeno deluje, saj je avtor tega poro~ila preko njega v treh po{iljkah nabavil `e 15 plo{~, ki so pri{le prej kot v treh tednih po naro~ilu.
(BoP)

^LANKI IN ANONIMNI FTP

Pred ~asom se je ve~ ~lanov IMFM zanimalo za mo`nost raz{irjanja svojih ~lankov preko anonimnega FTP. Kot smo vas obvestili v eni prej{njih Ragelj, je to `e nekaj ~asa mogo~e. Trenutno ima to mo`nost urejeno le prof. Bojan Mohar. ^e `elite tudi vi svoje va{e ~lanke ponuditi v raz{irjanje preko anonimnega FTP, sporo~ite v RC, da bomo uredili vse potrebno.
(MaL)

EMTEX IN WINDOWS NT

S pomo~jo prof. Jerneja Kozaka smo priredili emTeX za delo v grafi~nem okolju. Na skupnih ra~unalnikih smo v programski skupini emTeX namestili tri programe: Klictexa in Izpisdvi sta za uporabo zelo podobna. Pri obeh imamo na voljo naslednje izbire: Programi so {e v preizkusni fazi, zato nam sporo~ajte vse napake in pomankljivosti. Za morebitne te`ave se v naprej opravi~ujemo. Delo s TeXom v Dos oknu je enako kot prej.
(Ma[)

NOVA EUDORA

Zadnja ina~ica programa za elektronsko po{to Eudora v nekomercialni obliki nosi {tevilko 1.5.2. Najdete jo na \\PIRAMIDA\PUB\INSTAL\INTERNET\EUDORA152. Od tam si le prepi{ete vse datoteke na svoj disk in prenesete EUDORA.EXE v ustrezno programsko skupino. Nato popravite {e datoteko EUDORA.INI, tako da spodaj ozna~ene dele zamenjate s svojimi podatki.
[Settings]
POPAccount=Username@vega.mat.uni-lj.si
      ******** - vpi{ete svoje uporabni{ko ime na VEGI
CheckForMailEvery=60
ScreenFont=Arial
PrinterFont=Arial
RealName=Ime Priimek
     *********** - vpi{ete svoje ime in priimek
SMTPServer=vega.mat.uni-lj.si
ScreenFontSize=10
ReturnAddress=Ime.Priimek@fmf.uni-lj.si
       *********** - vpi{ete svoje ime in priimek - ne pozabite na piko
PrinterFontSize=10
MessageLines=25
S tem imate pripravljeno vse za sprejem in po{iljanje po{te preko VEGE.
(MaL)

NOVI NETSCAPE

Na \\PIRAMIDA\PUB\INSTAL\INTERNET\NETSCAPE\BETA-20 najdete beta ina~ico programa Netscape Navigator 2.0. V kratkem bo name{~en (poleg obstoje~e ina~ice) na vse ra~unalnike v laboratoriju.
(MaL)

OPTI^NI ^ITALEC USPOSOBLJEN

Po precej izpuljenih laseh nam je kon~no uspelo prepri~ati barvni ~italec HP Iicx, da deluje pod Windows NT. Tako znova lahko od~itavate slike, v kratkem pa nameravamo nabaviti {e program za opti~no prepoznavanje besedila. ^italec je priklju~en na ra~unalnik STOZEC.

NETSCAPE 2-b

Na ra~unalniku STOZEC smo testno namestili program Netscape 2-beta. Najdete ga lahko v istoimenski programski skupini.
(Ma[)

WWW-pristop do MathSci

Za leto 1996 pri AMS obljubljajo (seveda za pla~ilo) tudi mre`ni dostop preko Interneta do podatkov o matemati~ni literaturi, ki so bili do sedaj zbrani v ~asopisu Mathematical Reviews ali v zbirki MathSci na CD-ROMih (MR zbirka podatkov).

Demonstracijsko iskanje po MR zbirki podatkov je mo`no z Internetovim uporabni{kim programom WWW (World Wide Web):

Izvemo nekatere podatke o avtorju, npr. telefon in naslov elektronske po{te, ter le nekaj o njegovem delu, ker je izpis omejen na 7 bibliografskih enot.
(JaK)