Raglja

Letnik 1, [tevilka 8 9. avgust 1995

TRAJNO BRISANJE DATOTEK

Ra~unski center je namestil program SHRED (DESTROY). Destroy je namenjen popolnemu uni~enju datoteke. Primeren je tedaj, kadar nameravamo datoteko zbrisati in tudi onemogo~iti, da bi jo kdorkoli povrnil v prvotno stanje. Z destroyem uni~ujemo zaupne podatke, potem ko jih ne potrebujemo ve~. Ravnati je treba previdno, kajti pozneje si ni mogo~e ve~ premisliti.
Shred (destroy) se nahaja na ra~unalnikih, ki te~ejo pod windows NT (Mo~nik, Valj, Piramida, Kocka, Prizma), na podro~ju c:/ut/destroy, oziroma c:/util/destroy. Program po`enete iz DOS ukazne vrstice, tako da se postavite na imenik, kjer program shred je, in vtipkate SHRED <pogon><pot><ime datoteke>. Pri imenu datoteke lahko uporabite tudi nadomestni znak zvezdico. Shred pozna tudi {tiri stikala, katerih pomen pa vam sam razlo`i, potem ko ga po`enete.
(Ma[)

ANONIMNI FTP NA VEGI

Na `eljo nekaterih uporabnikov sistema VEGA smo zagotovili mo`nost anonimnega FTPja za raz{irjanje ~lankov. ^e bi svoje ~lanke radi ponudili v raz{irjanje na tak na~in, po{ljite sporo~ilo na naslov: Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si ali pa se oglasite osebno, da boste dobili natan~na navodila.
(MaL)

TISKALNIK NA JADRANSKI 19

Ve~ino uporabnikov tiskalnika na Jadranski 19 moti, da tiskalnik na vsakem listu naredi tri made`e. Ti so posledica po{kodovanega valja. Do po{kodbe je pri{lo zaradi preve~ vnetega 'popravljalca' tiskalnika, ki je `elel odpraviti sporo~ilo, da primankuje tonerja in ob tem po{kodoval boben. Zato bi vas ponovno prosili, da pri ra~unalnikih in ostali opremi vse napake in pomanjkljivosti javite v RC in jih ne posku{ate odpraviti sami.
Zamenjava bobna je v teku. @al se je zadeva zelo zavlekla zaradi izredne neposlovnosti podjetja, ki nam bi moralo preskrbeti nadomestni boben.
(MaL)

NOVI SODELAVEC

Kot ste verjetno opazili, kolege Marka Ga{per{i~a, ki je bil tri mesece operater v RC, ni ve~. @al smo ugotovili, da ni najbolj primeren za zaupano mu delo. Zato je po zaklju~ku preizkusne dobe od{el. V jeseni bomo ponovno poskusili pridobiti nove sodelavce, saj je ra~unalni{ke opreme toliko, da je nastavitev novih ljudi nujna. Dokler ne nastavimo novih ljudi, vas vsi v RC prosimo za razumevanje dejstva, da problemov ne moremo re{evati tako hitro, kot bi si vi in mi `eleli.
(MaL)

PREUREJANJE PROSTOROV RC

Ob zamenjavi sistema VEGA smo se v RC odlo~ili, da bomo nekoliko preuredili tudi prostore, kjer je bil prej centralni sistem. Tako bomo v preprostoru postavili novo ra~unalni{ko u~ilnico za {tudente. Srednja dva prostora bomo uporabili za ra~unalni{ki laboratorij za zaposlene na Fakulteti za matematiko in fiziko ter za terminalsko sobo za {tudente. Glavni prostor pa bomo preuredili v operatersko sobo in v glavni ra~unalni{ki prostor, kjer bo ra~unalnik VEGA, CD-ROM sistemi, delovne postaje, serverji in druga ra~unalni{ka oprema. Ko bo preureditev kon~ana, vam bomo v Raglji predstavili nove prostore.
(MaL)

LOKALNO OMRE@JE NA LEPEM POTU

V mesecu avgustu bomo na Lepem potu vzpostavili lokalno omre`je. V vsakem kabinetu bo priklju~no mesto za vsaj en ra~unalnik. Vse je tudi pripravljeno za povezavo omre`ja navzven na omre`je Univerze in s tem tudi za povezave Jadranska - Lepi pot. Kdaj bo zunanja povezava aktivirana, pa vam `al {e ne moremo povedati, ker je to odvisno od RCU. Predvidoma naj bi se to zgodilo septembra.
(MaL)

NOVI OPERACIJSKI SISTEM NA UNIX-u

Na {tudentsko delovno postajo UNIX smo v mesecu juliju namestili nov operacijski sistem - UnixWare 2.0.1. Uporabniki ve~jih razlik ne bodo opazili, pove~ana pa je hitrost delovanja in zanesljivost sistema. Nekoliko je spremenjen tudi grafi~ni uporabni{ki vmesnik. Ker smo uspeli dobiti nove zaslonske gonilnike, je pove~ana zaslonska lo~ljivost, zato je delo v grafi~nem na~inu veliko prijetnej{e. Upamo, da bodo {tudenti novo pridobitev znali ceniti.
(MaL)

PREUREDITEV U^ILNICE NA A[KER^EVI

Poletne mesece smo izrabili tudi za preureditev u~ilnice na A{ker~evi. Vse ra~unalnike smo nadgradili tako, da imajo po 8M notranjega pomnilnika in jih povezali v omre`je. Kupili smo tudi tri nove ra~unalnike in z njimi nadomestili pokvarjene. V u~ilnico smo preselili tudi server, ki je bil prej v u~ilnici na Jadranski 21. V eni od prihodnjih Ragelj vam bomo preurejeno u~ilnico podrobneje predstavili.
(MaL)

NOVI SERVER V U^ILNICI NA JADRANSKI 21

V okviru preurejanja ra~unalni{ke opreme namenjene {tudentom smo v u~ilnici na Jadranski 21 namestili nov server. Zaradi tehni~nih razlogov smo ga preselili v sosednjo terminalsko sobo, tako da bodo vsi ra~unalniki v u~ilnici delovali pod istim operacijskim sistemom. Novi ra~unalnik ima procesor Pentium 75, opremljen pa je s 16M pomnilnika in 2G diskovnih enot.
(MaL)

NOVA OPREMA V LABORATORIJIH

V poletnih mesecih smo izvedli tudi javni razpis za nakup nove ra~unalni{ke opreme. Pri~akujemo, da bomo z novimi ra~unalniki okrepili raziskovalne laboratorije, mo`nost ra~unalni{ko podprtih predavanj, s serverji opremili omre`je na Lepem potu, nabavljen pa bo tudi nov tiskalnik. Postopek javnega razpisa je tik pred zaklju~kom, tako da novo opremo pri~akujemo v septembru. Ko jo bomo dobili, jo bomo v Raglji predstavili.
(MaL)

NAPAKE, OKVARE, ...

Starost, vro~ina in {e kaj je prispevalo svoj dele` k {tevilnim okvaram, ki smo jih zasledili julija in avgusta. Tako nekaj dni ni deloval opti~ni ~italec, ker se je pokvaril napajalnik ra~unalnika, na katerega je bil priklju~en. Prav tako je odpovedal napajalnik enega od ra~unalnikov v {tudentski terminalski sobi, precej problemov pa je bilo tudi z ra~unalnikom VEGAJ, ki pa smo ga preselili na Lepi pot. Ve~ino napak smo za~asno odpravili, dokon~no pa bo ve~ina problemov re{ena ob prihodu nove opreme.
(MaL)

PRVI VTISI O PROGRAMU BESANA ZA PREGLEDOVANJE SLOVENSKIH BESEDIL

Program Besana je za razliko od precej cenej{e Mikrobesane sposoben (v omejenem obsegu) tudi stav~ne analize, deloval pa naj bi v celi vrsti okolij, tudi v TeXu.
Ob uporabi se izka`e, da besedilo v Texu prevede v obi~ajni SLO zapis, TeXove ukaze pa ignorira ali skr~i. ^e imamo opravka z navadnim, nematemati~nim tekstom, program deluje prav dobro. Opozori nas na neznane besede (resda je besedni zaklad programa manj{i, kot bi si ~lovek `elel), "sumljive" besede (tu ve~krat predlaga zamenjavo z lep{o slovensko besedo), pa tudi na neujemanje sklonov, manjkajo~a lo~ila, nepravilne presledke ob lo~ilih in oklepajih itd.
Vstop in izstop iz programa ter popravljanje so bolj zapleteni kot pri ustreznem angle{kem programu v Wordstaru. Napake so resda osvetljene in lahko ska~emo od ene napake do naslednje, vendar npr. ni mogo~e ene slabe besede neposredno nadomestiti z dvema. Podobno je pri presledkih pri lo~ilih. Nekatere napake lahko le ozna~imo s kakim sicer neuporabljanim znakom in potem i{~emo ter popravljamo v obi~ajnem urejevalniku. Tudi ni mogo~e neposredno prenesti popravkov, ki jih predlaga sam program.
^e pa je v besedilu preve~ matematike, se Besani lahko "zme{a" in na zaslonu se poka`ejo nerazpoznavne ~ire~are, spa~i se deloma tudi vmesni slovenski tekst, ki ga program ne razpozna ve~ dobro. To na uporabnika vpliva precej nestimulativno. Program sicer odkrije kako napako, ki pa je zdaj pome{ana med mno`ico navideznih. V gornjem besedilu je Besana ugotovila naslednje neznane besede: Besana, Mikrobesana, TeX, Wordstar, nematemati~ni, neuporabljan, ~ire~are. Sumljiva beseda ji je bil "tekst" (nasvet: besedilo). Spotaknila se je tudi ob zvezo "SLO zapis".
Prva ocena je torej, da je program priporo~ljiv za tiste, ki pi{ejo v TeXu (ali v kakem drugem urejevalniku) besedila z bolj malo matematike. Takim bo precej olaj{ala tipkanje in pot do slovni~no pravilnega izdelka.
(PeL)