Raglja

Letnik 1, [tevilka 7 5. maj 1995

PROGRAMSKA OPREMA

ENCIKLOPEDIJE

Musical Instruments Dangerous Creatures

Ob nakupu zadnjih programskih paketov so pri Marandu ravno imeli akcijo, v kateri so kupcem podarjali {e programe iz zbirke Microsoft Multimedia. Tako smo dobili programa Musical instruments in Dangerous creatures. Gre za multimedijska programa z zvokom, video posnetki in veliko slikami. Pri obeh gre za nekak{no enciklopedijo na CD-ROMu. Prvi obravnava glasbene in{trumente. Sli{imo lahko zvok preko 200 glasbil. Drugi govori o `ivalih - od ~rne vdove do najnevarnej{e `ivali - ~loveka.
^e si `elite programa ogledati, si ju lahko za najve~ teden dni izposodite pri Janji Miku{ na Jadranski 21. Mo`en je tudi ogled programov v ra~unalni{kih laboratorijih. Z Markom [pringerejem ali Markom Ga{per{i~em se dogovorite za dan in uro!
(MaL)

COREL DRAW 5

V okviru preizku{anja nove opreme smo dobili tudi uradno ina~ico programa Corel Draw 5.0. Name{~en bo na Prizmi in Piramidi. V kratkem bomo tudi premislili, na katerem ra~unalniku bi bili zbrani izrezki (ClipArt), da ne bo nepotrebnega podvajanja in izgubljanja prostora.
(MaL)

MS-ENCARTA 95

Encarta V okviru `e omenjene akcije smo od Maranda dobili tudi po mnenju marsikoga najbolj{o ra~unalni{ko enciklopedijo za {iroke mno`ice ta hip - Microsoftovo Encarto. ^e si jo `elite ogledati, si ju lahko za najve~ teden dni izposodite pri Janji Miku{ ali Matija Lokarju. Mo`en je tudi ogled enciklopedije v ra~unalni{kih laboratorijih. Z Markom [pringerjem ali Markom Ga{per{i~em se dogovorite za dan in uro! ^e nam bo uspelo zagotoviti dodatne CD-ROM pogone, bomo enciklopedijo dali na stalno dostopen CD-ROM, tako da jo bo mogo~e uporabljati povsod iz lokalnega omre`ja.
(MaL)

PROGRAMI V PROSTI DISTRIBUCIJI

Zaradi vedno ve~jega povpra{evanja po programih v prosti distribuciji, smo se odlo~ili, da bomo tovrstne programe zbirali na istem mestu. Za to smo predvideli podro~je \\PIRAMIDA\PUB. In sicer v imeniku ARHIVI naj bi bili originalno arhivirani programi (*.zip, *.arj,...) primerni za disketni prenos na ra~unalnike, ki niso v omre`ju, v imeniku INSTAL naj bi bile 'razpakirane' verzije primerne za name{~anje preko omre`ja. Oba imenika dovoljujeta samo branje, zato je poleg njiju {e imenik VLOZISCE, ki je namenjen va{im predlogom. Torej, ~e ste z interneta, ali od drugje dobili program v prosti distribuciji, ki ga se ni v Arhivi-h ali Instal-u in se vam zdi, da bi tam sodil, ga prepi{ite v imenik VLOZISCE. Mi pa bomo poskrbeli, da se bo v doglednem ~asu zna{el na primernih mestih v primerni obliki.
(Ma[)

CICA

Ob tem bi vas spomnili, da je na VALJ-u stalno dostopen CD-ROM s shareware programi z vozla CICA.
(MaL)

UW TERM

V matemati~nem laboratoriju na Jadranski 21 je na ra~unalniku Piramida name{~en program UW Term. Na Piramidi je to podro~je g:/pub/instalacije/uwterm. Iz UW Terma se lahko dostopa do ra~unalnikov Unix, UEK in Vega. Zadnja dva delujeta pod operacijskim sistemom VMS, medtem ko Unix upravlja operacijski sistem unix. V okolju Oken je programska skupina Internet, ki vklju~uje sli~ice Unix, UEK in Vega. Na izbrano sli~ico dvakrat kliknete in se znajdete na ustreznem ra~unalniku, kjer uporabljate dani operacijski sistem.
^e si `elite namestiti UW Term na svoj ra~unalnik, se preko mre`e pove`ite na //piramida/pub, nato pa se postavite na podro~je \instalacije\uwterm. Program namestite tako, da po`enete datoteko setup.exe na omenjenem imeniku. Podrobnej{a navodila si lahko ogledate v datoteki preberi me, ki se nahaja na imeniku \instalacije\uwterm.
(MaG)


NOVA OPREMA V RA^UNALNI[KI U^ILNICI

S prerazporeditvijo stare opreme nam je uspelo pove~ati {tevilo delovnih mest v terminalski sobi. Tako sta {tudentom sedaj poleg 5 XT-jev, ki slu`ijo izklju~no kot terminali in postaje UNIX, na voljo {e ra~unalnika 386 in 386SX, ki sta predvidena predvsem za delo v internetu (telnet, FTP, NetScape), imata pa name{~en tudi Word for Windows. Za kaj ve~ sta `al premalo zmogljiva (disk, spomin, matemati~ni procesor...)
(MaL)


OPREMA ZA NOVI LABORATORIJ

Prof. Batagelj ustanavlja laboratorij za prou~evanje uporabe multimedijev in ra~unalnikov v izobra`evanju. V okviru tega projekta smo konec aprila dobili prvo opremo - razvojni ra~unalnik, opti~ni diskovni sistem in enoto, ki zna pisati na CD-ROM plo{~e. Zaradi pomanjkanja prostora bo oprema za~asno v prostorih RC (Jadranska 19, II. nadstropje). O mo`nostih uporabe se dogovorite s prof. Batageljem.
(MaL)


RAZNO

DISKETE NA VOLJO

V okviru pomladnega ~i{~enja se je v RC sprostila manj{a koli~ina 5.25 disket. ^e jih potrebujete, jih lahko brezpla~no dobite pri Janji Miku{.
(MaL)

RA^UNALNI[KI TE^AJI - WINDOWS/WORD

V torek, 9. maja bomo za~eli `e dolgo napovedovani te~aj okolja Windows in urejevalnika Word for Windows. Za~etek bo ob 915 v ra~unalni{ki u~ilnici na Jadranski 21/II. Predvideni urnik:
  torek, 9. 5.  9:15-10:45  osnove datote~nega sistema, okolje Windows
  sreda, 10. 5.  9:15-10:45  okolje Windows, 2. del
  petek, 12. 5.  9:15-10:45  okolje Windows, 3. del
  torek, 16. 5.  9:15-10:45  uporaba elek. po{te - Eudora, prenos datotek PC <--> VEGA
  sreda, 17. 5.  9:15-10:45  WinWord 1. del
  petek, 19. 5.  9:15-10:45  WinWord 2. del
  torek, 23. 5.  9:15-10:45  WinWord 3. del
Urnik je samo okviren, kaj in kdaj se bomo zares u~ili, bomo spoznali na te~aju.
(MaL)


PROJEKT VEGA

V zadnjem ~asu se je mo~no pove~ala aktivnost na projektu Vega. Sistem je `e dalj ~asa dostopen prek WWW. Na razpolago je tudi priro~nik, v obliki hiperteksta. Osnovni priro~nik se zgenerira sproti ob vsaki dopolnitvi sistema, tako da je a`uren in usklajen s trenutno veljavno verzijo sistema Vega. Za vse, ki nimajo niti ~asa niti veselja presku{ati sistema na svojem lokalnem ra~unalniku je na razpolago tudi galerija slik, ki so sproducirane z Vego. Lahko si jih ogledate prek WWW na znanem naslovu: http://www.mat.uni-lj.si
(ToP)


OBVESTILA

TE@AVE Z MODEMI

V zadnjem ~asu nam je selitev VEGE povzro~ila dolo~ene te`ave pri modemskem dostopu do VEGE. Probleme {e raziskujemo in upamo, da bodo te`ave v najkraj{em mo`nem ~asu odpravljene. Pri modemskem dostopu do lokalnega omre`ja pod Windows NT ni te`av in vse te~e brez ve~jih problemov (v RC vsaj sli{imo ne zanje)
(MaL)

STARA VEGA SE POSLAVLJA

Najkasneje do sredine meseca bomo staro VEGO dokon~no upokojili. Ra~unamo, da pri uga{evanju ne bo nobenih zapletov. ^e boste ugotovili, da nenadoma ne morete ve~ priti do VEGE, nam prosimo takoj javite! Vsi ra~unalniki, ki so bili do sedaj privezani neposredno na VEGO, bodo povezani sedaj na terminalski server, ki se javi z

---> oz. Local>

(kot v knji`nici!) in je potrebno za povezavo z VEGO vtipkati C VEGA

ZADNJA NOVICA: VEGA se je odlo~ila, da se ne gre ve~ in se je ustavila kar sama. Zato je verjetnost te`av nekoliko ve~ja.
(MaL)

DOSTOP DO VEGE IZ LABORATORIJA NA JADRANSKI 19

Na ra~unalnikih v laboratoriju na Jadranski 19 bo dostop do VEGE mo`en samo {e iz okenskega okolja preko programa UW Term. Stari XT bomo v kratkem odstranili.
(MaL)