Raglja

Letnik 1, [tevilka 6 14. april 1995

PROGRAMSKA OPREMA

1. SLOVENSKI WORD

Kon~no smo dobili primerek slovenske ina~ice programa Word for Windows. V RC si ga bomo ogledali in vam sporo~ili na{e mnenje o njem. Namestili ga bomo tudi na Prizmo (Pentium/Jadranska 19), kjer si ga boste lahko ogledali. Na Piramidi ga {e ne bo, dokler ne dobimo novih diskov, saj je tam premalo prostora!
Zadnja novica: Pri name{~anju so dolo~eni problemi zaradi nabora znakov, zato bo Word v svojem polnem sijaju dosegljiv {ele ~ez par dni, ko bomo probleme re{ili.

2. EXCEL

Ob programu Word smo prejeli {e program za delo s preglednicami EXCEL. Tudi ta bo {el na preizku{anje na Prizmo.

3. DELPHI

IMFM je takoj po izidu uradne ina~ice (ne ve~ testne) programskega paketa Delphi tega tudi kupil. Programski paket je kupljen v dveh oblikah - prva je polna ina~ica, namenjena razvoju programov v omre`ju (zna delati programe tipa odjemalec/stre`nik), druga pa je namenjena razvoju programov, ki te~ejo na posameznem ra~unalniku. V prihodnji Raglji pri~akujemo opis prvih izku{enj pri delu s tem programom.
Zadnja novica: V okviru seminarja, ki ga vodi prof. Pisanski, bo v torek, 18. 4. ob 10h predavanje o programu Delphi.

4. PROGRAM ZA PREVERJANJE SLOVENSKEGA PRAVOPISA

Prof. Legi{a je predlagal nakup programa Besana. To je program, ki pregleduje slovenske tekste in opozarja na slovni~ne napake. Zna delati tudi s teksti, napisanimi v TeXu. Program je za{~iten, zato je trenutno edina kopija pri prof. Legi{i. Za prihodnjo Ragljo ga bomo prosili, da opi{e svoje vtise in oceni, ~e je smiselen nakup {e kak{ne kopije tega programa.

TE^AJI

1. TE^AJ UNIXA

Kot smo napovedali, se je sredi aprila (13. 4.) pri~el te~aj UNIXa. ^e ste zamudili uvodnih pet ur, se z malo dobre volje lahko te~aju {e priklju~ite. Datumi predavanj, ki potekajo v ra~unalni{ki u~ilnici na Jadranski 21, so:

~etrtek 20. 4. 14.30 - 19.30
petek 5. 5. 8.00 - 13.00
~etrtek 11. 5. 14.30 - 19.30
~etrtek 18. 5. 14.30 - 19.30
~etrtek 25. 5. 14.30 - 19.30
petek 2. 6. 8.00 - 13.00

2. TE^AJ WINDOWS in WINWORD

Obljubljeni aprilski pri~etek te~aja se bo zaradi objektivnih okoli{~in zamaknil v za~etek maja.

STROJNA OPREMA

1. NOVI DISK NA PIRAMIDI

Piramida je dobila prepotrebni novi disk zmoglivosti 4GB. Zaradi tega smo nekoliko spremenili razpored in zmoglivosti logi~nih diskov. Novi razpored je tak{en: disk C ima 700MB in ga ni dovoljeno uporabljati. Disk D je kot prej uporabni{ki. Na njem je sedaj 2GB prostora, kar bi moralo do nadaljnega zadostovati. Disk E ima prostora 1.3GB in je namenjen preizkusnemu name{~anju programske opreme. Disk F je CD-ROM, disk G velikosti 2GB pa slu`i potrebam ra~unalni{kega centra in ga ni dovoljeno uporabljati.

2. NOVA VEGA

Poskusno smo pognali novo VEGO. Upam, da ste zadovoljni z odzivnimi ~asi. Seveda bo verjetno {e nekaj problemov (predvsem s po{to), ki pa jih bomo v najkraj{em ~asu odpravili.

3. NOVI INTELOV PROCESOR !!!

Intel je v zadnjih dneh marca na svojem serverju objavil dokumentacijo glede novega procesorja P6. Nekaj novosti, ki naj bi jih novi procesor prina{al:

PISMA BRALCEV

Kako si nastavim svoj urejevalnik pri elektronski po{ti (npr. Turbo)?

Vpra{anje je `al premalo natan~no, da bi nanj znali odgovoriti. Odvisno je pa~ od programa, ki ga za po{to uporabljate. ^e je to npr. VAXov MAIL, potem urejevalnikov, ki te~ejo na PC, ne morete uporabljati. Va{ PC se obna{a kot terminal na VAXu, torej lahko uporabljate le VAX urejevalnike (SED, EDT, ...). Njih izberete z ukazom SET EDITOR, ki ga uporabite v MAILu.
^e po{to dobivate s programom Eudora, nastavitev urejevalnika ni potrebna. Uporabljate lahko svoj priljubljeni urejevalnik, Eudori pa le uka`ete, naj zraven va{e po{te pripne ustrezno datoteko, oziroma njeno vsebino prenesete v Eudorin urejevalnik preko odlo`ne mize.

VA[A PO[TA

Za~eli smo dobivati po{to! Prof. Legi{a se ob pohvali Raglji, na kar smo vsi zelo ponosni, huduje nad (pre)majhnimi ~rkami in nedomiselno naslovnico. Tehni~nega urednika in stalne sodelavce smo za u{esa in obljubili so, da bodo ~rke odslej ve~je! Z naslovnico pa bo ob pomanjkanju bolj{ih idej in va{ih predlogov potrebno {e malo potrpeti!

NOVI SODELAVEC

Pozdravljeni. Moje ime je Marko Ga{per{i~ in sem na novo zaposlen pri vas. Kot laborant pomagam Marku [pringerju pri delu. V glavnem ste me `e videli. O sebi ne bi pravil preve~, ker boste moje slabe in dobre strani `e sami sproti spoznavali, ~e bo le prilo`nost dopu{~ala.