Raglja

Letnik 1, [tevilka 5 3. april 1995

NOVA VEGA

Te`ko pri~akovani novi ra~unalnik, ki bo nadomestil iztro{eno VEGO, je kon~no tu. V prihodnji {tevilki ga bomo podrobneje predstavili. Trenutno je {e v fazi preizku{anja, nalaganja ustrezne programske opreme in konfiguriranja. Ra~unamo, da ga bomo v javno uporabo dali enkrat sredi meseca. Staro VEGO {e ne bomo ugasnili, da bo prehod s starega na novi sistem kar se le da enostaven.

Novi ra~unalnik ima ime VEGA95. Navodila glede prenosa {ifer s starega na novi ra~unalnik bomo pravo~asno objavili.
(MaL)

USENET

Navodila, kako uporabljati UseNet, so `al `e neveljavna. Pri{la je nova ina~ica programa NetScape, ki nima ve~ gumba Newsgroups. Poiskati morate ustrezen ukaz znotraj sistema menujev.

Pa {e dobra novica. Nova VEGA bo postala tudi stre`nik za novice in bo tako dostop do Useneta veliko enostavnej{i. Spet pa standardno opravi~ilo - po~akati bo treba nekaj ~asa, v RC dela `e dolgo ne dohajamo ve~.
(MaL)

OMRE@JE

Kon~ali smo z vsestranskim preizku{anjem omre`ne napeljave na Jadranski 19 in 21. Kot ka`e, vse deluje v najlep{em redu. ^e `elite va{ ra~unalnik povezati v omre`je, se javite v RC, da vam bomo pri tem pomagali - dodelili ustrezno InterNet {tevilko, preverili omre`ne kartice, vam dali ustrezen kabel.
(MaL)

TE^AJI

Kot ka`e, za na{e te~aje ni ve~jega interesa, saj prakti~no nismo prejeli nobenih `elja ali predlogov. Vendar se ne damo in bomo kljub vsemu organizirali osnovni te~aj uporabe okolja Windows in programa Word. Ure {e niso dolo~ene. Kdor `eli biti o pri~etku obve{~en, naj pusti listek v predal Matije Lokarja.

V kratkem nameravamo izvesti kraj{i te~aj o uporabi storitev v omre`ju, predvsem o elektronski po{ti na PC ra~unalnikih. V naslednji Raglji bomo `e vedeli kdaj in kako.

Prof. Zakraj{ek bo v mesecu aprilu izvedel te~aj operacijskega sistema UNIX. Te~aj je prvenstveno namenjen srednje{olskim u~iteljem. Vendar je prostora {e dovolj in se ga lahko udele`ite tudi drugi. ^imprej se prijavite pri Janji Miku{.
(MaL)

NOVI MODEM

Za dostop do omre`ja preko telefona smo priklju~ili nov modem. Deluje na hitrostih do 28800, njegova telefonska {tevilka pa je 1261-072. Uporabljajo ga lahko vsi tisti, ki imajo ustrezno uporabni{ko ime na NT omre`ju. ^e ga {e nimate in ga `elite dobiti, se javite Marku [pringerju.
(MaL)

ZAMENJAVA PENTIUMOV

Z veseljem sporo~amo, da nekateri na{i ra~unalniki `e ra~unajo prav. Zamenjava src (procesorjev) je potekala brez problemov. Tako ra~unalniki prof. Moharja, prof. Pisanskega in postaja UNIX `e delujejo s Pentiumi, ki znajo pravilno deliti. V ostalih sistemih, Digitalovih ra~unalnikih, so nam obljubili zamenjavo najkasneje do 10. aprila. Bomo videli, saj nas `e dolgo vle~ejo za nos.
(MaL)

NOVI DISK ZA MATH REVIEWS

V za~etku aprila smo dobili nov CD-ROM iz serije Math Reviews. Pokriva leto 1993 in 1994 in s tem nadome{~a MathSci disk {tevilka 4, ki je zajemal obdobje 1993 - december 1994.
(MaL)

NOVI PROGRAM ZA MATH REVIEWS

V kratkem bo na skupnih ra~unalnikih in na ra~unalniku v sobi ga. Tieglove na voljo WinSpirs, program, ki omogo~a uporabo Math Reviews iz okolja Windows. V eni od prihodnjih {tevilk Raglje ga bomo podrobno predstavili.
(MaL)

NOVI SODELAVEC

V RC z za~etkom meseca aprila dobimo novega sodelavca. Tudi on je Marko. Kaj ve~ o njem pa boste zvedeli v prihodnji Raglji, ko se bo sam predstavil.
(MaL)

PISMA BRALCEV

Na `eljo {tevilnih bralcev - po~asi se bli`amo `e stotniji, uvajamo novo rubriko - pisma bralcev. Pi{ite, spra{ujte - na vsako vpra{anje bomo odgovorili!
(MaL)