Raglja

Letnik 1, [tevilka 4 6. marec 1995

BREZ PRIPOMB IN PRISPEVKOV

[e vedno brezuspe{no ~akamo na va{e pripombe glede Raglje. Prav pomanjkanje odziva je `e povzro~ilo prvi neizid {tevilke (prej{nja z datumom 15. 2.) in zamudo pri tej. S sodelavci se vpra{ujemo, ~e ima ~asopis sploh smisel izdajati, ~e z njim samo pove~ujemo koli~ino papirja v ko{ih. O prispevkih pa raje ne bi govoril.
(MaL)

OMRE@JE

Projekt ra~unalni{kega omre`ja na Jadranski 19 in Jadranski 21 se bli`a koncu prve faze. Kot ste opazili, smo v vseh kabinetih namestili vsaj eno priklju~no vti~nico. V tem tednu bomo opravili {e zadnje meritve in priklope in s tem bodo vti~nice pripravljene za delo. Kaj to pomeni za uporabnika v kabinetu? V svoj ra~unalnik bo vstavil Ethernet kartico (stro{ek pribli`no 15000 SIT) in jo s priklju~nim kablom (1500 SIT) povezal z vti~nico. Po namestitvi ustrezne programske opreme (na voljo v RC) in opravljenih dolo~enih nastavitvah (to bomo storili v RC), je ra~unalnik del omre`ja. To pomeni, da lahko iz kabineta dosegate vse storitve Interneta (telnet, ftp, www, ...), izpisujete datoteke na skupnih tiskalnikih (PS laser na Jadranski 19 in 21, barvni ink-jet na Jadranski 21), prena{ate datoteke med posameznimi ra~unalniki, dostopate do baz podatkov na CD-ROMih (glej drug ~lanek). Lahko si organizirate elektronsko po{to tako, da jo po{iljate iz va{ega ra~unalnika in jo tja tudi prejemate (kako to storiti - organiziran bo te~aj). ^e imate ra~unalnik pri`gan in doma ustrezno nastavljen modem, boste do datotek na va{em ra~unalniku lahko pri{li tudi od doma (glej ~lanek o RAS).
(MaL)

RAS ali KAKO OD DOMA PRITI DO USLUG LOKALNEGA OMRE@JA

Za zgornje potrebujete ra~unalnik z modemom, name{~enimi Windows for Workgroups 3.11 in diskete za Windows for Workgroups.
V programski skupini Main po`enemo program Windows Setup. V izbiri Options izberemo Change Network Settings...
Nato v izbiri Networks ozna~imo Install Microsoft Windows Network in zaklju~imo z OK.
V izbiri Drivers izberemo Add Adapter in poi{~emo Remote Access Service in zaklju~imo z OK. Vstavimo diskete, ki jih program zahteva. In izberemo tip modema, ko nas program povpra{a po tem. Nato vnesemo podatke, ki so pomembni pri delu z mre`o.
Workgroup naj bo kar MATEMATIKA, Username naj bo uporabni{ko ime, ki ga imate na ra~unalnikih, ki te~ejo pod WINNT (laboratoriji), Computer name je ime pod katerim bo va{ ra~unalnik v omre`ju.
Ko je name{~anje kon~ano se pojavi nova programska skupima: Network.
Za nas je predvsem zanimiv program Remote Access.
Ko ga po`enemo, moramo najprej vnesti telefonsko {tevilko modema, ki ga `elimo klicati, nato pa s "klikom" na gumb Dial vzpostavimo zvezo.
Trenutno sta v te namene dve tel. {tevilki: 1250245 in 1251143.
(Ma[)

DOSTOP DO BAZ PODATKOV V MATEMATI^NI KNJI@NICI

Baze Computing Archives in Mathematics Reviews so sedaj dostopne tudi preko lokalnega omre`ja. ^e `elimo dostopati do njih s svojega ra~unalnika, mora biti na{ ra~unalnik povezan v omre`je IMFM ali oddelka za matematiko.
Zaradi poenostavitve smo v te namene rezervirali logi~na imena diskov od S: do Z:. Torej, ~e `elite dostopati do zgoraj navedenih baz, teh imen ne morete (smete) uporabljati.

In sedaj k stvari:
Najprej za disk S: proglasimo to kar se skriva pod \\valj\pub. To lahko naredimo na ve~ na~inov. Eden bi bil ta:
V File Managerju v izbiri Disk izberemo podizbiro Connect Network Drive. V oken~ku Drive izberemo S:, v Path pa napi{emo \\valj\pub. Kon~amo z OK.
Sedaj po`enemo program MS-DOS Prompt, ki se skriva v skupini Main.
Postavimo se na disk S: in za za~etek odtipkamo LOGIN, nato pa Mathrev oziroma Comparch.
(Ma[)

TE^AJI

Uspelo nam je zagotoviti dolo~ena sredstva za izvedbo te~ajev o uporabi omre`ja in storitev Interneta. ^e vas tak te~aj zanima, po{ljite sporo~ilo Matiji Lokarju, kjer navedite svoje `elje po vsebini te~aja in `eljenih dnevih in urah izvedbe. Te~aje bomo organizirali kakor hitro bo dovolj zanimanja.
(MaL)

STROJNA OPREMA

NOVA VEGA

Dobili smo sporo~ilo, da je novi sistem VEGA, ki bo nadomestil starega, `e v Sloveniji (na carini). To pomeni, da bo nova VEGA s poskusnim obratovanjem za~ela najkasneje konec marca. O uporabi novega sistema vas bomo pravo~asno obvestili.
(MaL)

PRENOSNI RA^UNALNIK NA VOLJO

V RC imamo na voljo prenosni ra~unalnik HYUNDAI 286. Ima 20M disk, dvobarvni zaslon in 640K pomnilnika. Modema nima. ^e bi si ga radi izposodili, poi{~ite Matijo Lokarja.
(MaL)

PENTIUMI

Iz podjetja Altech so nam obljubili, da bodo do konca naslednjega tedna zamenjali procesorje Pentium pri ra~unalnikih, ki smo jih kupili pri njih. O izvr{eni zamenjavi vas bomo obvestili.
(MaL)

NOVA IMENA

V zadnjem ~asu je kar nekaj oseb izrazilo nezadovoljstvo glede imen skupnih ra~unalnikov (KOCKA, VALJ, PRIZMA, ...). Zato ponovno razpisujemo nate~aj za nova imena ra~unalnikov. ^e ne bo sprejemljivih predlogov do konca marca, bomo obstoje~a imena obdr`ali kot stalna!
(MaL)

PROGRAMSKA OPREMA

NOVI DELPHI

Pred kratkim smo dobili novo ina~ico programa DELPHI. [e vedno gre za poskusno izdajo in je dostopna le na CD-ROMu. ^e si jo `elite ogledati, sporo~ite v RC.
(MaL)

VISUAL BASIC

Za potrebe ra~unalni{kih te~ajev smo kupili program Visual Basic. ^e bi si ga radi ogledali, se oglasite pri vodji RC.
(MaL)

RA^UNALNI[KI LABORATORIJ NA JADRANSKI 21

V kratkem (upam da ta teden) bomo preuredili ra~unalni{ki laboratorij na Jadranski 21. Delo bo zato tam ob~asno moteno. Upamo, da vam bo nova razporeditev v{e~.
(MaL)

RA^UNALNI[KA U^ILNICA

NOV LASERSKI TISKALNIK

Za potrebe {tudentske u~ilnice smo kupili nov laserski tiskalnik. Ta bo sprejel bistveno ve~ papirja kot stari, zato pripombe {tudentov, da ne morejo oddati seminarske naloge, ker je v tiskalniku spet zmanjkalo papirja, ne bodo ve~ upravi~ene.
(MaL)

LOKALNO OMRE@JE V RA^UNALNI[KI U^ILNICI

Ra~unalni{ko u~ilnico na Jadranski 21 smo preuredili. Tam je sedaj 17 ra~unalnikov, povezanih v lokalno omre`je. Iz u~ilnice je mo`en dostop do Interneta, ra~unalniki pa uporabljajo skupni disk. Tako so vse uporabni{ke datoteke na istem disku. Zato je vseeno za katerim ra~unalnikom {tudent dela, olaj{ano pa je tudi nalaganje datotek z vajami. Omre`je nadzira ra~unalnik z operacijski sistemom NT, na katerem je delo malce druga~no.
(MaL)

RA^UNALNI[KA U^ILNICA

V vednost vsem, katerih {tudenti uporabljajo ra~unalni{ko u~ilnico, objavljamo obvestilo, ki so (naj bi) ga prebrali {tudenti in visi na vratih u~ilnice.

OBVESTILO

Ra~unalniki v u~ilnici so povezani v lokalno omre`je. Zato je disk D skupen in na njem vidite vedno iste datoteke, ne glede na to, na katerem ra~unalniku delate. Disk je skupen tako pod DOSom, kot tudi pod Windowsi.

Omre`je nadzoruje ra~unalnik, ki ima tudi CD-ROM enoto. Deluje pod operacijskim sistemom Windows NT. Po mo`nosti ga NE uporabljajte, ker nadzira tudi izpisovanje in je zaradi tega po~asnej{i. NIKAKOR GA NE UGASNITE ALI RESETIRAJTE!

Omre`je je priklju~eno tudi na fakultetno omre`je in ima s tem dostop do Interneta. Zato lahko pod Windowsi uporabljate programe TELNET, FTP, Mosaic, ...

Kupljen je nov tiskalnik. ^e ga ne boste uporabljali v skladu z navodili (vpisovanje, izpisi le {tudijskih zadev, kakr{nikoli posegi, ...) ga bomo nadomestili z 9-igli~nim! Izpisovanje je mogo~e z vsakega ra~unalnika z obi~ajnimi ukazi.

VA@NO OPOZORILO

Ker so {tudentski ra~unalniki povezani v fakultetno omre`je, je potrebno bolj poskrbeti za varnost "ob~utljivih" datotek (kolokviji, izpiti, ...). Zato pri deljenju (share) diskov poskrbite za ustrezno nastavitev za{~ite.
(MaL)

INTERNET

NEKAJ ZANIMIVIH MEST V INTERNETU:

(ToP)

PREDSTAVITEV IMFM NA INTERNET SERVISIH MOSAIC IN NETSCAPE

In{titut za matematiko, fiziko in mehaniko smo predstavili {ir{i javnosti prek Interneta. Z uporabo programov Netscape ali Mosaic so dostopni podatki o in{titutu, njegovih oddelkih, zaposlenih in sodelavcih, pa tudi o projektih, ki trenutno potekajo. Informacija je v hipertekstu, bogato opremljena z ilustracijami ter notranje povezana z mnogimi referencami, kar mo~no olaj{uje iskanje `eljenega podatka.Vsebuje tudi nekaj referenc navzven, povezanih s splo{nimi informacijami o Ljubljani, Sloveniji in Univerzi v Ljubljani. Informacija o IMFM je najenostavneje dostopna na lokaciji http://www.mat.uni-lj.si. Podatke sproti dopolnjujemo in popravljamo, zato se opravi~ujemo za morebitne napake, predvsem reference, ki ne ka`ejo nikamor. Svoje pohvale, nasvete, pripombe ter prito`be lahko sporo~ite tako, da na za~etni strani izberete referenco ozna~eno z ''...let us know about it.''
(MaK)

RAZNO

NOV RAZPIS ZA OPERATERJA

Ker je bil na{ prej{nji poskus za pridobitev novega sodelavca `al brezuspe{en (izbrani kandidat se ni pojavil), smo v za~etku marca razpis ponovili. Upamo, da bomo imeli tokrat ve~ sre~e in bomo na ta na~in lahko uspe{neje re{evali va{e probleme in `elje glede ra~unalni{ke opreme.
(MaL)

LASERSKI KAZALCI

Gospa Ivanka Primc je zagotovila res ugodno nabavo laserskih kazalcev za uporabo pri predavanjih. Nabavili smo jih 5. Enega dobite pri Ivanki Primc za predavanja na Jadranski 19, dva pri Janji Miku{ za predavanja na Jadranski 21, dva pa sta na oddelku za mehaniko. Prosimo, ~e ne pozabljate vra~ati kazalcev takoj po kon~anih predavanjih. Kazalec je primeren tako za uporabo pri grafoskoskih folijah kot tudi pri elektronskih prosojnicah.
(MaL)