Raglja

Letnik 1, [tevilka 2 16. januar 1995

UVODNIK

Zdaj si lahko Ragljo preberete tudi na InterNet-u. Najprej po`enete enega od WWW programov (Netscape, Mosaic), in si odprete "Home page" In{tituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Tam izberete oznako "IMFM", na naslednji strani oznako "Computer Center", nato "News bulletin", potem pa dobite seznam vseh Ragelj, ki so iz{le. V tem seznamu izberete tisto {tevilko, ki bi si jo radi pogledali, in `e je pred vami vsebina izbrane Raglje.

RA^UNALNI[KA OPREMA ZA DODIPLOMSKE [TUDENTE NA ODDELKU ZA MATEMATIKO

TERMINALSKA SOBA - Jadranska 21

Sestavlja jo 5 ra~unalnikov PC XT, ki so povezani na Ehternet omre`je. Izklju~ni namen teh ra~unalnikov je uporaba programov TELNET s katerim se kot VT 100 terminal priklju~ijo na poljuben ra~unalnik in VEGA, ki je namenjen priklopu na ra~unalnik VEGA. V sobo lahko namestimo {e 4 - 5 ra~unalnikov. PC XT so sicer na voljo, vendar zanje nimamo 8 bitnih Ethernet kartic. V za~etku januarja smo za to u~ilnico dobili {e PC ra~unalnik, na katerem bo tekel UNIX. Opremljen je z licen~nim operacijskim sistemom UNIXWare. Konfiguracija ra~unalnika: Pentium P90, 64MB pomnilnika, 2 x 1G disk, 500 M tra~na enota, CD-ROM, 17" barvni zaslon, mi{ka, 1.44M disketna enota.

RA^UNALNI[KA U^ILNICA Jadranska 21

U~ilnico sestavlja 16 ra~unalnikov in laserski tiskalnik HP IVL. 5 ra~unalnikov je povezano v LAN (Lanstastic 5). Na enega od teh ra~unalnikov je priklju~en tiskalnik. Teh 5 ra~unalnikov ima procesor 486DX2 66Mhz, 16MB pomnilnika, 200MB disk, 3.5" in 5.25" disketno enoto, 15" barvni zaslon, mi{ko. 11 ra~unalnikov je trenutno {e nepovezanih, vendar imajo `e omre`ne kartice. Njihova oprema je: procesor 486DX2 66Mhz, 16MB pomnilnika, 540 MB disk, 3.5" disketna enota, 15" barvni zaslon, mi{ka. Na ra~unalnikih je nalo`ena naslednja licen~na oprema: Dos 6.2, Windows for Workgroups, Turbo pascal 7.0, Word for Windows 6.0, Quattro pro for Windows 5.0, Corel Draw 3.0, dBase IV, Borland C++. Poleg tega je na ra~unalnikih {e Mathematica, Derive in Matlab za katere imamo po pribli`no 5 licenc in emTeX. Vsi ra~unalniki bodo v kratkem povezeni v LAN.

RA^UNALNI[KA U^ILNICA A{ker~eva

Namenjena je predvsem izvajanju ra~unalni{kega praktikuma. Trenutno ni bilo potreb, da bi {tudentom omogo~ili prost dostop, vendar je tudi to mo`no. U~ilnico sestavlja 15 ra~unalnikov tipa 386 s koprocesorjem 387 z 4 ali 8MB pomnilnika, 130MB disk, 14" ~rnobeli zaslon, 3.5" in 5.25" disketna enota, mi{ka. 4 ra~unalniki so 486DX 33Mhz, 8MB pomnilnika, 130MB disk, 14" barvni zaslon, 3.5" in 5.25" disketna enota, mi{ka. V u~ilnici sta {e 24 igli~ni in 9 igli~ni tiskalnik. Na ra~unalnikih je nalo`ena naslednja licen~na oprema: Dos 6.2, Windows for Workgroups, Turbo pascal 7.0, Word for Windows 6.0, Quattro pro for Windows 5.0, Corel Draw 3.0, dBase IV, Borland C++. Poleg tega je na ra~unalnikih {e Mathematica, Derive in Matlab za katere imamo po pribli`no 5 licenc in emTeX.

OPREMA ZA RA^UNALNI[KO PODPRTA PREDAVANJA

Predavalnice na oddelku za matematiko so opremljene z omaricami, kamor lahko postavimo grafoskop. Te omarice imajo 5 vti~nic za priklop ostalih naprav in so stalno name{~ene na primerni oddaljenosti za projeciranje. Na voljo je tudi ve~ grafoskopov. Taki z 250W `arnico so namenjeni izklju~no za uporabo navadnih prosojnic. Trije 400W in en elektronski 560W sta namenjena za uporabo elektronskih prosojnic. Na voljo sta dve elektronski prosojnici. Ena je ~rno-bela, druga pa je barvna. Za uporabo pri predavanjih je na voljo {e prenosnik. Opremljen je z 486DX2 66 Mhz procesorjem, 20M pomnilnika, 1.44M disketno enoto, ~rnobelim zaslonom, sledno kroglico in 200M trdim diskom. V opremo tega ra~unalnika spada {e zunanji Ethernet vmesnik, ki omogo~a priklju~itev tega ra~unalnika na ra~unalni{ko omre`je.

CENTRALNI SISTEMI

Poleg PC ra~unalnikov {tudentje lahko uporabljajo tudi VAX ra~unalnika UEK in VEGA. Glavni namen uporabe teh dveh sistemov je dostop do elektronske po{te in ostalih uslug InterNeta.

DOVOLILNICE ZA [TUDENTE

Na oddelku za matematiko dobijo dovolilnico za delo na ra~unalnikih vsi redno vpisani {tudenti drugega, tretjega in ~etrtega letnika ter absolventi. Za izdano dovolilnico ob vpisu prispevajo 1500 SIT. Dovolilnica jim omogo~a prost vstop in delo v ra~unalni{ki u~ilnici na Jadranski 21 in v terminalski sobi prav tako na Jadranski 21.

UPORABA CENTRALNIH SISTEMOV ZA [TUDENTE

[tudentje dobijo uporabni{ko ime praviloma le na sistemu VEGA. Za odobritev uporabni{kega imena morajo prinesti potrdilo profesorja, da potrebujejo dostop do sistema za opravljanje {tudijskih obveznosti. Pri predmetih, kjer predavatelj oceni, da vsi {tudentje potrebujejo dostop do centralnega sistema, v RC generiramo uporabni{ka imena na podlagi spiska {tudentov, ki poslu{ajo ta predavanja.

NOVI PROGRAMI

V sodelovanju s podjetjem MARAND smo dobili beta verzijo programa DELPHI. Name{~en bo na ra~unalniku PRIZMA v laboratoriju na Jadranski 21. Trenutno dokumentacija {e ni na voljo. ^e bo program za uporabo zanimiv, bomo pridobili tudi dokumentacijo.

OMRE@JE

Postopek izbire izvajalca gradnje omre`ja Oddelka za matematiko in IMFM je prakti~no kon~an. V teku je sklepanje pogodbe. Zato ocenjujemo, da bomo omre`je pri~eli graditi konec januarja. @al gradnja vsebuje tudi nekaj gradbenih del (vrtanje lukenj v stene, ...). Vnaprej se opravi~ujemo za vse neprijetnosti, ki vam jih bo gradnja povzro~ala. Takoj ko bomo vedeli natan~ni terminski plan posameznih opravil, vam jih bomo sporo~ili. Ve~ino del v kabinetih bomo posku{ali opraviti v popoldanskih in no~nih urah.

CICA FTP arhiv na CD-ROMu

Na vseh ra~unalnikih, ki so priklju~eni na lokalno omre`je, je sedaj dostopen CD s kopijo FTP arhiva CICA. V tem arhivu je veliko orodij za MS WINDOWS, ki so v prosti distribuciji. Do arhiva pridete tako, da se v File Managerju priklu~ite na \\VALJ\CICA (podizbira Conect Network Drive v izbiri Disk).

WIN NT in administriranje

Na ra~unalnikih, ki te~ejo pod Windows NT bomo pre{li na centralno administriranje. Prednost za uporabnika je predvsem v tem, da bo imel povsod eno uporabni{ko ime in eno geslo. Uporabnik bo tudi na vseh ra~unalnikih ''videl'' svoje datoteke na istem podro~ju. To bo disk z logi~no oznako H: fizi~no pa bo a stre`niku Piramida oziroma Prizma. Prehod bomo posku{ali izvesti za uporabnika ~immanj bole~e. @al si bo moral vsak uporabnik ponovno izbrati geslo (tudi tisti, ki so to `e storili), ob prehodu bomo namre~ stara gesla pozabili. Uporabni{ka imena bodo, kot je dogovorjeno, priimki uporabnikov. Za ve~ino uporabnikov bomo poskrbeli `e ob prehodu, ~e pa bomo koga pozabili, to ne bo namerno. ^e vas ra~unalnik ne bo hotel spoznati, se vnaprej opravi~ujemo in vas prosimo, da nam to sporo~ite. Obljubljamo, da bomo napako odpravili v najkraj{em ~asu in vam omogo~ili delo. Prehod naj bi se zgodil v ponedeljek 16.1.1995.