Raglja

Letnik 1, [tevilka 1 6. januar 1995

UVODNIK

Pred vami je prva redna {tevilka naslednika ob~asnika Novice, ki se odslej imenuje Raglja. Tudi Raglja vas bo (tako kot so vas Novice) obve{~ala o stanju ra~unalni{ke opreme Oddelka za matematiko in mehaniko in In{tituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Poleg tega bomo objavljali nasvete o uporabi novih programov. Nestrpno pri~akujemo va{e prispevke, ki jih lahko po{ljete po elektronski po{ti na enega od naslovov: matija.lokar@uni-lj.si, janja.mikus@uni-lj.si, matjaz.zaversnik@uni-lj.si, jih oddate v predal na Jadranski 19 ali pa prinesete Janji Miku{. Za`eljeno je, da prispevke napi{ete z MS Word-om.

Raglja bo izhajala tudi v elektronski obliki in sicer na WWW. To si boste lahko ogledali z enim od programov WWW (Mosaic, Netscape). Ve~ o tem prihodnji~.

V prvi {tevilki Raglje si lahko poleg obvestil in novic ra~unalni{kega centra preberete {e nekaj osnovnih stvari o operacijskem sistemu WindowsNT.


USENET NEWS in WWW

Pogosto vpra{anje zadnjih tednov je dostop do USENET novic - pogovornih skupin, ki delujejo v omre`ju InterNet. Po nekaj neuspe{nih poskusih smo le ugotovili pravilni recept, kako program Netscape prepri~ati, da pravilno deluje z novicami. Postopek je slede~: ^e `elimo dostopati do novic, v Netscapu kliknemo na gumb Newsgroups. Nadaljna uporaba novic bo opisana prihodnji~!

MATH REVIEWS NA CD-ROMU

Za dostopnost abstraktov Math Reviews smo se deloma dr`ali obljubljenih rokov. Tako so CD-ROMi iz knji`nice `e dosegljivi (z ra~unalnika v INDOKu). @al se je zataknilo pri telefonskem dostopu, tako da ta trenutno ni mogo~. Upamo, da bomo zadevo v kratkem re{ili. Do takrat pa se vsem modemskim uporabnikom opravi~ujemo in jih prosimo za razumevanje.

SLIP na VEGI

Bo`i~ek je bil v prednovoletnem ~asu tako zaposlen, da mu ni uspelo zagotoviti mo`nosti SLIPa na VEGI. Obljubil pa je, da SLIP ne bo SLEEP. Tako upamo, da se boste lahko `e v kratkem od doma priklju~ili na InterNet.

PENTIUMI

Kot smo vas `e obvestili, imajo (so imeli) procesorji Pentium napako. Intel je sedaj obljubil, da bo vse pokvarjene procesorje zamenjal. v RC smo `e spro`ili postopek za zamenjavo vseh na{ih Pentium procesorjev. @al je postopek kar dolgotrajen, tako da to~nega datuma zamenjave procesorjev {e ne moremo napovedati. Vendar po na{ih izku{njah do sedaj delo na oddelku in in{titutu zaradi tega {e ni bilo moteno. ^e pa ste zasledili kakr{nekoli probleme, prosim da nemudoma obvestite Matijo Lokarja.

PRIPOMBE, PRITO@BE, PREDLOGI, ...

V RC se zavedamo, da ra~unalni{ka oprema ne deluje vedno optimalno. Ve~krat naletite pri uporabi ra~unalnikov na probleme, katerih vzrok je morda tudi v delovanju RC. Prosimo, da nam ~imve~krat pripombe sporo~ite, saj bomo tako la`je ustregli va{im `eljam. Seveda pa bomo veseli tudi pohval. Pravi naslov za vse te`ave, probleme, predloge je Matija Lokar, bodisi osebno, bodisi preko sporo~ila v po{tni predal na Jadranski 19 ali pa elektronske po{te (Matija.Lokar@uni-lj.si).

TE^AJI

V za~etku januarja bomo v okviru usposabljanja osnovno{olskih in srednje{olskih u~iteljev za~eli izvajati dva te~aja. Prvi bo pokrival osnove pascala, drugi pa osnove paketa Mathematica. Urnik te~aja iz pascala je: 4.1., 12.1., 18.1. in 26.1. od 13.-18. ure, iz Mathematice pa 7.1., 14.1. in 21.1. od 8.30 - 14.30. Na te~aj ste vabljeni tudi vsi ~lani IMFM in Oddelka za matematiko. Za`eljeno je, da svojo udele`bo najavite Janji Miku{.

WindowsNT

Osnovne zna~ilnosti

Na "javnih" ra~unalnikih (Kocka, Piramida, Prizma), kot tudi na nekaterih drugih v okviru IMFM, je na voljo samo operacijski sistem WindowsNT. Ta operacijski sistem se od nam bolj znanih (DOS, Windows, Windows for Worgroups) lo~i predvsem v naslednjih to~kah:

Prijava

Delo z ra~unalnikom, opremljenim z WindowsNT, za~nemo s pritiskom na tipke <Ctrl><Alt><Del>. Ta na~in prijave slu`i tudi kot ena od za{~it sistema pred virusi. V okence vnesemo svoje uporabni{ko ime in geslo. ^e se nismo zmotili, se znajdemo v znanem Windows okolju: Program Manager, File Manager in vse, kar sodi zraven. Sedaj si lahko spremenimo sistemske parametre, tako kot ustreza na{emu okusu: barvno paleto (Control panel, Colors), ozadje (Control panel, Desktop),... Vsak uporabnik uporablja svoj nabor parametrov.

DOS prompt - za nostalgike

Uporabniki, ki pri delu ne `elijo uporabljati malih glodalcev, lahko takoj na za~etku odprejo "DOS prompt". Ta program slu`i kot nadomestek MS-DOSa, prav tako pa je uporaben za aktiviranje Windows in WindowsNT programov. Posebej zagrizeni si bodo ikono "DOS prompt" preselili kar v Startup skupino v Program Managerju. DOS prompt lahko te~e kot obi~ajno okno (v grafi~nem na~inu), ali pa pove~an na cel zaslon (v tekstnem na~inu). Med obema mo`nostima preklapljamo s pritiskom na <Alt><Enter>.

Odjava

Delo pod WindowsNT obvezno zaklju~imo z odjavo (logoff). Ta ukaz najdemo v Program Managerju (File, Logoff), ali pa pritisnemo na tipke <Ctrl><Alt><Del>. V tem primeru se nam pojavi okno, ki omogo~a konec dela, pa tudi zamenjavo gesla (Change Password...).

Prekinitev zamrznjenih programov

Pomembna lastnost sistema WindowsNT je, da lahko program, ki se preneha odzivati na na{e zahteve, pro{nje, moledovanja itd., enostavno "ubijemo". S tipkami <Ctrl><Esc> lahko vsak trenutek dobimo seznam aktivnih programov. Iz seznama izberemo neuboglive`a in pritisnemo gumb End Task. Ker se resni~no trdovratni programi za to ne zmenijo (npr. MS-DOS programom se ob nastanku ni niti sanjalo, da bo neko~ na voljo End Task gumb...), se obi~ajno pojavi {e eno okno, ki nas opozori, da se program ne odziva. ^e smo `e obupali nad programom, {e enkrat pritisnemo End Task in s programom bo konec. Druga~e pa reve`u damo {e eno mo`nost (Wait).

Mre`a

WindowsNT sistemi se v mre`i po~utijo kot riba v vodi. Na voljo imamo popolen dostop do Internet storitev: branje in po{iljanje po{te (po{to {e naprej prejemamo na ra~unalnike VEGA ali UEK, od koder jo programi, kot je Eudora, preberejo na na{ PC), FTP, Telnet, WWW,... Poleg tega so~asno deluje lokalna mre`a med ra~unalniki z operacijskimi sistemi DOS, Windows ali WindowsNT. Za razliko od navadnih Windows postaj lahko na WindowsNT dostop do datotek dolo~imo za vsakega uporabnika in vsako datoteko posebej (ali pa za skupino uporabnikov, skupino datotek...).

Vsak ra~unalnik ima svoje lokalno ime (ki pa je k sre~i enako njegovemu Internet imenu): PIRAMIDA, KOCKA, PRIZMA,... Imena javnih ra~unalnikov dolo~a ra~unski center. Imena ra~unalnikov po pisarnah dolo~ajo njihovi uporabniki (PLEMELJ, VEGAJ, KOZAK,...). Internet naslov dobimo tako, da imenu ra~unalnika dodamo .mat.uni-lj.si (piramida.mat.uni-lj.si).

Ker ho~ejo uporabniki do svojih datotek priti v najrazli~nej{ih trenutkih, ra~unalnika ne smemo nikoli ugasniti. Zato na javnih ra~unalnikih praviloma ni drugih operacijskih sistemov (npr. MS-DOS).

Povzetek

Pojav ra~unalnikov s sistemom WindowsNT bodo znali ceniti vsi, ki ra~unalnike uporabljajo pri vsakdanjem delu, saj nudi veliko mero stabilnosti in zanesljivosti. Sovra`ili pa ga bodo igralci igric (te obi~ajno delujejo zmerno `alostno, toda- Doom za Windowse je `e na poti!) in lastniki eksoti~nih programov, ki so PCje izrabljali na tiso~ in en na~in.